Predikan i Öjebyn på Annandag påsk

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över 20:19-23 på annandag påsk.

10 april 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

19 På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” 20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren.
21 Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande! 23 Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus, din uppståndelse ger oss hopp. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse som ger oss frid med Gud. Vi tackar för den helige Andes gåva och uppdraget att förkunna nådens evangelium. Gör oss till trogna tjänare medan vi väntar din återkomst. Amen.

Vi lär oss idag att Jesus ger oss sin frid genom att försäkra oss om syndernas förlåtelse. Jesus vill att alla människor ska få denna frid och därför har han gett oss uppgift att förkunna förlåtelsen för andra.

På kvällen samma dag Jesus uppstod var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Vår uppståndne Frälsare kom till dem i ett viktigt ärende. Han gav dem först sin frid. Sedan gav han dem en viktig livsuppgift. De skulle förkunna syndernas förlåtelse för världens människor. På grund av Jesu verk finns det full och färdig förlåtelse för alla. Förlåtelsen ges i evangeliets löfte och är ämnad att tas emot i tro. Lärjungarna fick också makt att binda i synd. Att binda i synd innebär att förklara för den som inte vill omvända sig att det kommer att leda till undergång. Fast det finns förlåtelse för alla så ska den som inte tror bli fördömd.

Det var inte i egenskap av apostlar som de fick makt att förlåta synder. Jesus sa först : ”Tag emot den helige Ande.” Sedan gav han dem makt att förlåta synder. Uppgiften att förlåta synder hänger ihop med den helige Andes gåva. Alla som tagit emot den helige Ande har fått samma makt att förlåta synd. Det är alla som tror på Jesus. Alla som tror har fått den helige Andes gåva. Det heter i Rom 8:9 Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Skriften lär att den helige Andes gåva ges i dopet. Alla döpta som tror på Jesus har tagit emot den helige Ande. Jesus har med andra ord gett uppgiften att förlåta synder till alla troende, tillsammans och var för sig. Jesu ord innebär att vi har fått en hög och viktig livsuppgift.

Tomhet och meningslöshet är vanliga känslor i vår tid. Men Jesus ger oss sann glädje, frid, och ett meningsfullt liv.
Han skänker oss glädje i förvissningen att han besegrat döden och uppstått för att vi ska uppstå med honom.
Han ger oss sin frid genom att försäkra oss om syndernas förlåtelse.
Han skänker oss den helige Ande som gåva och tar oss i sin tjänst och sänder oss som Fadern sänt honom. Vi har blivit sändebud åt Konungarnas Konung.

Vår främsta uppgift är att förlåta människors deras synder. Hur sker det? Detta är inget annat än att på olika sätt förkunna för dem evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet är budskapet om nåd och förlåtelse för Kristi skull.

Avlösningsorden som pastorn uttalar efter syndabekännelsen i gudstjänsten är en speciell form av evangelieförkunnelse. All evangelieförkunnelse meddelar syndernas förlåtelse. Avlösningen som prästen ger skänker inte någon annan eller bättre förlåtelse än den förlåtelse som förmedlas i predikan eller när vi hör eller läser evangeliernas berättelser om Jesus. Avlösningen i gudstjänsten ger samma förlåtelse men på ett speciellt sätt som Gud befallt. Samma sak sker också i dopet och nattvarden. Gud har instiftat många sätt för att ge oss samma gåva. Vi har ju hört att alla som tagit emot den helige Ande också fått makt att förlåta synder och uppdraget att göra det. När en kristen vittnar om Jesus förmedlas samma förlåtelse som pastorn meddelar i avlösningsordet.

När Jesus ger oss som tror makt att förlåta synder innebär det inte att vi fått en speciell förmåga att frambringa en förlåtelse som inte finns där förut. Det kan ingen människa göra, varken präst eller lekman. Det är inte heller så att vi fått i uppdrag att uttala verkningslösa ord som bara berättar om en förlåtelse. Det är lätt att säga till en syndare: dina synder är förlåtna. Men det avgörande är om de verkligen också är förlåtna inför Gud i himlen. Finns det någon garanti för att synderna verkligen är förlåtna inför Gud när kristna meddelar syndernas förlåtelse? Ja, Jesus är den garantin. Det är på grund av hans blod vi är renade från all synd. Det är endast på grund av hans offer som det finns en förlåtelse att ge.

