Predikan i Göteborg – Sanningen om bortryckandet och det tusenåriga riket

Predikan av John Vogt i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Upp 20.

29:e april 2001
Okänd dag i kyrkoåret


1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.
4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. 5 Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
7 Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Denna veckas ungdomsläger studerar Johannes Uppenbarelse. Dagens predikan är en del av detta studium och tar upp ett av Bibelns mest missförstådda kapitel, Uppenbarelseboken 20. Idag vill vi titta på SANNINGEN OM BORTRYCKANDET OCH DET TUSENÅRIGA RIKET.

Det finns dem som undervisar om bortryckandet. De lär ut att i framtiden före världens slut kommer Jesus att rycka bort alla de verkligt troende och lämna bara de ickekristna på jorden. De som tror på bortryckandet föreställer sig bilar som krockar med varandra eftersom de inte längre har sina förare. Över hela världen kommer många människor enkelt att försvinna.

De som tror på bortryckandet tror vanligen också på det tusenåriga riket. Fastän det finns nästa lika många idéer angående det tusenåriga rikets detaljer som det finns människor som tror på det, kan man upptäcka en gemensam tråd. Jesus kommer att återkomma till världen, grunda ett världsligt rike och härska över detta rike ett tusen kalenderår.

När vi tittar på bibelställena som citeras för att bevisa bortryckandet och det tusenåriga riket, måste vi erkänna att vi kan förstå hur någon kan få sådana idéer från dessa ställen. Men en seriös blick på allt vad Bibeln säger om dessa teman ger oss en helt annan förståelse. Det finns tre förklaringprinciper som vi behöver komma ihåg för att förstå Bibeln på rätt sätt. Princip nummer ett: Förstå bokstavligt vad Gud menar skall förstås bokstavligt och bildligt vad Gud menar skall förstås bildligt. Till exempel, när Jesus kallade Kung Herodes ”den räven,” menade han inte bokstavligt att Herodes var ett litet fyrbent pälsdjur. Jesus använde bildspråk. Han menade att Herodes var slug, listig och bedräglig. Å andra sidan när Bibeln talar om universums skapelse, använder den enkel historisk skildring och ger aldrig någon grund för att ta skapelsens berättelse bildligt.

Princip #2: Vi behöver studera en vers i dess sammanhang. En människa kan använda Bibeln att bevisa något som han vill bevisa om han tillåts att välja och vraka verser och att ignorera vad som sägs tillsammans med dem. Någon, till exempel, citerar Jesu ord: sanningen skall göra er fria. Denna vers visar, säger de, att vi inte behöver tro på allt som Bibeln säger därför att Jesus säger att vi är fria. Men sammanhanget säger precis motsatsen: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32). Vi vet sanningen och har sann frihet bara på grund av det faktum att vi är Jesu lärjungar och att vi förblir i allt vad Bibeln säger.

Princip #3: Klarare Bibelställen förklarar dem som inte är så klara. Bibeln ger undervisning om de flesta teman mer än en gång. Eftersom hela Bibeln är Guds ord och Guds ord alltid är sanning, kommer alla verserna om en lära att vara överens med varandra. Om vi har problem med att förstå ett Bibelställe, tittar vi på de andra, och vi låter dem visa oss vad den svåra versen betyder. I Johannes Uppenbarelse ser vi Jesus som en människa som har ett tveeggat, skarpt svärd som gick ur hans mun. Efesierbrevet säger att Andens svärd… är Guds ord (6:17). Bibeln förklarar för oss. Svärden som gick ut ur Jesu mun är Guds ord. Förgäves skall Guds ord inte vända tillbaka till honom, men det går ut och besegrar förlorade själar för Guds rike (Isa 55:11).

En gång till, finns det tre viktiga principer för att hjälpa oss att riktigt förstå Bibeln. 1. Förstå bokstavligt vad Gud menar skall förstås bokstavligt och bildligt vad God menar skall förstås bildligt. 2. Vi behöver studera en vers i dess sammanhang. Och 3. Klarare Bibelställen förklarar dem som inte är så klara.

