Kommentera

Löftet

Innehåll
1. Världens början
2. Gud ger människan ett löfte
3. Gud håller sitt löfte
4. Jesus uppfyller löftet
5. Löftet: Du är förklarad rättfärdig
6. Löftet: Du har frid
7. Löftet: Leder till evigt liv

1. Världens början

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Första Moseboken 1:1

Före tidens början fanns det inga höga träd, inga mäktiga berg och ingen stjärnhimmel. Det var bara Gud som fanns till. I Bibeln, Guds eget sanna ord till oss, berättar han själv hur världen kom till.

Gud skapade himmel och jord av ingenting. Men jorden hade ingen form och den var tom. Då sa Gud: ”Ljus, bli till!” och så blev ljuset till. Gud har nämligen all makt och han skapade himmel och jord och allt som finns där endast genom att uttala sitt allsmäktiga ord.

Gud skapade allt på sex dagar. Det tog honom inte miljoner år. Bibeln, som är Guds ord, bekräftar att det skedde på sex dagar med orden: ”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.” Likadant står det om den andra till och med den sjätte dagen. Varje dag sa Gud: ”Bli till” och genom hans allsmäktiga ord blev allt till – ljuset, himlen, torra land, hav och floder, örter och träd, sol, måne och stjärnor, fiskar, boskap och vilda djur. Gud skapade också naturlagarna som styr universum och allt liv på jorden.

Den bästa av alla synliga varelser skapade Gud på ett särskilt sätt den sjätte dagen. Det var människan, man och kvinna. Människan är speciell av flera skäl. Adam, den första mannen, formade Gud själv av stoft från jorden. Och Eva, den första kvinnan gjorde Gud av ett revben från Adam. De blev verkligen skapade på ett särskilt sätt.

Människan var också enastående därför att hon skapades till Guds avbild. Det betyder inte att hon såg ut som Gud. Det kan hon inte göra eftersom Gud är en ande. Gud har inte någon kropp som vi människor har. Att människan skapades till Guds avbild innebär att hon vid skapelsen var lika fullkomlig, lika perfekt, som Gud. Hon var utan synd och hade en fullkomlig kunskap om Gud. Ja, när Gud hade avslutat hela sin skapande gärning sa han att allt var ”mycket gott.”

Förutom en kropp gav Gud mannen och kvinnan en levande själ. Det är bara människan som har en själ. Ingen annan varelse i Guds synliga skapelse har en sådan själ.

Människan som skapades på ett särskilt sätt till Guds avbild fick också en särskild uppgift i världen. Hon skulle råda över världen och allt som finns i den. Hon skulle vårda fiskarna i havet, fåglarna under himmelen, boskapen och jorden och alla varelser som rör sig på jorden. Vilket oerhört stort ansvar Gud har gett mänskligheten.

Men på grund av synden tar människorna inte längre hand om Guds skapelse så som de borde.

Vi förstör den vackra värld Gud har skapat. Vi förorenar luften med giftiga utsläpp och avgaser. Vi smutsar ner våra vattendrag med avloppsvatten. Vi skräpar ner i våra städer och på landsbygden. Vi dödar de vilda djuren tills de blir utrotade och avverkar skog utan att sörja för återväxten.

Vi har inte varit de goda förvaltare av Guds skapelse som vi borde. Vår värld är INTE den vackra skapelse som Gud en gång gjorde.

Vi kan inte ens sköta om vår egen kropp på ett ansvarsfullt sätt. Vi missköter vår kropp när vi äter, dricker eller röker för mycket. Vi förstör våra kroppar när vi använder droger. Vi är inte de fullkomliga varelser som Gud en gång skapade.

I stället för att missköta vår kropp och världen omkring oss borde vi vara tacksamma mot Gud. Vi borde tacka honom för vår hälsa och ta väl hand om vår kropp. Vi borde prisa Gud för att vi är skapade så fantastiskt fint. Ingen annan varelse kan tänka som vi. Ingen annan varelse kan använda sina händer som vi. Ingen annan varelse har en själ som vi.

Själen är en gåva från Gud. Genom att vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, kommer vår själ en gång att återvända till Gud som har gett oss den. Låt oss då höja våra röster och prisa Gud med orden: ”Tacka Herren, ty han är god!”

