Predikan i Öjebyn på Tacksägelsedagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över 1 Tess 5:16-24 på tacksägelsedagen.

9 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Var alltid glada, 17 be utan uppehåll 18 och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte pro
fetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.


Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.

Idag ska vi lära oss vad som är Guds vilja med oss som kommit till tro på Jesus som vår Frälsare. Paulus skriver i vår text: Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Med åtta korta uppmaningar förklarar Paulus vad som är Guds vilja med våra liv. Det är inte goda råd utan Guds vilja. Det är gudomliga principer för våra liv. De flesta tycker säkert att det är nonsens. Men för oss som lärt känna frälsningen i Kristus så är det Guds goda vilja med våra liv som leder till sann frihet och glädje. Detta är de åtta uppmaningarna?
var alltid glada
be utan uppehåll
tacka Gud i allt
släck inte Anden
förakta inte profetior
pröva allt
behåll det goda
håll er borta från allt slags ont

Det kan tyckas omöjligt att alltid vara glad. Det är lätt att vara glad när allt går bra, men hur ska man kunna vara glad under prövningar som är till stor sorg och lidande? Ja, för den som tillhör Kristus finns det glädjen även i sorgen och lidandet. Hur kan det vara så? Vi vet att Kristus sitter på Guds högra sida och regerar allt i himlen och på jorden. Prövningen vi möter beror inte på ett blint öde. Det är något som vår Frälsare har tillåtit komma och vi litar på löftet att allt ska samverka till det bästa för dem som älskar honom. Lidandet för oss närmare honom som Paulus beskriver i Romarbrevets 5:e kapitel: vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
 Och Petrus skriver: Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. 7 Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi vet att Gud är trofast och håller sina löften att bevara oss till det arv som finns redo för oss i himlen. Och Jesus har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut. Det litar vi på. Det ger oss glädje och trygghet också i mörka dagar.

På grund av alla dessa härliga löften kan vi räkna det som ren glädje när vi råkar ut för olika slags prövningar, som Jakob skriver (1:2). Det var inte mycket i det liv som de kristna i urkyrkan levde som moderna svenskar skulle finna nöje i. De var förföljda. De flesta var fattiga och jämfört med oss levde de under mycket enkla förhållanden. Ändå hade de första kristna en glädje i Kristus som ingen kunde ta ifrån dem. Källan till glädje är densamma för oss.

Det kan tyckas omöjligt att be utan uppehåll. Hur kan någon be utan uppehåll?

När Paulus uppmanar till bön utan uppehåll så tänker han sig inte att vi hela tiden ska sitta sysslolösa med knäppta händer. En kristen överlämnar ständigt, medvetet eller omedvetet, allt i Guds händer. Det är denna inre attityd hos de troende som kommer till uttryck i böner, lovprisningar och tacksägelser.

Många gånger ber vi till Gud i svåra stunder och begär hjälp med det vi behöver, men glömmer att tacka honom när han svarar våra böner. I dagens evangelium hör vi hur folket prisade Israels Gud för de välgärningar Jesus gjorde. Det påminner oss att tacka honom för allt han gjort för oss, fortfarande gör för oss och lovat att göra för oss. Det behagar honom att vi tackar honom. Och vår tacksägelse begränsar sig inte till ord eller lovsånger. Vi kan också uttrycka vår tacksamhet i det vi gör som Paulus skriver i Kolosserbrevets 3:e kapitel: allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Föräldrar visar sin tacksamhet till Frälsaren genom att fostra sina barn i den kristna tron, och ta gemensamt ansvar för familjen. Den som har ett arbete utför det troget, och den som har en tjänst sköter den. Den som kan hjälpa andra gör det. Var och en kan visa sin tacksamhet i sin dagliga gärning. Allt vi gör motiverade av evangeliet är en trons frukt som Gud tar emot som ett uttryck för tacksamhet. Om vi äter eller dricker, eller vad vi gör, så vill Gud att vi ska göra allt till hans ära. Det är så vi tackar Gud i allt.