Hur gjorde apostlarna när de utförde sitt uppdrag att förlåta synder? Ja, de hänvisade förtvivlade människor till Jesus. Paulus och Silas förkunnade för fångvaktaren i Filippi: Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och hela ditt hus. Genom dessa ord fick denne förtvivlade syndare förlåtelse för alla sina synder. Evangeliet om Jesus är en verklig syndaförlåtelse. Aposteln Johannes utförde den uppgift när han i sitt 1:a brev skrev: ”… Jesu, [Guds] sons blod, renar oss från all synd.” Han skrev också: Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige . Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.
(1 Joh 2:1,2)

Vi ska göra som apostlarna gjorde. Vi kan vara vissa om att våra synder är förlåtna för Kristi skull. Han försoningen för hela världens synder och då är våra inräknade. Det ger oss frälsningsvisshet. Då kan vi också förvissa andra om att deras synder är förlåtna. Grunden för vår och deras förlåtelse är densamma. Jesus är försoningen för våra synder, ja, inte bara för våra utan hela världens. De flesta är inte medvetna om att Gud förlåtit deras synder för Kristi skull. Det är vår uppgift att förkunna för dem den förlåtelse Kristus vunnit åt alla med sitt offer på korset. Den som tror evangeliet har den förlåtelse som förkunnas.

Där evangeliet om Jesus förkunnas väcker det tro var och när det behagar Gud. Men många förhärdar sig när de hör att de är syndare som behöver syndernas förlåtelse för Kristi skull. De tål inte att höra att det bara finns en enda som är rättfärdig, Jesus Kristus. De tål inte höra att alla andra är syndare som är beroende av honom. De tycker det är kränkande. För att om möjligt rädda dem som säger nej gav Jesus uppgiften att binda i synd.

Till vårt uppdrag hör att förklara för dem som inte vill omvända sig vilka konsekvenser det får. För varje gång en människa handlar mot sitt samvete blir hjärtat hårdare. För varje gång hon vänder sig bort från Jesus sker samma sak tills hjärtat blir hårt som sten. Vi ska säga till dem att de är bundna i sina synder och förblir under Guds vrede så länge de inte omvänder sig. Att fortsätta leva i otro leder till evigt fördärv. Detta är inte ett tomt hot, lika lite som evangeliet är tomma ord. Gud ska helt visst fördöma dem som inte vill omvända sig och tro på Jesus. Skriften förkunnar: idag om ni får höra hans röst så förhärda inte era hjärtan. Så snart någon hör och ångrar sin synd ska vi förkunna syndernas förlåtelse för Kristi skull. Så gjorde Natan när han kom till David efter hans syndafall. Först avslöjade Natan Davids synd så att han inte kom undan utan måste bekänna: Jag har syndat mot Herren. När David kommit så långt att han insett att han var en förlorad syndare förkunnade Natan genast syndernas förlåtelse för honom: Så har också Herren förlåtit dig din synd. Det är bara den som insett sin synd som tar emot syndernas förlåtelse för Kristi skull.

Denna uppgift att varna dem som står emot den helige Ande och att förkunna syndernas förlåtelse för dem som ångrar sig, får konsekvenser. Genom historien har alla som utfört Kristi uppdrag blivit motsagda. Det är ändå en hög och meningsfull uppgift. Det är Jesus, som uppstått från de döda och evigt lever, som sänt oss liksom han själv blivit sänd av Fadern. Vi kan utföra vår uppgift glada i hoppet om att vi en dag ska få se himmelen öppen och Människosonen komma med himmelens skyar. I våra hjärtan har Jesus ersatt världens tomhet med sin frid och gett oss en hög och viktig livsuppgift medan vi väntar hans återkomst. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för Andens gåva och den höga uppgift du gett oss. Du har försäkrat oss om syndernas förlåtelse och gett oss frid, glädje och hopp. Hjälp oss förkunna för andra samma förlåtelse som du har tröstat oss med. Amen.