> Läs mer om skapelsen i Första Mosebokens 1:a och 2:a kapitel i Bibeln.


2. Gud ger människan ett löfte

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna. Första Moseboken 1:27
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Romarbrevet 5:12

När Gud skapade man och kvinna gav han dem bestämda roller i livet. Mannen skulle vara familjens ledare och huvud och hustrun den medhjälpare som mannen behövde. Men Adam förleddes till synd av Eva som blev frestad av djävulen. Konsekvenserna av detta blev fruktansvärda för människorna och hela världen. Låt oss se vad som hände.

När Gud hade skapat världen placerade han våra första föräldrar i en vacker trädgård, Edens lustgård. Det måste ha varit en mycket vacker plats. Där växte alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av. En flod som försåg människor, växter och djur med vatten rann genom lustgården. Adam och Eva var lyckliga. Arbetet var inte slitsamt, utan en glädje.

Men Gud gav Adam en befallning. Han sa att Adam inte fick äta frukt från trädet med kunskap om gott och ont, som stod mitt i trädgården. Gud sa att Adam skulle dö om han åt frukt från det trädet.

Satan, en ängel som hade blivit syndig, kom då in i handlingen. Han ställde frågor till Eva. Han fick henne att tvivla på det som Gud hade befallt. Han ljög. Satan frestade henne med orden: ”Ni skall visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter frukt från trädet med kunskap om gott och ont, så skall ni bli som Gud.” Då såg Eva att frukten på det förbjudna trädet såg mycket god ut. Hon tog och åt. Sedan gav hon lite frukt till Adam. Även han åt. De hade varit olydiga mot Guds enkla befallning. De hade syndat. De hade dragit Guds förbannelse över sig själva och världen de levde i. De dog omedelbart den andliga döden och så småningom skulle även deras kroppar dö.

Konsekvenserna av Adams och Evas syndafall var mycket tydliga och vi bär med oss dem idag. Du och jag är inte Guds avbild. Vi är inte syndfria utan syndiga. Vi har ingen fullkomlig kunskap om Gud.

Gud visste vad som hade hänt. Som straff körde han ut Adam och Eva ur lustgården. Han sa till Adam att han nu skulle bli tvungen att arbeta hårt. Med möda skulle han försörja sig. Och så är det än idag. Det skulle växa törnen och tistlar på Adams fält, precis som det gör idag. Gud sa också att Adams kropp skulle återvända till jorden som den var skapad av. Och detsamma händer med våra kroppar när vi dör, eller hur? Gud sa till Eva att hon skulle föda sina barn med smärta och att hennes man skulle råda över henne. Och så är det ju även idag.

Men Gud är inte endast rättvis och rättfärdig. Han är också en barmhärtig och förlåtande Gud. Han gav Adam och Eva, och alla oss syndare, ett underbart, välsignat löfte. Han lovade sända en Frälsare. Denne Frälsare skulle krossa Satans huvud, det vill säga, ta ifrån honom hans makt. Men samtidigt skulle Frälsaren bli sårad. Den Frälsare som Gud lovade oss för så länge sedan är ingen mindre än Jesus Kristus, Guds Son. När han led, dog och uppstod igen från de döda befriade han också mänskligheten från syndens skuld, fruktan för döden, och från Satans makt.

Du och jag behöver en Frälsare. Vi föds till denna världen som syndiga människor. Vi ärver detta syndiga tillstånd från våra första föräldrar, Adam och Eva. I vårt dagliga liv gör vi sedan mycket som är synd. Vi håller inte Guds bud. När vi ljuger, stjäl, förbannar, har onda önskningar, skadar våra medmänniskor, eller låter något annat än Gud vara viktigast i vårt liv, då syndar vi. Vi har syndiga tankar. Vi säger det som är synd. Vi gör det som är synd. På grund av detta förtjänar du och jag den eviga döden i helvetet.

Vår tröst är att veta att Gud har hållit löftet att sända en Frälsare. Vi lär oss om Frälsaren i Bibeln.

> Läs med om människans syndafall i Första Mosebokens 3:e kapitel i Bibeln.


