Kommentera

Nittiofem teser för det 21:a århundradet

INLEDNING

Den 31 oktober 1517 delade Martin Luther 95 teser med världen. Det sägs att han spikade upp teserna på dörren till slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland, vilket var ett sätt att bjuda in människor till debatt.

Luthers 95 teser innehöll inte den mogna lära som skulle bli den lutherska kyrkans. Teserna fokuserade på ett ämne – missbruket av avlat i den tidens kyrka. Luther skrev att ”en troendes hela liv skall vara ett liv i omvändelse” och att ”varje sann kristen, han må vara levande eller död, äger såsom gåva av Gud andel i allt gott, som Kristus och kyrkan hava, och det även utan avlatsbrev”.

De 95 teserna blev dock gnistan som påbörjade den lutherska reformationen. Därför firar lutherska kristna den 31 oktober som reformationsdagen och 2017 firar de 500-årsjubileet av den lutherska reformationen.

Som en del av firandet av 500-årsjubileet av reformationen har den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (KELK) utarbetat 95 nya teser som satts samman av en grupp av femton pastorer runt världen. Dessa teser godkändes vid ett KELK-möte i Grimma i Tyskland den 29 juni 2017.

Till skillnad från Luthers teser presenterar KELK:s 95 teser för det 21:a århundradet hela den grundläggande bibliska läran, som den bekänns av den lutherska kyrkan. Teserna har organiserats enligt samma disposition som Martin Luthers katekes, som än idag är ett värdefullt verktyg i undervisningen för kyrkorna i KELK.

Med dessa nya teser ger medlemmarna i KELK med glädje ett gemensamt uttryck för vad de tagit emot som arvtagare till den lutherska reformationen. De är tacksamma till Gud att få vara en del av en internationell kyrkogemenskap som håller fast vid Bibelns lära, med fokus på frälsning i Jesus Kristus. De är ivriga att få dela detta arv med världen.

Ovan: Video som producerades i samband med CELC:s konferens 2017 i Grimma, Tyskland där de 95 teserna presenteras.

Ovan: Föredrag av Peter Öman om de 95 teserna.

Ladda ner PDF med teserna.

NITTIOFEM TESER FÖR DET 21:a ÅRHUNDRADET

För konfessionella lutheraner.
Arrangerade i enlighet med ordningen i Luthers lilla katekes.

Översattning från engelska till svenska av Anders Nissen, Birgitta Erlandsson, Katarina Eliasson och Peter Öman.

GRUNDLÄGGANDE SANNINGAR

#1 Genom Guds nåd tror och lär den konfessionella lutherska kyrkan det bibliska evangeliet. Gud frälser syndare från synden, döden och djävulen genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. Frälsningen är av Guds nåd, för Kristi skull, genom tro och inte genom människans insats.

#2 Genom Guds nåd grundar den konfessionella lutherska kyrkan alla sina läror enbart på Bibeln. Som Guds inspirerade och ofelbara Ord är Bibeln den enda säkra auktoriteten och källan för kristen lära. Guds Ord är levande och verksamt, tillämpbart för alla människor i alla tider.

BIBELN

#3 Vid sidan av Bibeln finns det ingen kunskapskälla till Guds frälsningsplan. Den skapade världen och lagen som är skriven i människans hjärta ger en del kunskap om Gud och hans lag. Men ingen av dem framställer de goda nyheterna om frälsning i Jesus Kristus. Mänskligt förnuft och vetenskap är oförmögna att avtäcka sanningen om Guds frälsning för syndare.

#4 Gud inspirerade Bibelns författare så att de skrev precis de ord han ville. Bibeln är därför utan fel i allt den framställer. Jesus, Guds Son, sa själv: ”Skriften kan inte upphävas” (Joh 10:35). Som Guds ofelbara Ord är Bibeln olik alla andra skrifter och den är den norm som alla andra religiösa dokument ska dömas utifrån.

#5 Mänskligt intellekt och mänskligt förnuft är till hjälp för att förstå Bibeln, men de ska aldrig ställas över Bibeln. Svåra bibelställen ska förklaras utifrån deras sammanhang och i överensstämmelse med klarare ställen. Skrift tolkar skrift.

#6 Bibeln har två huvudsakliga budskap från Gud – lagen och evangeliet. Lagen lär vad vi ska och inte ska göra och lagen fördömer oss inför Gud. Evangeliet lär att Gud i kärlek sänt Jesus som världens Återlösare och evangeliet frälser oss inför Gud.