Om vi tillämpar dessa principer på bortryckandet och det tusenåriga riket, upptäcker vi att Skriften ger oss en enkel översikt över händelserna som kommer i världens yttersta dagar. Bibeln säger att världens sista era började vid Jesu himmelsfärd. Hans frälsande uppgift fullbordades. Syndens skuld betalades. Syndens straff uthärdades. Sedan for Jesus hem till Himlen till Faderns högra sida, till den plats som hade högsta makt och ära. Där lade Fadern allt under hans fötter. Satan har redan besegrats. Det hände på Långfredagen och visades på Påskdagen. Jesus behärskar världen nu. Han leder sin kyrka nu så att den predikar de Goda Nyheterna om förlåtelse och evigt liv genom tro på Jesus.

När världens slut närmar sig, kommer omständigheterna att bli sämre. I världens yttersta dagar kommer det att verka som om Satan har återfått sin makt. Det kommer att verka som om han springer omkring fritt i världen igen. Dessa sista onda dagar kommer att vara av kort varaktighet. Sedan stiger Jesus ner från himlen. Plötsligt när ingen väntar sig det, återkommer han och samlar alla människor framför sig. Alla kommer att stå framför hans domarbord i rymden – alla både de döda som har uppstått och de levande som är kvar till Herrens ankomst. När alla människor har tagits från jorden, kommer denna värld som vi känner den att förstöras. De troende kommer att tas till Paradiset, Himlen, där vi alltid skall vara hos Herren. Där skall vi njuta av en återställd fullkomlig värld, precis som den Adam och Eva hade njutit av före Syndafallet. De otroende kommer att lämnas kvar för evig förbannelse i Helvetet.

Enkelt sagt, är det tusenåriga riket Kristi långvariga regeringstid över världen genom Nya testamentets tid. De tusen åren är i Uppenbarelsebokens bildspråk en bild för en mycket lång tid. Vi lever i det tusenåriga riket, Kristi regering, redan nu. Bortryckandet syftar på den sista domedagen när Gud kommer att skilja de troende från de ickekristna och ta de kristna till Himlen.

Låt oss nu titta försiktigare på de relevanta Bibelställena. Var snäll och slå upp Matteus 24 och 25 i din Bibel. Lägg först märke till att Matteus 24 och 25 bara är en lektion som Jesus lärde. Kapitelindelningen är vilseledande. Det ser ut som Jesus talar om två olika tider eller om två olika teman. Observera att kapitel 24 börjar med en beskrivning av världens sista dagar. Vi läser verserna 7 och 8. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’. Vers 9 talar om förföljelse mot de kristna. Vers 15 talar om Antikrist. Vers 26 säger att vi inte skulle gå ut och söka efter Jesus i dessa dagar. Hellre säger vers 27: 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. När Jesus kommer tillbaka, kommer alla människor att känna det. Vers 29 säger att strax innan Jesus återkommer, kommer solen, månen och stjärnorna att förmörkas. Då kommer Jesus att stiga in i mörkret. Domedagen har kommit! Titta på verserna 30 och 31. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Eftersom man inte vet när Jesus återkommer, måste vi vara alltid beredda. När han kommer, är det för sent att förbereda oss. Titta på vers 39 och dem som följer (39-42). 39 Och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. I Matteus 24 och den första hälften av Matteus 25 fortsätter Jesus att betona att alla måste förbereda sig för hans återkomst. Han slutar sedan sin undervisning genom att beskriva själva domedagen som inträffar vid hans återkomst. Denna yttersta dom leder omedelbart till Himlen eller Helvetet. Läs kapitel 25, vers 46. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Nu slå upp 1 Korintierbrevet 15 i era Biblar. 1 Korintierbrevet 15 är Bibelns stora Uppståndelsekapitel. Lägg märke till händelseförloppet som 1 Korintierbrevet 15 ger oss. Läs vers 20. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Jesus uppstod ur graven på påskdagen. Han uppsteg till himmelen fyrtio dagar senare och började regera över världen. Läs verserna 22 till 27. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Jesus kommer att regera till tidens slut när han kommer igen till att uppväcka de döda. Paulus går vidare och beskriver vår uppståndelse. Han slutar med de vackra orden i verserna 51-54. Vi läser dem: 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