3. Gud håller sitt löfte

Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Första Moseboken 3:15
I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Lukasevangeliet 2:11

Från den dagen då Gud först gav löftet till Adam och Eva till dess Frälsaren föddes gick det flera tusen år. Under denna tid sände Gud många särskilt utsända budbärare eller profeter som uppmuntrade Guds folk. Människorna längtade efter och såg fram emot att denne Frälsare skulle komma. Med ord och bildspråk gav profeterna Guds folk många beskrivningar av vem denne Frälsare skulle vara och vad han skulle göra. Ju närmare tiden för att löftet skulle uppfyllas kom, desto oftare och tydligare beskrivningar gav de. Som en blixt från en klar himmel och som åskans dån en klar sommardag föddes så mänskornas Frälsare, just vid den rätta tidpunkten.

Han föddes för två tusen år sedan i en liten stad som hette Betlehem i landet Israel. Han föddes av en jungfru som hette Maria. Det fanns inget ledigt rum i Betlehem den natten och därför föddes han i ett enkelt stall.

Änglar från himlen förkunnade denna underbara födelse för några herdar. Bibeln berättar att herdarna blev rädda när de såg ängeln. Men ängeln stillade deras fruktan med orden: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.”

Gud hade hållit sitt löfte. Han hade sänt en Frälsare. Han som är uppfyllelsen av löftet är en mycket speciell person. Han är både sann Gud och sann människa i en och samma person. Han är ett med Gud Fadern och Gud den helige Ande.

Vi vet att han är sann Gud därför att Bibeln talar om att han var närvarande vid skapelsen. Han har all makt och är utan synd. Vid två tillfällen kallade Gud Fadern honom för ”min Son, den Älskade.”

Samtidigt är han också en verklig människa med mänskliga behov. Han behövde äta och sova och han hade en människas kropp och känslor.

När Frälsaren, som hette Jesus, var 30 år började han undervisa och predika det glada budskapet. Många människor kom för att lyssna på honom och se honom.

De kom därför att han talade med myndighet. Han använde ofta liknelsen när han undervisade, berättelser om jordiska ting men med en andlig betydelse. En av dessa liknelser är berättelsen om en man som sådde säd på sin åker. En del föll på stigen och fåglarna åt upp det. En del föll på stenig mark. Det grodde men dog sedan eftersom där inte fanns nog med fuktighet. En del föll bland tistlar som växte upp och kvävde plantorna. Och en del föll i god jord. Det växte upp och gav rik skörd.

Sedan förklarade Jesus vad liknelsen betydde. Han sa att säden är Guds ord. Det finns människor som lyssnar till Ordet, men djävulen kommer och tar Ordet ifrån dem så att de inte kan tro och bli frälsta. Det finns några som tar emot Ordet med glädje när de får höra det och de tror ett kort tag. Men när de möter svårigheter faller de ifrån. De är som den steniga marken. Säden som faller bland törnen är Ordet i de människors hjärtan som hör Ordet, men deras tro kvävs av bekymmer, rikedom och denna världens nöjen. Slutligen faller Guds ord också på alla deras hjärtan som tror på Jesus som den utlovade Frälsaren, lever ett gudfruktigt liv och blir frälsta. Vi vill ju att det glada budskapet om Jesus ska fylla våra hjärtan med tro.

Jesus gjorde många underverk. Det är gärningar som endast Gud kan göra. Jesus gjorde dem för att visa att han är Guds Son. Han visade sin makt över elementen genom att förvandla vatten till vin och stilla en storm på Galileiska sjön. Han visade sin makt över sjukdomar genom att bota sjuka, döva och blinda. Ja han visade att han till och med har makt över döden genom att uppväcka Jairus dotter, änkans son i Nain och sin vän Lasarus från de döda.

Denne Jesus, vilkens namn betyder Frälsare, är den som Gud lovade Adam och Eva. Han är också din Frälsare. Genom det glada budskapet i Bibeln får du lära dig vad han har gjort för att frälsa dig. Må den goda säden falla på ditt hjärta så att du tror på Jesus, Guds Son, och får evigt liv genom hans namn.

> Läs om frälsarens födelse i Lukasevangeliets 2:a kapitel i Bibeln.