#7 Bibelns huvudsakliga syfte är att förkunna de goda nyheterna om frälsning i Jesus Kristus för alla människor. Hela Bibeln, från början till slut, är Kristuscentrerad med fokus på Guds frälsningsplan i Kristus. Det är ett glädjefyllt privilegium att läsa och studera Bibeln, eftersom den är som ett kärleksbrev från Gud.

TIO GUDS BUD

#8 Gud, Skaparen, har fastställt en absolut norm för vad som är rätt och fel. Denna lag är giltig för alla människor genom mänsklighetens historia. Det är därför inte upp till varje kultur eller varje individ att avgöra vad som är rätt och fel. Denna lag är i någon utsträckning skriven i alla människors hjärtan. Den är tydligt uppenbarad i Bibeln.

#9 De tio budorden, som ursprungligen gavs av Gud på stentavlor, ger fortfarande en användbar sammanfattning av Guds tidlösa lag, såsom innehållet i dem upprepas i Nya testamentet. Denna lag kan sammanfattas i en mening: Älska Gud och älska din nästa.

ATT ÄLSKA GUD

#10 Det första och största budet är detta: Vi ska frukta, älska och förtrösta på den treenige Guden över allting.

#11 Det är fel att be till någon annan varelse än den treenige Guden. Detta inkluderar änglar, Maria, Allah, förfäders andar och alla gudar och gudinnor i form av avgudar. Det är fel att i hemlighet sätta något annat än den treenige Guden främst i våra liv. Detta inkluderar pengar, ägodelar, makt, arbete, nöje, sport, familj, eller make/maka.

#12 Guds namn är Guds egendom som vi inte ska använda vårdslöst. Gud vill att vi använder hans namn för att prisa honom, be till honom och dela kunskap om honom med andra människor, nära och fjärran.

#13 Andligt ljus från den treenige Guden och andligt mörker går inte ihop. De som tror på Herren ska inte ha något att göra med häxeri, det ockulta, astrologi och onda andar.

#14 Det är en stor glädje för dem som tror på Kristus att regelbundet samlas för gudstjänst och att bruka Guds Ord också i andra sammanhang. Liksom våra kroppar behöver mat för att hållas vid liv så behöver vår tro nådemedlen – Guds Ord och sakrament – för att hållas vid liv och växa.

#15 Gud har inte befallt någon särskild dag för gudstjänst eller att vi ska följa någon särskild gudstjänstordning. Kristus och nådemedlen är fokus i vår gudstjänst och gudstjänsten inkluderar att vi bekänner våra synder och hör Guds nådefulla förlåtelse i Kristus.

ATT ÄLSKA VÅR NÄSTA

#16 Föräldrar och andra auktoriteter i kyrkan och samhället förtjänar kärlek, respekt och lydnad, eftersom Gud har satt dem över oss som sina representanter. I den händelse att de skulle befalla något som strider mot Guds Ord så måste vi lyda Gud och vara olydiga mot deras befallning.

#17 Det världsliga styret är insatt av Gud för att upprätthålla fred och ordning på jorden. Kristna ska därför alltid respektera sina ledare som Guds representanter och be för dem. Kristna får tjäna i det världsliga styret och får arbeta för att förbättra det.

#18 Barn är värdefulla gåvor från Gud och det är en förmån, inte en börda, att uppfostra dem. Barn ska inte lämnas åt sig själva när det gäller religiös fostran. Gud vill att kristna föräldrar och kristna församlingar ska vara ivriga att undervisa nästa generation i den kristna tron. När Gud väljer att inte ge barn till ett kristet par ska de ta emot också detta som Guds kärleksfulla vilja för dem.

#19 Våra kroppar är gåvor från Gud och våra jordiska liv är en nådatid när vi kan komma till tro och tjäna andra. Gud vill att vi ska ta hand om våra kroppar och inte skada dem genom berusning, skadliga droger eller annan vanvård. Eftersom endast Gud har rätt att avsluta livet är det en synd att begå självmord, att mörda eller delta i barmhärtighetsmord. Eftersom livet börjar vid befruktningen är abort också synd.

