Predikan i Öjebyn 20:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 12:46-50 på tjugonde söndagen efter trefaldighet.

22 oktober 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” 48 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 50 Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.”

Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.

Evangelisterna Matteus, Markus och Lukas vittnar alla om denna händelse och det betyder att det är en mycket viktig undervisning som Jesus ger oss. Jesus tog tillfället i akt att undervisa om Guds familj. Det görs på många ställen. Aposteln Johannes undervisar också om Guds familj genast i första kapitlet där han skriver: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Aposteln Paulus utvecklar temat i Efesierbrevets andra kapitel: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Många andra verser tar upp temat Guds familj men jag har valt dessa två som minnesverser, för att minnas Jesu undervisning, alltså: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. … Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.

Jesus visade på sina lärjungar och sa ”det här är mina bröder”. Vad kännetecknar Jesu lärjungar? Ja, Jesus säger på ett ställe: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Kännetecknet är tidlöst. Vi som kommit till tro på Jesus genom evangelium fortsätter vara hans lärjungar om vi förblir vid Jesu ord. Guds familj, eller den sanna Kyrkan, består av alla som tror på Kristus. Det är en innerlig förening mellan Kristus och alla troende som liknas vid vanliga familjeband. Ja, vi förstår av Jesu undervisning att de är starkare än vanliga familjeband.

Det är endast hjärtats tro på Kristus som gör oss till medlemmar i Kristi kyrka, inte släktskap, eller vanliga familjeband. Efter bröllopet i Kana, där Jesus uppenbarat sin härlighet genom att förvandla vatten till vin, hör vi hur Jesus gick ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Redan tidigt i kyrkans historia har det spekulerats kring vilka Jesu bröder var. En del har menat att det var Josefs barn från ett tidigare äktenskap, andra har menat att det var kusiner eftersom det grekiska ordet kan användas också om kusiner, andra menat att det var Jesu yngre bröder, barn till Josef och Maria. Det ena som det andra kan stämma. Men det verkar naturligt att det var yngre bröder till Jesus. Senare när aposteln Johannes redogör för lövhyddohögtiden får vi veta att inte ens Jesu bröder trodde på honom. Jesu bröder tillhörde inte Guds familj i kraft att släktskapet med Jesus. Lärjungarna som trodde på honom var förenade med Jesu i en mycket innerligare gemenskap genom tron. Och Maria, Jesu mor, som trodde på honom, hon var genom tron Guds barn och tillhörde Guds familj. Hon var inte medlem i Kristi Kyrka i kraft av sitt moderskap. Hennes tro förenade henne med Kristus på ett annat sätt och starkare än moderskapet.

Det är inte yttre släktskap som gör någon till medlem i Kristi kyrka, inte heller något annat yttre. Det är inte det formella medlemskapet i en kyrka eller församling, det är inte det yttre bruket av sakramenten, det är inte trosbekännelsen som man läser med i, det är inte att man fått en tjänst eller uppgift i församlingen, det är inte heller försök att smälta in och uppföra sig som andra kristna – inget av detta gör oss till medlemmar i Kristi kyrka. Nej, det är endast hjärtats tro som gör oss till medlemmar i Kristi kyrka. Därför är den sanna kyrkan osynlig. Tron som gör en människa till medlem i Guds familj är osynlig. Därför är den sanna Kyrkan osynlig.

Naturligtvis är inte människorna som tillhör Kristi kyrka osynliga. Herren vet vilka som tillhör honom men ingen människa kan med 100% säkerhet säga att tron finns i hjärtat hos någon annan. På samma sätt är också själva Kyrkan osynlig så att ingen med absolut säkerhet kan säga: dessa människor utgör den sanna Kyrkan på jorden. Det är inte heller vår uppgift.

Men hur stämmer detta med Jesu ord i vår text, undrar kanske någon. Där heter det ju att han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: ”Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” Om nu Jesus visade med handen på sina rätta bröder så kan väl den sanna Kyrkan ses med ögonen.

Lägg märke till att Jesus inte hänvisa till deras tro. Han säger inte ”här är min mor och mina bröder eftersom de tror på mig”. Nej, han säger ”var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” Alla tre evangelisterna vittnar om samma sak. Inför folket hänvisar inte Jesus till hjärtats tro som ingen kan se utan till trons frukter: ”Var och en som gör min himmelske Faders vilja”, ”de som hör Guds ord och handlar efter det”, ”den som gör Guds vilja”. Det är synliga tecken på hjärtats tro.

Vi som kommit till tro ska öva vårt tro genom goda gärningar. Jesus säger: Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Därför kan man känna igen troende på trons frukter, på bekännelsen, på kärlekens gärningar, deltagandet i gudstjänsten, bruket av sakramenten mm. Allt detta är yttre tecken på hjärtats tro. Inför folket hänvisade Jesus till lärjungarnas bekännelse i ord och handling för att folket skulle identifiera dem som hans rätta bröder. Därför ska vi hålla alla som bekänner Kristus och lever efter Guds ord för kristna. Tron tar sig uttryck i munnens bekännelse och kärlekens gärningar.

När Jesus visade med handen på lärjungarna och sa att det är hans bröder så förstår vi nu vad han menar. Men han sa också: ”det här är min mor… Vad kan Jesus mena med att visa på lärjungarna och säga: det här är min mor…?

Kännetecknet på en mor är att hon föder barn. Kristi kyrka är en andlig mor som föder bröder och systrar åt Jesus. Både Kyrkan i stort och enskilda kristna kan kallas en mor som föder barn. Det förstå av Galaterbrevets fjärde kapitel. Där framställer Paulus sig själv som en andlig mor som föder barn, han skriver: Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er… Paulus kände födslovåndor – än en gång måste han föda dem med smärta, dvs. med möda och arbete söka upp dem och återföra dem till nådens ord som har kraft att föda dem på nytt så att de börjar leva sina liv för Kristus. Längre fram beskriver Paulus Kristi kyrka som vår mor. Han skriver: Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det himmelska Jerusalem är Kristi kyrka. Det förstår vi av Hebreerbrevet 12 som säger att vi genom tron har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem… Alla troende har ännu inte kommit till himlen, men alla troende har kommit till det himmelska Jerusalem och har sitt medborgarskap där, dvs. de har blivit medlemmar i den sanna Kyrkan.

Det himmelska Jerusalem är vår moder. Kristi kyrka föder barn, bröder och systrar till Jesus. Det sker genom nådens medel. Den sanna Kyrkan är fri och hennes barn föds till frihet – frihet från lagens förbannelse, från syndens skuld, fria från dödens makt.

Det ligger en stor tröst, och även en stor glädje, i dessa lite märkliga ord då Jesus kallar sina lärjungar för sin mor och sina bröder. Men vi förstår vad han menar och vi ska ta med oss de två minnesverserna. Johannesevangeliets första kapitel: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn – och Pauli ord: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Amen.

Låt oss be!
Käre HERRE, vi tackar dig för alla dina troende som gått före oss och förvaltat evangeliets ämbete så att ditt levande ord också nått oss. Vi tackar dig för ditt ord som har kraft att föda oss på nytt. Vi tackar dig för att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är, och medlemmar i Guds familj. Lär oss nu att bli dina trogna lärjungar så att det märks på våra ord och handlingar. Amen.