I oktober 1968 bildades Stiftelsen Biblicum på initiativ av teol. dr David Hedegård och domprost G.A. Danell. Orsaken var det stora avfallet från Guds ord vid de teologiska fakulteterna och inom Svenska kyrkan. Människor som längtade efter bibeltrogen undervisning och plågades av Svenska kyrkans läropluralism sökte sig till Biblicums föreläsningar och bibelkurser. Men de saknade en bibeltrogen gemenskap med fullödig biblisk förkunnelse. Behovet av en fri luthersk bekännelsekyrka blev alltmer trängande.

En grupp unga kristna i Uppsala samlades under flera år omkring dr Hedegård för att studera Bibeln och Luthers lilla katekes. Hösten 1970 beslöt de kalla docent Seth Erlandsson att tillsammans med David Hedegård predika och förvalta sakramenten vid söndagliga gudstjänster. Vid kyrkkaffet brukade Hedegård leda katekessamtal som var mycket uppskattade.

Efter Hedegårds bortgång hösten 1971 gick det inte alltid att inbjuda till offentliga gudstjänster varje söndag. Den fristående gudstjänstgemenskapen samlades då i hemmen med läsning av Luthers postilla eller någon annan god predikan.

Prästen Per Jonsson i Landskrona publicerade flera artiklar som förespråkade bildandet av en fri luthersk bekännelsekyrka. 1973 meddelade han att han avsåg att lämna svenska kyrkan sommaren 1974 efter att ha fullgjort vissa åtaganden i sin dåvarande församling.

På initiativ av Per Jonsson inbjöds Dr Siegbert Becker från Wisconsinsynoden, USA, att komma till Sverige hösten 1972 och föreläsa i Biblicums regi. Genom Becker aktualiserades frågan om en rätt kyrkogemenskap ytterligare. Under våren 1973 lämnade många i gudstjänstgemenskapen i Uppsala Svenska kyrkan och konstituerade sig som en fri luthersk församling under namnet S:t Matteus. Till pastor kallades Teol. kand. Sten Johansson som prästvigdes av Seth Erlandsson i närvaro av två pastorer från Evangelical Lutheran Synod (ELS) i USA.

Sommaren 1974 bildades ytterligare två fria lutherska församlingar i samverkan med S:t Matteus: Vår Frälsares församling i Landskrona och S:t Johannes församling i Yxenhult. Dessa tre församlingar konstituerade vid ett möte i Uppsala den 7:e september 1974 Lutherska Bekännelsekyrkan. Per Jonsson blev pastor i Landskrona. Som pastorer i S:t Johannes församling kallades Arne Svensson och Alvar Svenson. De prästvigdes av Seth Erlandsson.

En avgörande faktor för framväxten av fria lutherska församlingar var Biblicumföreläsningar på olika håll i Sverige och Norge. Under de följande sju åren bildades ytterligare sex församlingar varav två i Norge.