#20 Gud vill att vi ska hjälpa andra med deras kroppsliga behov, när vi kan göra det. Kristna ska ha ett omsorgsfullt öga och en generös hand, särskilt mot de fattiga, behövande, handikappade och alla medkristna. Vi ska också älska våra fiender och be för dem.

#21 Det är Guds avsikt att män och kvinnor ska finna sexuell tillfredsställelse i äktenskapet, inte i tillfälliga förbindelser eller samboförhållanden. Äktenskapet är en livslång förening av en man och en kvinna som erkänns offentligt. Även om det är tillåtet att skilja sig och gifta om sig för den oskyldiga parten där det förekommit otrohet eller illvilligt övergivande, är skilsmässa alltid ett resultat av synd hos minst en av parterna.

#22 Eftersom Gud har instiftat äktenskapet har han också rätt att berätta för oss hur det ska fungera. Han säger att förhållandet mellan man och hustru ska efterlikna förhållandet mellan Kristus och kyrkan, och att man och hustru därmed har olika roller. Maken ska vara det kärleksfulla huvudet, och makan den kärleksfulla hjälparen. Gud vill att alla som är gifta ska behandla sin maka/make med respekt.

#23 Guds Ord konstaterar att homosexualitet är mot Guds avsikt för man och kvinna. Människor med homosexuell dragning kan finna förlåtelse i Kristus och kraft att leva i samklang med Guds vilja.

#24 Gud vill inte att vi ska vara rena enbart i våra handlingar, utan också i våra tankar. Lust i hjärtat är precis lika mycket synd som otukt i handling. Hat i hjärtat är lika syndigt som mord.

#25 Allting i universum tillhör Herren. När Herren anförtror oss pengar eller ägodelar förväntar han sig att vi, med vishet, ska förvalta dem åt honom till att försörja våra familjer, betala skatt, stödja kyrkan och hjälpa de nödställda. På samma sätt vill han att vi ska förvalta vår tid och våra förmågor på ett klokt sätt som goda Herrens förvaltare.

#26 Gud förbjuder oss att ta andras pengar eller ägodelar. Det är synd att tillskansa oss något genom stöld, rån, bedrägeri, mutor, ocker eller genom att betala underpris.

#27 Gud hör varje ord vi yttrar. Han vill att vi ska tala på ett sätt som är sanningsenligt och som bygger upp andra, istället för att bryta ner dem. Han vill att vi ska tolka andras ord och handlingar så välvilligt som möjligt. Gud avskyr lögn och skvaller.

#28 Eftersom vi har en generös Gud som lovar att ge oss allt vi behöver, kan vi vara nöjda och inte avundas andra. Att tråna efter saker Gud inte vill att vi ska ha är syndigt och farligt. Sådant begär kan leda till verksynder som stöld, otrohet och mord.

#29 Att göra det Gud befaller handlar inte om att utföra hjältedåd eller extraordinära gärningar. Det är snarare fråga om att Han vill att vi, i vårt vardagliga liv, visar kärlek mot andra såsom han har gjort mot oss, och behandlar andra som vi skulle vilja att de behandlar oss.

ATT HÅLLA LAGEN

#30 Den sanne Guden nöjer sig inte med ett gott försök att hålla lagen, eller med en högre grad av laglydnad än andra människors. Eftersom den sanne Guden är helig, kan han inte tolerera någon synd inför sitt ansikte. För att ha en rätt relation till Gud, och för att få komma till himlen, måste människor lyda Guds lag fullkomligt i varje tanke, ord och handling.

#31 Eftersom den sanne Guden är rättfärdig måste han bestraffa all synd. Ett straff för synden är den kroppsliga döden. Det slutgiltiga straffet är den eviga döden i helvetet, som är en verklig plats där de onda änglarna och alla som avvisar Guds frälsningsplan kommer att lida och pinas för evigt.

#32 Guds lag avslöjar att alla människor har syndat och förtjänar Guds dom. Ingen människa är tillräckligt god för att förtjäna himmelriket, utan alla är fördömda. Likt en spegel visar oss bristerna i vårt utseende, så visar lagen vår synd inför Gud.

#33 Bibeln lär att vi, utöver våra synder i tankar, ord och gärningar, har en syndig natur, eller en gammal Adam, som vi ärvt från våra föräldrar och som också gör att vi förtjänar Guds fördömelse. På grund av denna arvsynd dras vi till det onda, och till och med våra goda gärningar är befläckade med synd.