Johannes Uppenbarelse kapitel 20 är Bibelstället som vi vill titta på här näst. Uppenbarelseboken 20 som allt i Johannes Uppenbarelse är fyllt med bildspråk, men de fakta som vi redan har sett i andra klarare verser i Nya testamentet hittas också i Uppenbarelseboken 20. Observera först: Kristus har brutit Satans makt. Vi läser verserna 1 till 3. 1O Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Djävulens händer binds; evangeliet segrar överallt i världen. Kristus regerar under denna nytestamentliga era, och de kristna är delaktiga i hans regering. Men när den nytestamentliga eran närmar sig sitt slut, finns det denna korta period fylld med stor ondska när Satan söker att återfå sin makt. Verserna 7 och 8: 7 Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. Satan samlar ihop ondskans makter för ett sist försök att besegra Kristi kyrka. Men vår Herre Jesus marscherar mot slagfältet. Det är Domedagen! Satan och hans anhängare kastas i helvetets eviga eld. Läs verserna 9 och 10. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. De döda uppväcks och skiljs. Titta på vers 12. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. De ickekristna vars syndiga liv bevisade att de inte hade tro kastas i Helvetet; de troende tas in i Himlen.

Det tusenåriga riket är Kristi förlängde regering över denna värld genom den nytestamentliga eran. Vi lever redan nu i det tusenåriga riket, tiden som Kristus behärskar. Bortryckandet syftar på yttersta domen när Gud skiljer de troende från de ickekristna och tar de kristna till Himlen.

Det finns några viktiga tillämpningar för oss att ta med från dagens studium om SANNINGEN OM BORTRYCKANDET OCH DET TUSENÅRIGA RIKET.

Den första och viktigaste läxan är: VAR BEREDDA! Vi är kanske redan nu mitt i de sista dagarna. Vår tro ifrågasätts på alla sidor, och Guds sanning ignoreras öppet i vår värld. Var beredda! Jesus kommer som en tjuv om natten. Vad är den rätta förberedelsen? Tro endast på Jesus; lita på den benådning som han vann.

Läxa nummer 2: VAR TRÖSTADE! Uppenbarelsebokens meddelande, orsaken till att Jesus berättar för oss om den sista tidens förskräckliga händelser, är för att trösta oss. Jesus vill att vi tror att han har allt planerat, och, när tiden är rätt, kommer han igen för att rädda sitt folk.

Var beredda! Var tröstade! Den tredje läxan är: VAR VAKSAMMA! Akta er för människor som ser på Skriften på ett bokstavligt sätt som förvrider det som Gud vill säga. Å ena sidan är sådana vilda, otroliga, helt subjektiva förklaringar jämförelsevis ofarliga. Det spelar ingen roll vad människor tror. Allt kommer att hända precis som Gud har planerat. Men å andra sidan åstadkommer sådana falska förklaringar att både den otroende och den svaga kristna blir förvillade och undrar över ”Hur får jag vara säker på förklaringen till något som står i Bibeln?”

Kommentarer (2)

 1. Svara
  Ola Hoverstam says:

  Hur kan tusen år bli tvåtusen år ?

  • Svara
   Anders Nissen says:

   Vi tolkar inte de 1000 åren som att de betyder ett specifikt antal år (t ex 2000 år) utan som att det är ett symboliskt tal. Siffran 10 står för fullhet i Uppenbarelseboken. 1000 är därför fullhet i kubik, alltså en verkligt heltäckande tid. Det står i kontrast till martyrernas lidande, som har varat en kort tid.

