Kommentera

Hur ska vi argumentera för vår kreationistiska världsbild?

Fråga: Hur ska vi argumentera för vår kreationistiska världsbild?

Svar: När vi berättar för världen om vår tro får de veta vad vår syn på världen grundar sig på. Med en persons världsbild menas en rad antaganden som man har om världens och universums tillkomst och beskaffenhet och vad en människa har för plats och uppgift där. En fullt utvecklad världsbild ger svar på livets viktiga frågor. Den världsbild som grundar sig på Darwins tankar skiljer sig väldigt mycket från den Skriften ger i sin skapelseberättelse. Det bör vi hjälpa människor att förstå. Vårt vittnesbörd innefattar ett avvisande av Darwins utvecklingslära.

Darwins världsbild
Utvecklingsläran utgår ifrån att alla iakttagbara händelser kan förklaras med naturkrafter. Det fysiska universum ses som resultat av naturkrafter och ingen övernaturlig varelse (Gud) eller aktivitet (under) har spelat någon roll i detta. Utifrån detta primära antagande uppstår följande världsbild: universum och mänskligheten har kommit till genom naturliga företeelser och det finns verkligen inget annat sätt de kan ha kommit till på.

Denna världsbild är helt oförenlig med föreställningen om en Skapare, om människan som skapelsens krona och Bibelns sanningar om lag och evangelium. I den finns ingen synd, inget objektivt rätt eller fel och ingen Frälsare eller frälsning från syndens skuld. Där finns ingen rättfärdiggörelse eller helgelse som gåvor från Gud, bara olika uppfattningar om vad som är rätt och fel och varför människor handlar så. Tillämpningar av teorin om det naturliga urvalet på sociala, politiska och ekonomiska frågor (social darwinism) härrör logiskt från en sådan världsbild.

Den bibliska världsbilden
En biblisk och kristen världsbild utgår ifrån att Bibeln är Guds inspirerade och auktoritativa uppenbarelse av sanningen. Det Bibeln säger om naturens och människornas ursprung är sant, tillförlitligt och tillräckligt. Gud skapade himlarna och jorden av ingenting på sex dagar och människan är skapelsens krona. Guds uppenbarelse hävdar också sådana begrepp som människans syndfullhet, återlösningen och frälsningen genom Jesus Kristus och andligt och evigt liv av gudomlig nåd genom tro på Kristus.

Denna världsbild, med Gud i centrum och Bibeln i fokus, kräver inga bevis grundade på erfarenhet för att skapelseberättelsen ska godtas. Gud är enda ögonvittnet och han ger en trovärdig redogörelse som är tillräcklig för oss. Vår världsbild bygger på att vi har fullt förtroende för den allsmäktige Skaparen och vad han berättar för oss när det gäller hans skapelse, precis som när det gäller återlösningen och helgelsen.

Att argumentera för vår världsbild
Hur kan vi på bästa sätt sprida vår världsbild? En del försöker göra det genom s.k. ”skapelsevetenskap”, ett försök att ”försvara” skapelseberättelsen genom att visa på det rimliga i vår övertygelse eller det orimliga i den evolutionistiska världsbilden. Andra menar att skapelsevetenskap är onödig eller rent av motverkar sitt eget syfte. Somliga ifrågasätter allvarligt om det bibliska vittnesbördet (även när det gäller syndafloden) på ett tillfredsställande sätt förklarar observerade geologiska och fossila fenomen. Andra hänvisar till en rad vittnesbörd om att Gud har skapat ett universum med en skenbar ålder. Åter andra nöjer sig med tanken att Gud kan ha skapat och grävt ner fossil eller ordnat olika lager utan att placera dem i tidsföljd.

När vi presenterar vår världsbild innefattar det vittnesbördet att skapelseberättelsen är trovärdig trots våra begränsningar att förstå hur Gud gjorde det han gjorde. Det säkra beviset är Guds klara ord. Men centrum i vårt vittnesbörd är synd och nåd, vårt ansvar inför Skaparen och Guds nåderika botemedel för vår synd och död, nämligen Kristi försoningsoffer som för med sig liv nu och för evigt.

Forrest Bivens / Forward in Christ / Bibel och Bekännelse

Hitta fler frågor & svar.