#34 Vi är i desperat behov av en frälsare från synden. Vi tackar Gud att Bibeln förkunnar evangeliet. Evangelium, som sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen, är de goda nyheterna om vad Gud har gjort genom sin son Jesus för att rädda mänskligheten från synden.

TROSBEKÄNNELSEN

#35 Den sanne Guden är ”tre-i-en” eller treenig. Han existerar som tre skilda personer, Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Ändå finns det inte tre Gudar, utan endast en Gud.

#36 Jesus Kristus var och är Gud från evighet, och som Guds Son var han med i skapelsen av universum. Den som inte tillber Jesus tillber inte den sanne Guden. Jesus sa: ”Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom” (Joh 5:23).

#37 Den helige Ande tillbeds också som Gud, är av samma väsen och lika evig som Fadern och Sonen. Han är inte bara en andlig kraft utan en särskild person i den treenige Guden. Kyrkan bekänner i sina gamla trosbekännelser att Gud Fadern inte är född av någon, Gud Sonen är född av Fadern i evighet och Gud den helige Ande utgår från Fadern och Sonen.

#38 Den sanne Guden är obegriplig för oss i storhet och makt. Han förtjänar vår fria och helhjärtade lovsång och tillbedjan. Bibeln säger att Gud är ande och att han är oändlig, evig, oföränderlig, allsmäktig, allvetande, närvarande överallt, helig, rättvis, trofast, god, kärleksfull och förlåtande.

SKAPELSE OCH UPPEHÅLLANDE

#39 Allt i universum, synligt och osynligt, skapades ur ingenting av Gud på sex vanliga dagar genom hans allsmäktiga ord. När vi ser undren i universum, från galaxer till atomer och från majestätiska berg till undren i den mänskliga kroppen, får det oss att prisa Herren som skapat allt.

#40 Evolutionsteorin, som framställs som en förklaring till alltings uppkomst, motsäger Bibeln. Den presenterar en annorlunda världsbild som inte kan bringas i harmoni med Bibelns klara undervisning att Gud skapade en fullt utvecklad jord med Adam och Eva som verkliga människor, och att allting i början var ”mycket gott”.

#41 Människor är de viktigaste varelserna i Guds värld. Människor skiljs tydligt från djuren eftersom de skapades till Guds avbild. De har odödliga själar och de är ansvariga inför Gud för hur de lever. Det är för människor som Gud planlade sin frälsning genom Jesus Kristus.

#42 Gud gav världen åt människor för att de ska använda och råda över den på ett sätt som ärar honom. Vi är fria att njuta av jordens resurser som välsignelser Gud har gett till vårt bästa, men vi bör göra det på ett ansvarsfullt sätt, medvetna om att vi ska göra räkenskap inför Gud för det vi har fått att förvalta.

#43 Herren är inte långt borta från världen han skapat eller ointresserad av den, utan han är aktivt verksam med att bevara och styra universum i såväl stort som smått. Han insätter och avsätter härskare och inte en sparv faller till marken utan att det är hans vilja.

#44 Herren har ett stort antal mäktiga andliga varelser som kallas änglar och som tjänar honom i världen. Det är en tröst att veta att dessa änglar framför allt sänds för att skydda och hjälpa dem som tror på Jesus och att de vakar över oss hela tiden.

#45 Strax efter skapelsen gjorde några änglar uppror mot Gud. Deras ledare var Satan som också kallas djävulen. Dessa onda andar fortsätter att sätta sig upp emot Gud och allt som är gott.

#46 Guds värld, som från början var helt och hållet god, blev genomkorrumperad när Adam och Eva frestades av djävulen och föll i synd. Världen är nu helt annorlunda än vid skapelsens början. Skadad av synd blir världen och allt som finns i den utsatt för sönderfall och problem, och alla levande varelser dör.

#47 Vi borde inte bli förvånade när vi ser ondska i världen. Gud har sagt att det onda ska finnas kvar tills domens dag då det onda till slut ska skiljas från det goda för all evighet. Gud är aldrig ansvarig för synd och ondska. Han tillåter det medan han tålmodigt styr världen för att han vill rädda människor i varje generation.

#48 När vi har olika slags prövningar – sjukdom, handikapp, krig, svält, brist på pengar eller dålig behandling av andra på grund av vår etnicitet eller sociala ställning – vet vi att Gud lovar använda allt detta till det bästa för dem som tror på honom. I tro på Guds löften kan vi bära våra kors och fortsätta göra gott. Vi vet att Gud snart kommer att ge de troende lindring i himlens härlighet.

