“Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det” (Luk 11:28)

Katekesen på Quizlet

Katekesen på Quizlet är ett hjälpmedel som kan vara särskilt lämpligt för blivande konfirmander, men även för alla som vill lära sig och repetera katekesen. Översättningen som använts är den blå Kuskekatekesen (Biblicums förlag, 2002, s.9-30). Quizlet är en gratis app du kan använda på din dator, läsplatta och mobil för att lära dig saker.

> Luthers lilla katekes på Quizlet


Läs katekesen

Guds tio budKatekesen

Första budet
Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud över allting och i allt förtrösta på honom.

Andra budet
Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid hans namn eller använder det till trolldom, lögn och bedrägeri, utan anropar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

Tredje budet
Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord utan håller det heligt, gärna hör och lär oss det.

Fjärde budet
Du ska hedra din far och mor så att det går dig väl och du får leva länge på jorden.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar våra föräldrar och överordnade eller retar dem till vrede, utan hedrar, tjänar och lyder dem och visar dem kärlek och uppskattning.

Femte budet
Du ska inte mörda.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans kropp eller vållar honom lidande utan hjälper honom i all nöd.

Sjätte budet
Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi lever rent och anständigt i ord och gärningar, och att man och hustru älskar och hedrar varandra.

Sjunde budet
Du ska inte stjäla.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte tar vår nästas pengar eller ägodelar eller lurar till oss dem genom falska varor eller oärliga affärer, utan hjälper honom så att hans ägodelar bevaras och hans ekonomi förbättras.

Åttonde budet
Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, eller sprider ut falska rykten, utan ursäktar honom, talar väl om honom och tyder allt till det bästa.

Nionde budet
Du ska inte ha begär till din nästas hus

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte försöker lura till oss vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt lägger beslag på det, utan hjälper honom att behålla det som tillhör honom.

Tionde budet
Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Vad betyder det?
Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte tvingar eller lockar till oss dem som tillhör vår nästa, utan verkar för att de troget stannar kvar hos honom.

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?
Så säger han: ”Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud”.

Vad betyder det?
Gud hotar att straffa alla dem, som bryter mot dessa bud. Därför ska vi frukta för hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Därför ska vi älska honom, förtrösta på honom och gärna lyda hans bud.


Tron

Första trosartikeln (om skapelsen)
Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vad betyder det?
Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förstånd och alla sinnen, och att han fortfarande uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och allt jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör Gud endast därför att han är min gode och barmhärtige Fader i himlen och inte för att jag på något sätt förtjänar det. För allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visst och sant.

Andra trosartikeln (om återlösningen)
Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vad betyder det?
Jag tror att Jesus Kristus, som är sann Gud, född av Fadern i evighet och även sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Allt detta har han gjort för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Tredje trosartikeln (om helgelsen)
Jag tror på den Helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.

Vad betyder det?
Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende alla synder. På den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant.


Herrens bön

Tilltalsorden
Fader vår, som är i himlen.

Vad betyder det?
Med dessa ord vill Gud uppmuntra oss att tro att han är vår sanne Fader och att vi är hans sanna barn, för att vi ska be till honom lika frimodigt och förtroendefullt som älskade barn vänder sig till sin älskade far.

Första bönen
Låt ditt namn bli helgat.

Vad betyder det?
Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön, att det ska hållas heligt också bland oss.

Hur hålls Guds namn heligt?
Guds namn hålls heligt när hans ord lärs rent och klart, och när vi som Guds barn lever ett helgat liv i enlighet med det. Hjälp oss med det, käre himmelske Fader! Men den som lär eller lever i strid mot Guds ord vanärar Guds namn ibland oss. Bevara oss för det, himmelske Fader!

Andra bönen
Låt ditt rike komma.

Vad betyder det?
Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön, men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss.

Hur kommer Guds rike?
Guds rike kommer när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himmelen.

Tredje bönen
Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.

Vad betyder det?
Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön, men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss.

Hur sker Guds vilja?
Guds vilja sker när han bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vår syndiga natur, som inte tillåter att vi håller hans namn heligt och att hans rike kommer. Guds vilja sker också när han styrker och bevarar oss i sitt ord och tron ända till livets slut. Detta är hans goda och nådiga vilja.

Fjärde bönen
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.

Vad betyder det?
Gud ger även utan vår bön bröd för dagen åt alla människor, också åt de onda, men vi ber i denna bön att han ska lära oss uppskatta vårt bröd för dagen och ta emot det med tacksamhet.

Vad menas med ”bröd för dagen”?
Bröd för dagen innefattar allt som vi behöver till vårt livsuppehälle, till exempel mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, gudfruktig make eller maka, gudfruktiga barn, rättrådiga myndigheter och goda samhällsförhållanden, bra väder, fred, hälsa, gott rykte, goda vänner och trogna grannar.

Femte bönen
Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Vad betyder det?
I den här bönen ber vi att vår himmelske Fader inte ska se på våra synder eller för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om, och vi kan inte förtjäna det, men vi ber att han ska ge oss alltsammans av nåd. För vi syndar varje dag på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Därför vill också vi av hjärtat förlåta dem som syndar mot oss och gärna göra gott mot dem.

Sjätte bönen
Och inled oss inte i frestelse.

Vad betyder det?
Gud frestar ingen till synd men vi ber ändå i denna bön att Gud ska skydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vår egen syndiga natur inte bedrar oss eller vilseleder oss till en falsk tro, förtvivlan eller andra svåra synder. Om vi drabbas av sådana frestelser, är det vår bön att vi inte ska falla utan till sist övervinna och behålla segern.

