Predikan i Öjebyn på Bönsöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 6:5-8 på bönsöndagen.

14 maj 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

5 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.
7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, alla som tagit emot dig har fått rätt att bli Guds barn. Lär oss nu att be till vår himmelske Fader, liksom du lärde apostlarna att be. Och hjälp oss att lita på att vår himmelske Fader hör bön i ditt namn och ger oss allt vi behöver. Amen.

Jesus lär oss idag skillnaden mellan falsk och rätt bön. En rätt bön som blir hörd av Gud måste den bes av en person som fått rätt att be. Den måste också bes i rätt syfte. Vi ska tala om dessa två kriterier på en rätt bön som blir hörd och besvarad.

Jesus lär oss att det är bara den som fått rätt att be till Gud som kan be en bön som blir hörd och besvarad. En hycklare kan inte be en bön som blir hörd av Gud. Jesus säger: När ni ber ska ni inte vara som hycklarna . Ordet hycklare betyder egentligen ”skådespelare”. En hycklare är en skådespelare som spelar en roll – alltså en annan person än han egentligen är. Och detta skådespel behöver inte vara medvetet. Vi hör i evangelierna att Jesus på flera ställen dömer fariséerna som hycklare. De å sin sida ställde sig helt oförstående. I Joh 8 säger Jesus till judarna som inte ville lyssna till hans ord att de gör så för att de har djävulen till sin fader. Men de var inte medvetna om det utan var övertygade om att de var rätta israeliter, Guds fria folk och Abrahams barn. De var inte medvetna om att orsaken till att de förkastade Jesus, inte tog emot hans ord och ville döda honom berodde på att de saknade sann kunskap om Gud och kärlek till Gud. De ville vara Guds folk och trodde också att de var det. De var inte medvetna om att de då spelade en roll som inte stämde med verkligheten. De var oomvända. När en oomvänd försöker framstå som en som känner Gud så gör det henne med nödvändighet till en hycklare. En oomvänd tillhör inte Guds kyrka även om hon försöker spela rollen av en som tillhör Guds folk, försöker uppföra sig som en kristen, och knäpper händerna och försöker be en bön.

Genom tron på Jesus har vi fått rätt att bli Guds barn. Som Guds barn har vi också fått rätt att be i Jesu namn och fått löfte om bönhörelse. Därför ska den som saknar den frälsande tron inte börja med att be utan istället höra och läsa profeternas och apostlarnas skrifter. Genom evangelium verkar den helige Ande och tänder tron på Jesus Kristus i våra hjärtan och föder oss på nytt till andligt liv. Tron kommer av predikan. Det är först när den helige Ande utfört detta verk i våra hjärtan som vi blivit rätta personer att be till Gud. Först när vi tagit emot Skriftens ord som Guds sanna ord och tror på Jesus Kristus som vår Frälsare har vi fått rätt att be till Gud. Guds uppmaningar att be och löften om bönhörelse riktar han bara till dem som tror på Jesus Kristus. Ingen annan har fått befallning att be eller löfte om bönhörelse.

När hycklare ber, alltså sådana som saknar sann kunskap om Gud, ja då är syftet med deras bön också fel. Två felaktiga syften nämns i vår predikotext; dels att få beröm från människor, dels ett försök att få lön från Gud.

Jesus säger: När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Här bestraffar Jesus fariséerna och de skriftlärde som bad i synagogorna och i gathörnen. Bönen hade blivit ett sätt att höja sin status, och det var möjligt i det samhälle man levde i. Idag hade det knappast varit möjligt. Men en sådan inställning, där man är ute efter beröm från människor för sin fromhet, är oförenlig med tron. Jesus säger på ett annat ställe: Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? (Joh 5:44)

Jesus bestraffar också hedningarnas inställning som tror att Gud måste höra och svara om bönen bara är nog lång och ihärdig. Han säger: när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Hedningarna har ofta en närmast en magisk uppfattning där de tror att man kan påverka gudomen om bara bönen beds på rätt sätt med de rätta orden, tillräckligt ofta och tillräckligt länge.

Mot dessa avarter ställer Jesus en rätt bön som Gud hör och svarar. En rätt bön beds av en person som har fått rätt att be. Jesus säger: när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då ska din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Dessa ord förutsätter att den som ber har lärt känna Gud som sin Fader. Detta sker inte på något annat sätt än genom att tro på evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger ju i Joh 14:6 ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus säger också i samma sammanhang till Filippus: ”Den som har sett mig har sett Fadern.” (Joh 14:9)

Den som lärt känna Jesus som sin gudomlige Frälsare han har fått sann kunskap om Gud och har blivit rätt person att be. Gud är nådig mot oss för Kristi skull och han har lovat att höra våra böner som vi ber i tron på honom. Bönen är hjärtats samtal med Gud.

När vi klarat ut allt så långt så ska vi nu ta fasta på det löfte som Jesus ger oss. Han försäkrar oss om att Fadern helt visst hör våra böner. Det finns inga böner som beds i tron på honom som Fadern missar. Fadern ser i det fördolda och hör dina böner. Jesus säger: när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då ska din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Därför kan vi vara vissa om att Fadern helt visst uppfattar, hör och svarar vårt hjärtas böner och suckar. Ingen plats är så liten och undanskymd att Gud inte skulle se dig i det fördolda och höra din bön.

Jesus säger på ett ställe: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Jesus lovar oss bönhörelse. Att be i Jesu namn innebär att be i tron på honom. Den som ber till Fadern i tron på Jesus Kristus och hans frälsningsverk ska helt säkert bli bönhörd. Därför kan vi som tror på Jesus glädja oss över att Fadern alltid hör oss, när och var vi än ber till honom.

Att be i Jesu namn är också att be om det som är enligt hans vilja. Därför ska vi ta emot den undervisning Bibeln ger oss. Ju mer vi blir bevandrade i Bibeln, desto säkrare blir våra böner i enlighet med Guds vilja.

Vi är i den lyckliga situationen att vi har en nådig Gud för Kristi skull. Gud har själv gett oss tron genom sina löften i Skriften. Vi kan vara vissa om att han hör våra böner som vi ber i Jesu namn och svarar dem. Det är en källa till glädje. Ja, Jesus vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du gett oss fritt tillträde till Fadern med våra böner. Gör oss vissa om att vi aldrig blir bortglömde utan att Fadern alltid hör oss och vet vad vi behöver redan innan vi bett om det. Ge oss genom ditt ord vishet att be och gör oss genom dina löften till flitiga bedjare. Amen.