#49 Kristna kan förvänta sig att bli förföljda för sin tro så som sker i många länder idag, t ex där sekularisering eller islam är förhärskande. Vi vet att Gud ska skydda och välsigna dem som tror under dessa omständigheter och ge styrka och mod att bekänna hans frälsande namn.

ÅTERLÖSNING

#50 Innan världen skapades planerade och förberedde Gud i sin kärlek ett sätt att återlösa fallna människor från synd. Guds frälsningsplan innebar att sända sin Son Jesus till jorden för att tjäna som återlösare och medlare. I Gamla testamentet lovade Gud upprepade gånger att Kristus skulle komma för att rädda världen. Nya testamentet berättar om hur Jesus kom, uppenbarade Gud för alla människor i alla tider och fullbordade frälsningen.

#51 Kristus, den andra personen i Treenigheten, antog vid en förutbestämd tidpunkt mänsklig natur, i likhet med vår men utan synd. Det skedde när han avlades av den Helige Ande och föddes av jungfru Maria. Allt sedan dess har han varit både Gud och människa i en person. Som sann människa kunde han leva, lida och dö i vårt ställe. Som sann Gud har hans verk kraft att frälsa alla människor.

#52 För att friköpa alla människor från synd, död och helvete behövde Jesus först i vårt ställe hålla Guds lag fullkomligt. Jesus gjorde detta utan att en enda gång synda i tanke, ord eller handling. Han ägde en fullkomlig rättfärdighet som räknas oss till godo inför Gud. Vi kallar detta Kristi aktiva lydnad.

#53 Jesus behövde också betala straffet för alla synder människor gjort sig skyldiga till genom tiderna. Han gjorde detta genom att dö på korset. Korset är den kristna trons främsta symbol, för på korset utstod Jesus helvetets kval som vår ställföreträdare. Vi slipper straffet för våra synder, därför att Jesus i egenskap av Människosonen tog det straff vi förtjänat. Vi kallar detta Kristi passiva lydnad.

#54 På påskdagsmorgonen uppstod Jesus i härlighet, till både kropp och själ, från de döda. Söndagen är för kristna den dag man brukar fira gudstjänst och påsken är den största kristna högtiden, för Kristi uppståndelse är den segerrika kulmen i Guds frälsningsplan. Uppståndelsen bevisar att Jesu försoningsverk godtogs av Fadern och att frälsningen verkligen var fullbordad.

#55 Kristi försoningsverk gäller för alla människor i alla tider. När Gud uppväckte Jesus från de döda rättfärdiggjorde han alla syndare i hela världen. Gud förlät allas synder och förklarade alla rättfärdiga, eftersom Jesus betalat för alla. Denna sanning, som kallas den allmänna eller objektiva rättfärdiggörelsen, ger var och en av oss visshet om att vår synd är betald och att vi verkligen är återlösta.

#56 Det faktum att Kristus betalat hela världens synd betyder inte att alla blir frälsta. Kristi frälsningsverk tas emot personligen genom tron. Vi har personlig eller subjektiv rättfärdiggörelse när vi fått tron på Kristus. De som av någon anledning inte tror på Kristus, förkastar hans försoning och förblir i sin synd under Guds fördömelse.

#57 Vi ser inte längre Jesus vandra synlig ibland oss på jorden, för fyrtio dagar efter sin uppståndelse steg han upp till himlen. Jesus prisas nu av himlens härskaror och Bibeln säger att han sitter på Guds högra sida. Det betyder att han tillsammans med Fadern och den Helige Ande regerar över hela universum, osynligt närvarande överallt.

#58 Jesus använde sig inte alltid fullt ut av sin gudomliga natur när han levde på jorden som Människosonen. Han blev trött och han behövde äta och sova precis som vi. Men nu, i himlen, är han inte begränsad i bruket av sin gudomliga makt och härlighet.

#59 Den sanna kristna tron har alltid Jesus Kristus som det centrala, för det är genom hans verk som vi försonats med Gud och har evigt liv med honom i himlen. Precis som Bibeln är den sanna kristna tron Kristuscentrerad.

