Predikan i Öjebyn 3:e efter trettondedagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 8:5-13 på tredje söndagen efter trettondedagen.

21 januari 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: 6 ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor.” 7 Jesus sade till honom: ”Jag kommer och botar honom.” 8 Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”
10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: ”Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder.”
13 Till officeren sade Jesus: ”Gå. Så som du trott ska det ske för dig.” Och i samma stund blev hans tjänare frisk.

Dagens evangelium handlar om hur Jesus botar den romerske officerens tjänare. Aposteln Matteus skriver lite längre fram att en av Skriftens profetior om Messias gick i uppfyllelse när Jesus botade sjuka. Strax efter vår evangelietext läser vi: När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han. (Matteus 8:16-17). Profetian har en dubbel uppfyllelse. Dels gick den i uppfyllelse när Jesus tog bort syndens konsekvenser genom att bota sjukdomar, dels gick den i uppfyllelse när han tog bort själva orsaken till sjukdomar och död genom att i sin kropp bära vår synd upp på korsets trä och sona vår skuld med sitt blod. Genom hans sår är vi helade.

Det lär oss vilken slags hjälpare Jesus är och vilken slags hjälp han ger. Hos honom ska vi söka hjälp mot synden och syndens alla konsekvenser i vårt liv, sjukdom, svaghet och ytterst döden. Alla som tror på honom kan lita på att han både kan och vill hjälpa oss. Så ska det gå. Herren ska en dag frälsa oss från allt lidande och förhärliga oss med sig. Det heter i Filipperbrevet 3:20-21: Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Hur än livet ter sig på vägen dit och vad vi än får bära kan vi lita på att han kan och ska hjälpa oss på den tid han själv bestämt. Hos ingen annan finns frälsning från synden och alla de konsekvenser synden fört med sig i vårt liv i form av lidande, sjukdom, bräcklighet och död.

Genom detta under visar Jesus också att hans nåd inte har några gränser. Hans nåd omfattar alla människor utan undantag. Vi hör att en officer i den romerska krigsmakten vände sig till honom för att få hjälp. En jude skulle aldrig ens träda in i hedningens hus men Jesus var genast beredd att gå till honom. Han förkastar inte någon enda som kommer till honom vem det än är. Vem du än är och hur stor din skuld än är så är Jesus den rätta Frälsaren för dig och han visar sin nåd mot var och en som vänder sig till honom. Ingen enda blir avvisad.

Den romerska krigsmakten var känd för sin effektivitet och hårdhet. Denne officer verkade dock var en mycket omtänksam man. När han hörde att Jesus genast var beredd att komma till honom antar jag att det var delvis av hänsyn till Jesus som han inte tyckte att det var nödvändigt. Officeren hade lärt sig av erfarenhet att judarna inte gick in i en hednings hus. Men officerens svar uttryckte också hans stora vördnad för Jesus och hans starka tro på Jesu makt. Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: ”Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.

Officeren trodde att om Jesus bara sade ett ord eller gav en befallning så skulle det ske. Han vände sig till Jesus och väntade bara ett ord från honom. Han trodde att Jesus var en gudomlig person och att hans ord hade gudomlig verkan. Samma tro och förtröstan ska vi sätta till Jesu ord. Vi ska hålla Jesu ord för sanna och tro att det sker som Herren lovar och säger. Officeren väntade ett ord från honom. Jesus har genom sina apostlar gett oss en utförlig undervisning och en mängd löften och förutsägelser. Vi har inte bara ett ord från honom utan många. Dessa ord ska vi tro på med samma tro som officeren satte till Jesu ord. Säger Jesus bara ett ord så lyssnar vi och håller det för sant och tror att det sker som han säger.

Jesus säger att en sådan förtröstan på hans ord är den frälsande tron. Var och en som sätter sin förtröstan till Jesu ord har del i himmelriket. Många av judarna som fått Guds ord och löften genom profeterna skulle komma att bli utkastade på grund av sin otro. Men hedningar ock syndare som förtröstar på Jesu ord ska bli medborgare i himmelriket genom tron. Jesus sa: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder.”

I hela Norden ser vi idag ett omfattande avfall från Guds ord. Det har i och för sig pågått länge. Jag har läst en del husförhörsböcker i Piteå landsförsamling för mitten av 1800-talet. Där står det antecknat för alla i de olika hushållen hur mycket av lilla katekesen de kunde. Det som de flesta invånare visste då är för de flesta idag okänt. Det är en förutsättning för tron att man får höra evangelium. Många får idag inte ens höra det. Och om de får höra det så plockas det genast bort ur hjärtat. De får höra att det är gamla trosuppfattningar som kan jämföras med att tro på sagor och myter. Men där Guds ord sås ut kan det också ge frukt som vi hör om hos den romerske officeren. Vi ska inte följa mängden som betraktar Jesu ord och hela Guds uppenbarelse i Skriften som sagor och myter. Vi ska istället följa officerens exempel. Hör vi bara ett ord från Jesus så ska vi säga: amen, det är sant och det ska ske, himmel och jord och hela skapelsen ska höra och lyda. Den tron ska vi sätta till hela Skriften. Bibeln är Guds ord som den helige Ande har uppenbarat för oss genom profeterna och apostlarna.

Genom den tron tar vi emot löftet om syndernas förlåtelse för Jesu skull och blir Guds barn. Sina troende ska Jesus en dag samla från öster och väster för att ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Jesus ska själv sända ut sina änglar och samla sitt folk. Hans folk är de som håller hans ord för gudomliga och sanna.

Det som Jesus säger om himmelriket riktar våra blickar och vår längtan till uppfyllelsen av Jesu löften. Himmelriket är målet för våra liv. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Speciellt när vi känner sjukdom och bräcklighet i vår kropp och när vi börjar känna att kroppen bryts ned och går mot sin död. Då kan vi vara vissa om att läkedom finns hos Herren mot det ingen annan kan hejda eller bota. Vi vet hur det ska sluta. Paulus skriver om målet i himmelen: Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. (2 Kor 4:16-18) Amen.

Låt oss be!
Herre, Jesus Kristus, genom dig blev världen skapad och i dig är vi återlösta. Stärk vår tro på dig och ditt ord och trösta våra hjärtan med dina nådiga löften. Hjälp oss att rikta våra blickar till det himmelska målet. Kom snart och förhärliga oss till din likhet så som du lovat. Amen.