Nästa uppmaning på Paulus lista är: släck inte Anden. Den eld som Anden tänt i oss är trons eld. Vi kom inte till tro av oss själva. Men så snart vi fått tron så har vi blivit nya människor som kämpar den goda kampen, trons kamp. För att vi ska vinna denna kamp har Gud gett oss nådemedlen, Bibeln och sakramenten: dopet och nattvarden. Genom dessa medel stärker Anden vår tro och förnyar vår vilja att följa Anden. Försummelse att bruka nådemedlen gynnar den gamla människan och på så sätt släcks Anden.

Paulus betonar detta ytterligare i nästa uppmaning: förakta inte profetior. ”Profetior” syftar på Guds uppenbarade ord. ”Profetior” är all den undervisning som profeterna framförde inspirerade av Gud. Bibeln utgörs av många profetior som Hebreerbrevets författare skriver: I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Förakt för profetior innebär att man inte vill erkänna Skriften som Guds inspirerade och ofelbara ord. Idag betraktar många läran om verbalinspirationen som omöjligt nonsens. Man ringaktar Skriften genom att jämställa den med mänskliga böcker och författare. Man nonchalerar verser, kapitel och hela bibelböcker, allt efter hur man själv väljer och vrakar. Paulus manar oss att inte göra så. Vi ska komma ihåg den allvarliga varning som avslutar hela Biblen, Upp 22:18,19: För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.

Det kristna livet innebär att vi ständigt måste pröva allt, tillägger Paulus. Ordet han valt används om att pröva äktheten hos silver och guld. Om det fanns några orenheter i metallen så klarade de inte provet. Men för att pröva något måste man ha rätt instrument eller facit. Allt ska prövas med Bibeln som norm. Vi ska hela tiden vara på vakt mot alla orenheter som människor kan blanda med de rena, dyrbara sanningarna som Gud uppenbarat i sitt ord. Och allt vi möter i vårt dagliga liv ska vi pröva i ljuset av Guds ord. Och så snart vi gjort prövningen ska vi agera utifrån den. Om vi har funnit något gott som håller inför Guds ord så ska vi behålla det. Å andra sidan, om vi har funnit något som är ont så ska vi hålla oss borta från det. Gud vill att vi ska skapa så stort avstånd som möjligt mellan oss och allt som på minsta sätt strider mot hans rena ord. Varför? Därför att lite surdeg genomsyrar hela degen. Där man blandar lögn med Guds sanning kommer lögnen att förstöra sanningen och leda till den ena irrläran efter den andra.

Det är verkligen en respektingivande lista befallningar Paulus har sammanställt under ledning av Anden. Någon har kallat listan ”juvelerna som kröner det kristna livet.” De är principer som Gud gett oss till vårt bästa, både här i livet och för evigt. Vi ska läsa dem en gång till, sakta, och låta dem landa i vårt hjärta och sedan med Guds hjälp leva efter dem.
Var alltid glada,
be utan uppehåll
och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
Släck inte Anden.
Förakta inte pro
fetior,
men pröva allt,
behåll det goda
och håll er borta från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.
 Amen

Låt oss be!
Vi tackar dig himmelske Fader för själva livet, och att alla våra dagar har blivit uppskrivna i din bok förrän någon av dem kommit. Vårt liv står i dina händer och därför kan vi alltid vara trygga och glada vad som än händer. Hjälp oss till det. Vi tackar dig Jesus, vår Frälsare, för att du frälst oss från synden och döden och berett plats åt oss i himlen. Hjälp oss att höja blicken till dig så att vi får rätt mål för våra liv och alltid tackar dig. Vi tackar dig helige Ande för att du varje dag förlåter våra synder och bevarar oss till evigt liv. Hjälp oss att alltid vara glada och tacksamma för alla dessa gåvor som är mer värda än allt annat. Amen.