4. Jesus uppfyller löftet

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Lukasevangeliet 4:18
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannesevangeliet 3:16

Varför? Varför var Jesus, Guds evige Son villig att lämna härligheten i himlen och komma till jorden? Varför var han, som var rik, villig att bli fattig och leva bland människorna? Svaret finner vi i ett enda ord – KÄRLEK! Gud Fadern älskade världen och sände sin Son att bo bland oss. Jesus älskade oss så mycket att han villigt betalade priset för våra många synder genom att lida och dö.

Jesus fick lida mycket för oss. Den tidens religiösa ledare vill döda Jesus. De hatade budskapet om förlåtelse och kärlek som han förkunnade. De ville inte tro att han var Guds Son. Därför mutade de en av Jesu lärjungar, Judas, att förråda Jesus för trettio silvermynt. När Jesus bad i en trädgård som hette Getsemane, strax utanför Jerusalem, blev han fängslad. Han ställdes inför rätta inför den religiösa domstolen. Han dömdes därför att han sagt att han var Guds Son. Men den hade inte rätt att utfärda dödsstraff. Därför sändes Jesus till den romerske landshövdingen Pontius Pilatus. Där blev Jesus hånad. Han blev grymt slagen och man pressade ner en krona av vassa törnen på hans huvud. Pilatus ville frige Jesus eftersom han ansåg att han var oskyldig, men folkmassan ropade: ”Korsfäst honom! Korsfäst honom!”

Jesus blev alltså fastspikad på ett kors för att dö, tillsammans med två rövare, precis utanför Jerusalems stadsmur, på en kulle som kallades Golgata. När Jesus hängde på korset talade han sju gånger. Han talade förlåtelsens ord till dem som korsfäste honom. Han visade sin kärlek och omtanke genom att be Johannes, den aposteln som var honom närmast, att ta hand om hans mor Maria. Han lovade en av de döende rövarna en plats i himlen. När han hade lidit i många timmar på korset utropade han: ”Det är fullbordat.” Jesus hade fullgjort den uppgift han kom till världen för att utföra. Han hade lidit straffet för hela mänsklighetens alla synder, även dina och mina, genom att lida och dö utan egen skuld. När Jesus dog skakade jorden. Den romerske officeren som hade ansvaret vid korsfästelsen sa: ”Denne var verkligen Guds Son.”

Jesu vänner begravde honom i en närbelägen grav. En sten rullades framför gravöppningen. Landshövdingen satte sitt sigill på stenen och ställde ut soldater att vakta ingången så att ingen skulle kunna stjäla bort kroppen.

Men varken döden eller vakten kunde hålla kvar Jesus i graven. Långt tidigare och vid flera olika tillfällen hade han talat om för sina lärjungar att han skulle uppstå till liv från Graven. Och så blev det också.

Tidigt på söndagsmorgonen, den dag vi nu brukar kalla för påskdagen, kom några kvinnor som brukade följa Jesus, gående till graven. De undrade: ”Vem skall rulla bort stenen?” Men när de kom nära såg kvinnorna att stenen redan var bortrullad. Vakten var borta. Det de såg var en tom grav. Rösten de hörde var en ängels röst. Ängeln hade ett glädjebudskap till dem: ”Ni söker Jesus. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda.”

Vilken glädje det blev för kvinnorna, lärjungarna och alla som hörde detta budskap. Jesus, Guds evige Son, som hade blivit en människa för att lida och dö i vårt ställe, hade triumferande uppstått från de döda. Han lever!

I fyrtio dagar fortsatte Jesus att visa sig levande för många människor och vid ett tillfälle för över femhundra personer samtidigt. Medan Jesus med lyfta händer välsignade sina lärjungar for han sakta och majestätiskt tillbaka till himlen. Där är han tillsammans med Gud Fadern och innehar maktens och ärans högsta plats tills han kommer tillbaka igen på domens dag.

Vilken glädje ditt hjärta borde fyllas av. Din Frälsare har lidit och dött för dig. I ditt ställe bar han straffet för din synd. Jesus uppstod igen för att bevisa att han helt visst är Gud. Genom hans uppståndelse har du blivit rättfärdigförklarad, det vill säga dina synder är förlåtna. Detta är löftet som Gud ger dig idag. Dela med dig av det. Ängeln sa till kvinnorna: ”Gå och berätta för andra att Jesus lever.” På samma sätt kan också du berätta för andra det glada budskapet att Jesus lever och att han också är deras Frälsare.