Sjunde bönen
Utan fräls oss från den onde.

Vad betyder det?
Till sist ber vi att vår Fader i himlen ska frälsa oss från allt ont som hotar kropp och själ, egendom och rykte, och när vår sista stund kommer ge oss ett saligt slut och av nåd ta oss från denna sorgens värld till sig i himlen.

Lovprisningen
För riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

Vad betyder det?
Vi kan lita på att vår himmelske Fader gärna tar emot och hör dessa böner eftersom han själv har befallt oss att be så här och lovat att höra oss. Därför säger vi: Amen. ”Ja, så ska det bli.”


Det heliga dopets sakrament

Vad är dopet?
Dopet är inte bara vanligt vatten, utan vatten som är inneslutet i Guds befallning och förenat med Guds ord.

Vilket är detta Guds ord?
Vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”

Vad ger dopet?
Dopet ger syndernas förlåtelse, befriar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla, som tror det som Guds ord och löften lovar.

Vilka är dessa Guds ord och löften?
Vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel: ”Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.”

Hur kan vatten åstadkomma så stora ting?
Det är inte vattnet som åstadkommer det, utan Guds ord som är med och i vattnet och tron som litar på Ordet som är förenat med vattnet. För utan Guds ord är vattnet bara vanligt vatten, men med Guds ord är det ett dop, det vill säga ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Var står det skrivet?
Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet: ”Gud frälste (…) oss (…) på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på.”

Vad betyder dopet i vatten?
Det betyder att vår gamla människa ska dränkas genom daglig ånger och omvändelse och dödas med alla sina synder och onda begär, och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva rättfärdigt och heligt inför Gud i evighet

Var står det skrivet?
Den helige Paulus säger till romarna i det sjätte kapitlet: ”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”


Nyckelmakten och bikten

Vad är nyckelmakten?
Nyckelmakten är den särskilda fullmakt som Kristus har gett sin kyrka på jorden att förlåta de botfärdiga syndarna deras synder och att binda de obotfärdiga i dem, så länge de inte ångrar sig.

Var står det skrivet?
Så skriver evangelisten Johannes, kapitel 20: ”Herren Jesus andades på sina lärjungar och sade: Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”

Hur använder den kristna församlingen nyckelmakten?
Den kristna församlingen med sin kallade Kristi tjänare använder nyckelmakten så som Kristus har befallt, genom att förlåta dem som ångrar sina synder och vill ändra sina liv och genom att utesluta från församlingen dem som är uppenbart obotfärdiga, för att de ska ångra sig. Jag tror att när detta görs är det lika säkert och giltigt också i himlen, som om det var vår käre Herre Kristus själv som gjorde det.

Var står det skrivet?
I Matteus kapitel 18 säger Jesus: ”Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen.”

Vad är bikten?
Bikten består av två delar. Den första är att vi bekänner synderna. Den andra är att vi tar emot absolution eller syndernas förlåtelse av pastorn eller en medkristen, som av Gud själv, och så tror fullt och fast utan att tvivla, att våra synder verkligen är förlåtna inför Gud i himlen.

Vilka synder ska vi bekänna?
Inför Gud ska vi erkänna att vi är skyldiga till alla synder, även sådana som vi inte vet om. En sådan syndabekännelse har vi i Herrens bön. Men för pastorn ska vi bara bekänna de synder som vi vet om och som plågar våra samveten.

Vilka är dessa synder?
Pröva dig inför Guds tio bud: Har du som far, mor, son, dotter, arbetsgivare eller arbetstagare varit olydig, otrogen eller lat? Har du skadat någon med ord eller gärningar? Har du varit oärlig, vårdslös, slösaktig eller gjort något annat orätt?

Hur ska pastorn eller en medkristen försäkra en ångerfull syndare om förlåtelsen?
Han ska säga: ”På vår Herre Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.”


Den heliga nattvardens sakrament

Vad är altarets sakrament?
Den heliga nattvardens sakrament är vår Herre Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin, instiftat av Kristus själv, för att vi kristna ska äta och dricka det.

Var står det skrivet?
Så skriver de heliga evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus: ”Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät! Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav åt dem och sade: Drick alla av den. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Vilka välsignelser får vi genom detta ätande och drickande?
Det visar orden: ”Utgiven” och ”utgjutet för er till syndernas förlåtelse.” Genom dessa ord får vi syndernas förlåtelse, liv och salighet i detta sakrament. För där syndernas förlåtelse är, där är också liv och frälsning.

Hur kan ätande och drickande göra så stora ting?
Det är inte ätandet och drickandet som gör det, utan orden som står här: ”Utgiven” och ”utgjutet för er till syndernas förlåtelse.” De orden är det viktigaste i nattvardens sakrament tillsammans med ätandet och drickandet. Den som tror dessa ord har vad de så tydligt säger, nämligen syndernas förlåtelse.

Vem är värdig och beredd att ta emot nattvarden?
Att fasta och på yttre sätt förbereda sig kan visserligen tjäna ett gott syfte men värdig och väl förberedd är den som tror dessa ord: ”Utgiven” och ”utgjutet för er till syndernas förlåtelse.” Men den som inte tror dessa ord eller tvivlar på dem är inte värdig och beredd, för orden ”för er” kräver ingenting annat än troende hjärtan.