   Det finns två anledningar till denna tolkning. Båda dessa anledningar har att göra med att Uppenbarelseboken är en syn med många symboler. Den ena anledningen är därför att de klara bibeltexterna, som undervisar mer rakt på sak om vad som händer den sista tiden, lämnar inget utrymme för ett bokstavligt tusenårsrike före den yttersta domen. Nya Testamentet beskriver konsekvent det som att Jesus kommer att komma tillbaka och i och med Jesu återkomst kommer de döda att uppstå och alla människor att dömas. Vi ser detta i texter som Matt 24-25 där man kan se tecken på att den sista tiden är inne och sedan kommer Kristus tillbaka och dömer världen. Och vi kan se i Joh 5 att de dödas uppståndelse sker i samband med domen: ”Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (v.28-29)

   Den andra anledningen är förstås själva texten i Uppenbarelseboken. Om vi läser den noga, i dess sammanhang, så ser vi att den stämmer helt överens med övriga Nya Testamentet. Vi kan lägga märke till några viktiga detaljer:

   Djävulen binds med en kedja i tusen år.
   Vi vet att djävulen är en ande och inte kan bindas med fysiska kedjor. Det som binder djävulen och tar ifrån honom hans makt är Kristi död för våra synder och evangeliet som befriar människor från djävulens rike. Det ser vi också tidigare i Uppenbarelseboken: ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” (Upp 12:11). I och med att Jesus kom till jorden så började djävulens makt brytas och Jesus kunde tala om djävulen som ”den starke” och beskriva honom som bunden genom Jesu egen verksamhet: ”Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus.” (Matt 12:29) Så begränsas också Satans verksamhet idag när evangeliet får höras, så att människor befrias när de kommer till tro på Kristus.

   Själarna till dem som har halshuggits för Kristi skull lever och regerar i tusen år.
   Vi kan notera att det står om själarna som lever och regerar. I världens ögon har martyrerna blivit besegrade, men i Uppenbarelseboken ser vi verkligheten. Martyrerna fick lida en liten tid, men får regera mer Kristus i ”tusen år”.

   Martyrerna har del i den första uppståndelsen.
   Trots att det står om martyrerna som ”själar” så står det att de har del i den första uppståndelsen. Förutom att de får regera med Kristus står följande om dem som har del i den första uppståndelsen: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt…” (Upp 20:6a). Den första uppståndelsen syftar på det liv man får när man kommer till tro på Kristus. I Johannes evangelium kapitel 5 talar Jesus om att han ger liv till de döda. ”Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv.” (v.24-25) De ”döda” syftar här på de andligt döda, som får andligt liv genom Kristi ord. Den som tror ”drabbas inte av domen utan har gått från döden till livet”. Jesus talar sedan om att få fysiskt liv, vid den yttersta dagen: ”Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut.” (v.28b-29a) De som ligger i gravarna är fysiskt döda och de får fysiskt liv när de hör Jesu röst. Att ha fått del av det andliga livet är detsamma som att ha del i den första uppståndelsen. Den andra döden, dvs eldsjön, har ingen makt över dem säger Uppenbarelseboken. I Joh 5 säger Jesus att de ”drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet”. Om de människor som har kommit till tro säger ju Bibeln att de ”har uppstått med Kristus” (Kol 3:1). Detta är den första uppståndelsen.

   De tusen åren.
   Att i detta sammanhang tolka siffran 1000 som ett symboliskt tal blir naturligt, dels därför att sammanhanget redan innehåller flera symboler och dels eftersom så många andra siffror i Uppenbarelseboken också är symboliskt menade, t ex de 144 000 som alltså är 12 x 12 x 10 x 10 x 10 (församlingens tal i kvadrat gånger fullhetens tal i kubik).

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.