> Matteusevangeliets 27:e och 28:e kapitel handlar om Jesu död och uppståndelse.


5. Löftet: Du är förklarad rättfärdig

”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg.” Matteusevangeliet 28:5-6
De [alla människor] förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Romarbrevet 3:24

”VAD skall jag göra för att bli frälst?” Den frågan ställde en förskräckt grekisk fångvaktare till aposteln Paulus för många hundra år sedan. Och samma fråga ställer många människor idag. ”Vad skall jag göra för att bli frälst?” Du kan inte göra någonting. Det är redan gjort. Gud har gjort allt. Han har frälst dig genom Jesus Kristus. Han ger dig löftet – dina synder är förlåtna. Du är förklarad rättfärdig.

Vad innebär det att vara rättfärdigförklarad? Det är en juridisk handling av Gud där han avkunnar domen att du är rättfärdig för Kristi skull. Genom en människa, Adam, kom synden in i världen och genom synden även döden. På samma sätt står hela världen som rättfärdig genom en enda människa, Jesus Kristus. När Jesus dog på korset bar han med sig alla människors alla synder. Bibeln säger: ”All vår skuld lade Herren på honom.” När Jesus hade betalat straffet för våra synder genom att dö på korset uppstod han segerrik från de döda igen. Bibeln säger: ”Jesus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.”

Gud rättfärdiggör oss, det vill säga förlåter oss våra synder helt och hållet på grund av sin nåd. ”Av nåden är ni frälsta”, står det i Bibeln. Nåd är Guds oförtjänta kärlek till oss. Av kärlek sände Gud sin Son till världen precis som han lovade Adam och Eva när de hade syndat. Det var av nåd som Jesus, Guds Son villigt levde ett fullkomligt felfritt liv här på jorden och dog en oskyldig människas död på korset. Allt detta gjorde han i ditt ställe, som din ställföreträdare. Bibeln lär oss att ”nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.”

Nu ser du att det inte är genom vad du har gjort eller gör, utan på grund av vad Gud redan har gjort genom Jesus Kristus som du blir frälst. Men hur ska du göra denna frälsning till din? Genom att tro på Jesus Kristus. ”Av nåden är ni frälsta genom tron” säger Bibeln.

Tron är också en gåva från Gud. Att tro på Jesus är detsamma som att lita och förtrösta på honom. När de kristna säger: ”Jag tror”, betyder det att de litar på Gud och är säkra på att alla Guds löften kommer att gå i uppfyllelse. Denna tro kommer in i vårt hjärta och liv genom evangeliet, det glada budskapet, som finns i Bibeln och i dopets och nattvardens sakrament.

På grund av Guds nåd och genom tron, som är en gåva från Gud, blir vi rättfärdiggjorda, förklarade för heliga i Guds ögon. Därför ser Gud inte längre på våra synder utan i stället på Jesu rättfärdighet. Och så förklarar han oss vara rättfärdiga och skuldfria för Jesu skull.

Gud har med andra ord gjort allting. Vi kan inte göra någonting. Och just det säger också Bibeln: ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”

Men det är många människor som, tvärt emot Guds klara ord, förkastar denna fullkomliga rättfärdighet genom att själva försöka förtjäna den med goda gärningar. Men det är alldeles onödigt för Gud behöver inte och vill inte ha våra goda gärningar för att frälsa oss. Svaret på frågan: ”Vad ska jag göra för att bli frälst?” är – ingenting. ”Tro på Jesus Kristus,” är det rätta svaret. Och till och med denna tro är egentligen en gåva från Gud som han ger oss genom löftena i evangeliet.

Nu kan varje troende människa vara säker på att ha Guds förlåtelse, för den beror inte på något som människan gör. Om det hade gjort det skulle vi aldrig kunna vara säkra på att vi var frälsta, för vi skulle aldrig kunna vara helt säkra på att vi hade gjort tillräckligt många goda gärningar för att Gud skulle vara nöjd. Nu kan den troende vara säker på sin frälsning för förlåtelsen vilar helt och hållet på vad Jesus Kristus redan har fullgjort.

