Predikan i Öjebyn söndagen före Pingst (Kristi himmelsfärds dag)

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 24:44-53 på söndagen före pingst (Kristi himmelsfärds dag).

2 juni 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Luk 24:44 Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” 45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. 46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta. 49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var alltid i templet och prisade Gud.

Herre, hjälp oss att komma ihåg ditt ord. Amen.

Ett avsked från en god vän brukar ge känslor av sorg och saknad. Ingen hade blivit förvånad om lärjungarna blivit sorgsna när Jesus skildes från dem och blev upptagen till himlen. Men istället heter det att de tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje och prisade Gud. Vi skall idag höra om varför Kristi himmelsfärd är källa till stor glädje.

Kristi lidande, död och uppståndelse – och alla detaljer kring dessa händelser – skedde precis så som det var skrivet om honom hos Mose och profeterna och i psalmerna. Efter sin uppståndelse höll Jesus flera bibelstudier om detta och öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod Skrifterna. De lärde sig att Gud helt säkert låter det han förutsagt och lovat gå i uppfyllelse på ett underbart sätt. Med den vissheten blev Jesu löfte om att de skulle bli beklädda med kraft från höjden till stor glädje.

Jesus lovade att han skulle sända den helige Ande till lärjungara. De skulle få Andens speciella gåvor som utrustade dem för det uppdrag de fått av Jesus. De var ögonvittnen till Jesu lidande och uppståndelse. Och nu skulle de bli vittnen för alla folk. Lärjungarna skulle få kraft av den helige Ande att predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn för alla folk med början i Jerusalem. Också det var ju förutsagt i Skrifterna.

Löftet om den helige Ande och Andens gåvor gick i uppfyllelse några dagar senare. Men det hör till predikan för pingsten. Det vi nu ska ta fasta på är att Jesu lidande och uppståndelse på tredje dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skulle predikas i hans namn för alla folk, var kärnan i Mose och profeternas budskap. Och allt hade skett så som det var förutsagt. När Jesus gav lärjungarna löftet om kraft från höjden så tog de emot det med stor glädje för de hade fått sina sinnen öppnade så att de förstod Skrifterna. De förstod att pingstens under skulle komma och evangeliet skulle gå ut till alla folk, för det hörde också till Guds plan som var uppenbarad i de heliga Skrifterna. Det trodde fast de ännu inte kunde se den delen med sina ögon. Vi får också under vårt liv lära oss tro utan att omedelbart se uppfyllelsen. Men vi vet att alla Guds löften ska gå i uppfyllelse när den rätta tiden kommer. Lärjungarna behövde inte vänta länge på uppfyllelsen av löftet om Anden. Men tiden spelar ingen roll. Det visar profeternas förutsägelser om Kristi lidande och uppståndelse på tredje dagen som väntade hundratals år på uppfyllelsen. Ett kan vi vara säkra på, det Gud lovat och sagt det sker också.

Sedan Jesus gett lärjungarna befallning att stanna i Jerusalem tills de hade blivit beklädda med kraft från höjden förde han dem sedan ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. (Lukas 24:50-51)

Jesus lyfte sina händer och välsignade dem. Vad såg de då? De såg händer som blivit genomborrade för deras synders skull. Men de var lyfta till välsignelse – inte till varning, hot eller dom. Och medan han välsignade dem blev han upptagen till himlen. De fick en tydlig och åskådlig försäkran om att de stod under Hans välsignelse, som dött och uppstått för dem och som äger all makt i himmelen och på jorden. Vi kan förstå deras glädje. Så ofta vi tänker på vad lärjungarna såg har vi anledning till glädje. Egentligen gäller det för oss att om och om igen vända tillbaka till denna bild, hur Jesus lyfte sina händer för att välsigna dem, för det är en outtömlig källa till glädje. Vi kan vara övertygade om att Jesus, som led och uppstod för oss, från maktens tron fortsätter att välsigna oss och styra över allt som sker så att det blir oss till det bästa.