#60 Alla religioner leder inte till samma Gud. Det finns inte någon annan väg till Fadern än genom Jesus Kristus. Den kristna tron är inkluderande i den bemärkelsen att alla människor är friköpta av Kristus och folk i alla länder bjuds att komma och ta emot honom i tro. Den kristna tron är exkluderande i bemärkelsen att det inte finns något annat sätt på jorden att bli frälst.

HELGELSE

#61 Människor är av naturen andligt döda och kan därför inte av egen kraft tro på Kristus. Frälsande tro är helt och hållet den helige Andes verk: Han skapar, bevarar och styrker tron.

#62 Den helige Ande använder evangelium i Ord och sakrament för att utföra sitt verk. Ordet och dopets och nattvardens sakrament kallas nådens medel för att de är som ledningar genom vilka syndernas förlåtelse, som Kristus vann, kommer till oss från Gud. Vi förväntar oss inte att den Helige Ande verkar utan dessa nådens medel.

#63 Vår omvändelse och frälsning beror helt och hållet på Guds nåd – hans kärlek till syndare som inte förtjänat den. Vi bidrar inte med någonting. Denna sanning skiljer kristendomen från alla andra religioner, eftersom de i någon mån bygger på mänskligt verk. Det är en tröst att veta att vår frälsning inte beror på vår egen förtjänst, utan helt och hållet på Gud och Kristi fullkomliga verk.

#64 De som är frälsta har blivit utvalda av Gud till frälsning endast av hans nåd. Denna utkorelse till evig frälsning understryker det faktum att frälsningen bara beror på Guds nåd och inte våra ansträngningar. Enligt Bibeln har ingen förutbestämts till fördömelse. Gud vill att alla ska bli frälsta, så de som inte tror har bara sig själva att skylla för sin otro och sitt straff i helvetet.

#65 När en människa kommer till tro på Kristus blir hon en ny person som hatar synd och är angelägen om att leva ett heligt liv fyllt av goda verk. Detta nya helgade liv flödar ur ett hjärta som vet att det rättfärdiggjorts av nåd och som har en längtan att tacka Gud.

#66 Genom ett gudfruktigt liv kan kristna ge ett kraftigt vittnesbörd för andra som lockar dem till den ende sanne Guden. Som kristna kan vi se våra omständigheter i livet som en kallelse eller ett uppdrag från Gud, där Gud vill att vi ska tjäna andra i kärlek.

#67 Troende uppnår aldrig fullkomlighet i detta liv eftersom de fortsätter att ha en syndig natur. Gud vill ändå att de ska växa i helgat liv och vara rika på goda gärningar. Genom kraften i sitt Ord bryter Gud syndens makt i våra liv. Som troende kämpar vi varje dag med vår syndiga natur, men vi finner förlåtelse och hjälp i Kristus när vi ångrar vår synd.

#68 För troende tjänar Guds lag, som är uppenbarad i Bibeln, som en vägledning för ett helgat liv. Eftersom våra samveten kan bli avtrubbade, särskilt i ett omoraliskt samhälle, behöver vi Guds lag som undervisar oss om hur vi behagar Gud.

#69 När det gäller saker som varken är påbjudna eller förbjudna i Guds Ord har vi kristen frihet. Vi ska dock alltid utöva denna frihet så att vi tar hänsyn till andra och inte gör något som leder någon till synd.

#70 Den Helige Ande ger andliga gåvor till troende för att utrusta dem till att tjäna andra. I den tidiga kristna kyrkan gav den Helige Ande också särskilda karismatiska gåvor som underverk och tungotal, som var särskilt förknippade med apostlarna. Det finns inget bevis i Skriften på att vi ska förvänta oss en fortsättning av dessa karismatiska gåvor idag.

#71 Det är möjligt att avfalla från tron på Kristus. Daglig omvändelse och ett återvändande till nåden och kraften i våra dop är nödvändigt så länge vi lever. Den första av Luthers Nittiofem teser säger: ”När vår Herre och Mästare Jesus Kristus sa: ’Omvänd er’, menade han att en troendes hela liv ska vara ett liv i omvändelse.” När vi använder nådemedlen litar vi på Guds löfte att han ska bevara oss i den enda sanna tron.