Meningen med ditt liv är först och främst detta underbara, att lära känna Bibelns glada budskap om Jesus. Sedan vill du dela med dig av detta glada budskap till vänner, släktingar och grannar. Berätta för dem att Gud har gjort allt. Berätta att vi har blivit rättfärdigförklarade, förlåtna, av Guds nåd, genom tron på Jesus, vår Frälsare.

> Du kan läsa mer om rättfärdiggörelsen i Romarbrevets 3:e kapitel i Bibeln.


6. Löftet: Du har frid

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Efesierbrevet 2:8
När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 5:1

Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Ande. Vi har nu läst om Fadern och särskilt om hur han skapade världen och människan. Vi har läst om Jesus Kristus, Guds Son och allt han har gjort för att frälsa oss. Men den helige Ande, vem är han? Vad har han gjort för oss?

Den helige Ande är sann Gud tillsammans med Fadern och Sonen. De är ett. De är alla lika mäktiga och heliga. Den helige Andes verk har också stor betydelse för oss.

För det första är det den helige Ande som kallar dig att tro. Han kallar dig ut från den otroende världen genom evangeliet i Guds ord och i sakramenten. Du är nämligen andligt död i ditt naturliga tillstånd. Den helige Ande ger dig andligt liv. Tidigare levde du i syndens mörker. Som troende lever du i löftets ljus.

För det andra ger den helige Ande den troende många underbara andliga gåvor. Vi har redan läst om en gåva – syndernas förlåtelse. Men det finns många fler.

Du och jag har nu frid med Gud. Vi behöver inte vara rädda för Gud. Vi vet att han är en kärleksfull och förlåtande Gud. ”Andens frukt är frid,” säger Bibeln.

Du och jag har ett hopp. I vårt dagliga liv hoppas vi på många saker. Ett litet barn kan hoppas på att börja skolan. En ung människa kan hoppas finna en trogen make eller maka. En äldre människa kanske hoppas på god hälsa. Men den helige Ande ger oss ett större hopp. Han ger oss hopp om evigt liv i himlen. Guds ord säger: ”Vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.”

Ditt och mitt liv har blivit fyllt av glädje. När vi blir missmodiga eller till och med förtvivlade på grund av det som händer i vårt liv, blir vi tröstade och uppmuntrade av evangelium. Vi vänder oss till Gud för att få hjälp och vi vet att han hör våra böner. Så blir vårt liv fyllt av glädje igen. ”Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden.”

Du och jag har funnit tröst. När vi drabbas av sorg i vårt liv kan vi lyssna till vår Guds trösterika ord i Bibeln: ”Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord behåller mig vid liv.”

Förutom att ge oss många andliga gåvor lär den helige Ande oss också att hata synden och gör oss ivriga att leva ett liv fyllt av goda gärningar. Goda gärningar är allt det som den troende gör som stämmer överens med Guds vilja och av kärlek och tacksamhet för Guds godhet.

Vår tro på Jesus leder oss att vara vänliga och förlåtande mot andra, så som Gud för Kristi skull har förlåtit oss. Vi vill visa tålamod mot våra medmänniskor. Mildhet är ett annat kännetecken på en troende. Vi vill kunna kontrollera vårt humör, våra onda önskningar och begär och våra dåliga vanor. Alla dessa andliga gåvor har den helige Ande gett de troende genom evangeliets budskap och han vill att de ska prägla de troendes liv.

Men den helige Ande påverkar vårt liv på ytterligare ett sätt. Djävulen, de otroende i världen och vår egen syndiga natur försöker försvaga vår tro. De försöker hindra oss att göra goda gärningar. Men den helige Ande stärker vår tro Han förnyar tron så att vi gärna gör Guds vilja och bevarar oss i tron genom livet tills vi får komma in i den eviga glädjen i himlen.

Gud vill att du ska bli frälst. Därför behöver du lyssna på Guds ord. Du behöver studera Bibeln. Du behöver låta den helige Ande skapa tro i ditt hjärta och vägleda dig i ditt liv som kristen. Låt ordets ljus få skina på ditt hjärta. Om du inte har någon Bibel, skaffa en. Om du har en Bibel, läs den. Det glada budskapet om Jesus hittar du i synnerhet i de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jesus har det eviga livets ord som du behöver.

