Lyssna till dem som såg och hörde Jesus – Predikan i Göteborg på Apostladagen

Predikan i Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska församling i Göteborg av Anders Nissen över Mark 3:7-19 på apostladagen.

9 juli 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

7 Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judeen, 8 Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde.
9 Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan, 10 för han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. 11 När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son!” 12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.
13 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika 15 och ha makt att driva ut onda andar. 16 Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – 18 dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon seloten 19 och Judas Iskariot, han som förrådde honom.