KYRKAN

#72 Alla i hela världen som tror på Jesus är med i den heliga kristna kyrkan – Guds sanna andliga familj som kommer att ärva himlen. Men endast Gud vet helt säkert vilka medlemmar i denna kyrka är, eftersom tron inte kan ses. Överallt där nådemedlen används förväntar vi oss att kyrkan kommer att finnas, eftersom den Helige Ande använder evangeliet i nådemedlen för att skapa tro.

#73 Gud vill att alla troende ska vara med i en kristen församling – en ”synlig” kyrka, där deras tro byggs upp genom Guds Ord och sakramenten. Den kristna tron är normalt sett inte avsedd att utövas av isolerade individer. Den ska utövas tillsammans med andra som tror på Kristus.

#74 Gud vill att troende tillhör en synlig kyrka som håller fast vid allt vad Guds Ord lär. Där det finns full enighet i Bibelns lära, lär Guds Ord oss att vi ska utöva kyrkogemenskap genom gemensam gudstjänst, gemensam bön och gemensamt kyrkligt arbete. Det är i strid mot Guds Ord att utöva kyrkogemenskap med sådana som håller fast vid falsk lära.

#75 Kyrkans uppdrag är att predika evangeliet om frälsning för själar som håller på att gå under. Det är inte kyrkans uppdrag att lösa världens alla sociala problem. Kyrkan kan inte garantera resultat i sitt arbete, eftersom framgång för evangeliets predikan alltid är i Guds händer. Kyrkan strävar helt enkelt efter att dela med sig av evangeliet i så stor utsträckning som möjligt.

#76 Det finns en brinnande önskan i de troendes hjärtan att sprida de goda nyheterna om frälsning i Jesus till människor från alla länder, av alla språk och folkslag. Det är spännande att se hur Gud har låtit evangeliet spridas runt världen. Det är en förmån att få delta i det världsvida missionsarbetet genom böner, personlig tjänst och ekonomiskt stöd.

DE YTTERSTA TINGEN

#77 När en människa dör lämnar hennes själ kroppen och stannar inte i världen. En troendes själ går direkt till Herren i himlen. En otroendes själ går direkt till djävulen och de onda änglarna i helvetet. Det finns inget i Bibeln om själasömn, reinkarnation eller skärselden.

#78 Jesus kommer att återkomma i härlighet vid tidens slut, på domens dag. Han kommer att föra världen till dess slut och döma alla människor, levande och döda. Utifrån Bibeln förväntar vi oss inte ett tusenårigt jordiskt rike där Kristus regerar eller ett särskilt uppryckande av de troende före domens dag.

#79 På den sista dagen kommer alla döda att uppstå och själarna hos alla som dött kommer att återförenas med deras kroppar. De troendes kroppar kommer att förhärligas liksom Kristi kropp, för att kunna leva för evigt med Gud i de nya himlarna och på den nya jorden. De otroende kommer efter domens dag att plågas i helvetet där de lider med kropp och själ för evigt.

#80 Löftet om evigt liv ger ett lysande och fast hopp för dem som tror på Jesus. Vi har något underbart att se fram emot! Bibeln lovar att livet i härlighetsriket kommer att vara fritt från all smärta, alla bekymmer och all synd. Det kommer att bli en härlighet och en obeskrivlig glädje i Herrens närhet i evighet.

#81 Ingen vet dagen eller timmen för Kristi andra ankomst. Han har sagt att han kommer tillbaka när ingen förväntar honom, som en tjuv om natten. Men eftersom de bibliska tecknen på den sista tiden har blivit uppfyllda på ett sätt som motsvarar förutsägelserna – tecken som krig, hungersnöd, jordbävningar och förföljelse av kristna – förstår vi att Jesus kan komma när som helst.

#82 Kristi nära förestående återkomst innebär att det är desto mer nödvändigt att vi lever i tro och delar evangeliet med andra. Gud har lovat många saker, men han har inte lovat att det kommer att bli en morgondag.

HERRENS BÖN

#83 Bönen är en underbar förmån för dem som tror på Jesus och har direkt tillträde till Gud genom syndernas förlåtelse. Gud inbjuder troende att alltid och överallt be till honom. Han lovar att höra och besvara deras böner i enlighet med sin vilja, som alltid är till deras goda även när de som syndiga människor kanske inte för tillfället ser hur det samverkar till det bästa.