> Läs Romarbrevets 5:e kapitel i Bibeln


7. Löftet: Leder till evigt liv

Kraften fullkomnas i svaghet. Andra Korintierbrevet 12:9
Jesus sade: ”Jag är vägen och sanningen och livet.” Johannesevangeliet 14:6

Om en människa dör, kommer hon då att få liv igen? ”Nej,” svarar ateisten. ”Kanske,” säger filosofen. Endast ett troende Guds barn kan med eftertryck och visshet svara: ”JA.” Den troende kan svara ja därför att hon grundar sitt svar på tron på Jesus Kristus.

Det var Jesus som lovade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” Aldrig dö? Har vi inte alla stått vid en nära väns grav? Ser vi inte att döden den väntar på oss också?

Visst kommer också våra kropp att dö och läggas i en grav. Men människan har, som vi har lärt oss, också en själ. Döden innebär att kroppen och själen skiljs från varandra. Själen lever vidare när kroppen har dött. Den otroendes själ kommer till en plats där den straffas för evigt – till helvetet. Där måste den stanna tillsammans med djävulen och de onda änglarna. Där plågas den i evighet.

Den troendes själ, å andra sidan, kommer till himlen, den plats där Gud bor. Där lever den tillsammans med Gud och alla andra troende och de heliga änglarna.

På denna världens sista dag kommer Jesus tillbaka för att döma alla levande och döda. Den dagen kommer alla deras kroppar som har dött att uppstå från de döda. De blir återförenade med sina själar. Den otroendes kropp och själ blir förpassade till helvetets eviga plåga. Den troendes förhärligade kropp och själ kommer att leva för evigt i himlens glädje.

Vi vet inte exakt hur det kommer att bli i himlen. Men Bibeln berättar ändå mycket om hur det kommer att bli där. Den säger att vi kommer att vara hos Jesus. Himlen blir en plats där det råder stor glädje och lycka. I himlen finns det inte längre någon smärta eller sorg, död eller gråt för allt det onda som vi fick erfara på jorden är borta. I himlen råder evig lycka. Där blir vi återförenade med alla våra nära och kära som har dött i tron på Jesus Kristus.

I himlen blandas våra röster med de heliga änglarnas kring Guds tron. Vi kommer att lovprisa vår Gud och Frälsare och säga:

”Lammet, som blev slaktat,
är värdigt att ta emot
makten, rikedomen och visheten,
kraften och äran,
härligheten och tacksägelsen.”
Tillsammans med änglarna sjunger vi då med stor glädje:
”Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige,
han som var och som är och som kommer.”

Varje troende Guds barn bör därför med förväntan se fram emot den dag då vi får komma till himlen och vara tillsammans med vår Frälsare.

Därför är det en fråga som du behöver svara på. Om du skulle dö i natt, var skulle du då hamna? Skulle din själ komma till himlen eller till helvetet? Och om du kom till himlen, varför skulle Gud då släppa in dig? Kom ihåg att Gud kräver att du är fullkomlig i ditt liv. Han har sagt: ” Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.” Vad är det Gud ser i ditt liv? Han ser synd. Gud varnar oss: ”Den som syndar, han skall dö.” Många människor förnekar att de är syndare. De försöker frälsa sig själva genom att hävda: ”Jag är bättre än andra,” ”Jag försöker göra det som är rätt,” eller ”Jag är inte sämre än andra.” Men ”ingen människa förklaras rättfärdig” – blir förlåten – ”inför honom genom laggärningar,” säger Gud. Vad ska du då göra? Gud har redan gjort allting för din frälsning. Gud frälser dig genom Jesus Kristus. Jesus kom ”för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” Jesus dog på korset för dig och han bar ditt straff. Nu förklarar Gud dig rättfärdig för Kristi skull. Detta är hans löfte till dig: ”TRO PÅ HERREN JESUS SÅ BLIR DU FRÄLST.”

> I Uppenbarelsebokens 9:e kapitel finner du en beskrivning av himlen.


Bön

Käre Gud, i ditt Ord ger du mig undervisning om mycket. Jag lär mig att jag är en syndare. Jag vet också att jag behöver en frälsare. Du har visat mig Jesus Kristus. Han är min Frälsare. Jag ber dig att du ska öppna mitt hjärta och sinne. Må jag alltid tro på Jesus Kristus. För mig genom honom till det eviga livet i himlen. Det ber jag om för Jesu skull. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.