Innebörden i Kristi himmelsfärd var inte att han skulle avlägsna sig från jorden och flytta till någon annan plats i universum. Nej, innebörden var att han skulle sätta sig på Guds högra sida. I Markus 16:19 heter det: Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Gud är en ande och inte bunden till rummet som vi är. Gud är närvarande överallt och har all makt. Guds högra sida är inte en plats någon annanstans i universum. Det är inte en plats över huvud taget. Att Jesus sitter på Guds högra sida är ett uttryck för att han också såsom människa har all makt i himmelen och på jorden och är närvarande överallt. Jesu himmelsfärd är en bekräftelse på att han fått all makt i himmelen och på jorden och kan uppfylla sitt löfte: se jag är med er alla dagar intill tidens ände. Det finns ingen plats så bortglömd och avlägsen att han inte skulle vara med oss också där. Det finns inget mörker som är så djupt att han inte också där skulle se oss. I vilken situation vi än hamnar, som fyller oss med känslor av rädsla eller ensamhet, så är han med oss även där. Han som har all makt i himmelen och på jorden är med oss alla dagar enligt sitt löfte, redo att välsigna oss så att allt som sker samverkar till det bästa för oss.

Nu är det inte säkert att det är alla blir så glada att höra att Jesus har all makt och är närvarande överallt. Den som inte lärt känna Jesus som sin Frälsare blir förskräckt. Och när de får höra att Jesus fått makt att hålla dom blir ännu mer förskräckta. Och det med rätta. När människor hör det borde den rimliga responsen vara att göra allt för att lära känna honom och av honom lära sig hur man kommer undan domen. Den som fått makt att hålla dom borde ju vara den som bäst kan lära oss hur vi kommer undan domen. Jesus skickade ut sina lärjungar just för att avslöja detta. I Jesu namn skulle omvändelse och syndernas förlåtelse predikas för alla folk. Genom evangeliet verkar den helige Ande och ger den frälsande tron. Det är så en människan blir frälst.

För att vi ska kunna glädja oss över Kristi himmelsfärd måste vi genom evangeliet ha lärt känna honom och hurdan han är mot oss. Vilken attityd har han till dem som han återlöst med sitt blod och som fått trons gåva? Ja, det sista lärjungarna såg av Jesus var att Jesus höll sina genomborrade händer lyfta för att välsigna dem. Vi kan lita på att han nu, när han sitter på Guds högra sida, fortsätter att välsigna sin kyrka och sina troende. Vi skall inte tänka eller tro något annat om honom än det han tydligt visar när han blev upptagen till himlen. Han lyfte sina genomborrade händer för att välsigna sina troende – ett tydligt tecken på hur han nu regerar när han sitter på maktens tron, på Guds högra sida.

Kristi himmelsfärd är också en bekräftelse på att vi inte har någon bestående tillvaro här på jorden utan att vårt rätta hem är där Jesus är. Vi är pilgrimmer på vandring med himlen som mål. Han har dött och uppstått för oss för att vi ska leva med honom i hans eviga rike. Också på detta sätt skänker Kristi himmelsfärd glädje. Det är en bekräftelse på att vi en dag skall ryckas upp bland moln… för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. (1 Tess 1:17) Det sker den dagen han kommer tillbaka på samma sätt som han blev upptagen till himmelen.

När Jesus skildes från lärjungarna blev de inte fyllda av sorg utan av glädje. Vi har också anledning att glädja oss:
– Kristi himmelsfärd är ett bevis på att Jesus fått all makt i himlen och på jorden och förmår hålla sitt löfte att vara med oss alla dagar intill tidens ände.
Hans himmelsfärd visar att vår himmelske Konung regerar över allting för att välsigna oss.
– Kristi himmelsfärd är också en bekräftelse på att vi är pilgrimmer här i världen på väg mot ett himmelskt mål för att vi alltid ska vara där vår Frälsare är. Hela vårt liv här i främlingslandet skall vara en lovprisning av Konungen som vi tjänar genom den kraft Anden ger oss. Precis så som vi hör om apostlarna: De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. (Lukas 24:52-53)

Låt oss be!
Herre, Jesus Kristus, du välsingar oss med hela den himmelska världens andliga välsignelse. Vi tackar dig för att du är med oss alla dagar enligt ditt löfte. Skänk oss den helige Ande och Andens gåvor så att också vi kan vara dina vittnen så att evangeliet blir predikat för alla folk. Välsigna vårt arbete så att människor kommer till tro och blir frälsta. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.