#84 Det är rätt att tacka Gud och be för våra egna och andras behov. Framförallt är det gott att be om andliga välsignelser. Enligt Bibeln ska vi inte rikta våra böner till änglar, helgon, döda människor, solen, månen, stjärnor, berg, träd eller avgudar, utan endast till den treenige Guden. Bönen är inte ett nådemedel, utan den är ett svar som stiger upp i ett troende hjärta.

DOPET

#85 Dopet är ett sakrament som Kristus har instiftat där vatten används tillsammans med Guds Ord. Enligt Guds löfte förmedlar dopet syndernas förlåtelse, har kraft att skapa tro och att förena människor med kyrkan. Dopet är ett nådemedel – genom detta redskap förmedlar Gud, den Helige Ande, sin nåd i Kristus till syndare.

#86 Det är rätt att döpa spädbarn, eftersom de är inkluderade i Kristi befallning att döpa ”alla folk”. Spädbarn behöver syndernas förlåtelse precis som vuxna, eftersom de föds med arvsynd. Bibeln visar att också spädbarn kan ha tro.

#87 Dopet är en skatt för troende. När vi dagligen minns vårt dop som förenar oss med Kristus försäkras vi om att Gud älskar oss och förlåter oss. Vi får kraft att vända oss från synden och att leva på ett sätt som behagar Gud.

NYCKLARNA OCH BIKTEN

#88 Alla kristna har ”himmelrikets nycklar”. De kan öppna himmelen för människor som ångrar sina synder genom att säga att deras synder är förlåtna. De kan stänga himlen för de obotfärdiga så länge de inte ångrar sina synder genom att säga att de inte är förlåtna.

#89 Även om alla kristna har nycklarna, har Gud också instiftat det offentliga ämbetet i kyrkan. Han vill att ledare som är särskilt kallade av en grupp troende förmedlar nådemedlen å deras vägnar och så tjänar som Kristi representanter. Endast män ska tjäna som pastorer, i enlighet med den skapelsegivna principen om huvudskap som Gud uppenbarat i sitt Ord.

#90 Det är viktigt att vi bekänner våra synder för Gud. Vi kan göra det i våra enskilda böner, tillsammans med andra i den offentliga gudstjänsten eller ensamma inför vår pastor eller någon annan kristen. När en kristen ångrar och bekänner sina synder ska en kristen eller pastor uttala avlösningen och på så sätt förkunna syndernas förlåtelse för Kristi skull och på Kristi auktoritet.

NATTVARDEN

#91 Herrens måltid är ett sakrament som Kristus har instiftat. I den ger han sin sanna kropp och sitt sanna blod under bröd och vin. Enligt Bibeln är brödet och vinet inte något som endast representerar Kristi kropp och blod och inte heller förvandlas de till kropp och blod. Istället är Kristi kropp och blod övernaturligt närvarande i, med och under brödet och vinet och tas emot av alla som deltar i nattvardsmåltiden.

#92 Herrens måltid, som också kallas altarets sakrament och Herrens heliga nattvard, är ett nådemedel. Den förmedlar syndernas förlåtelse i Kristus till alla som tror, genom kraften i Guds Ord. Syndernas förlåtelse i nattvarden är samma förlåtelse som tas emot genom dopet, avlösningen och Ordet. Men den tas emot på ett väldigt personligt sätt när vi äter Kristi kropp och dricker Kristi blod.

#93 Bekännelsetrogna lutheraner delar nattvarden endast med personer som är ordentligt undervisade och som ångrar sina synder, eftersom vi inte vill att någon ska komma under Guds dom genom att ta emot nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vidare delar vi endast Herrens måltid med dem som är förenade med oss i samma tro. Att ta emot Kristi kropp och blod tillsammans med andra är ett djupt uttryck för kristen gemenskap.

#94 Herrens måltid är en skatt för de troende. Under normala förhållanden är den ett regelbundet inslag i livet för kyrkans nattvardsberättigade medlemmar. Genom att ta emot nattvarden ofta, försäkras vi igen om att Jesus dog för oss personligen, vi styrks till att leva ett gudfruktigt liv och vi byggs upp i vår gemenskap med andra troende.

DE LUTHERSKA BEKÄNNELSESKRIFTERNA

#95 Bekännelsetrogna lutheraner håller sig till de lutherska bekännelseskrifterna från 1580, inte ”i den mån” utan ”därför att” dessa stämmer med Bibelns rena lära. Lutheraner värdesätter särskilt Martin Luthers Lilla Katekes som användbar för undervisning i den kristna tron.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.