Predikan i Öjebyn på den helige Mikaels dag

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Matt 18:1-11 på den helige Mikaels dag.

2 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

Himmelske Fader, vi blir idag påminda om att du sänder dina mäktiga änglar att bevara våra barn och oss. Hjälp oss behålla dina löften i vårt minne och våra hjärtan så att kan leva i trygghet. Amen

Idag på den helige Mikaels dag handlar texterna om änglarna och deras verksamhet.

I episteltexten ur Uppenbarelseboken hörde vi hur Mikael och hans änglar gav sig i strid med den store draken och hans änglar. Mikael är ingen mindre än Jesus Kristus, och hans änglar är goda, mäktiga och visa andar som tjänar Gud. Den store draken är djävulen och hans ”änglar” är onda andar som tjänar honom. De är också mycket mäktiga och listiga men inte lika mäktiga som de goda änglarna. De onda andarna tjänar djävulen som ju själv är en skapad varelse, men de goda änglarna tjänar Skaparen, den Allsmäktige, och de ser alltid hans ansikte och utför hans befallningar så snart de hör ljudet av hans befallning.

Vi ska komma ihåg att världen omkring oss är inte bara den värld vi kan bli varse med våra fem sinnen – som vi kan se och känna. Nej, vi är också omgivna av en osynlig värld av andar, både goda och onda. Läs senare det 6:e kapitlet i 2 Kungaboken. Elisas tjänare fick öppnade ögon så han ett ögonblick kunde se andarnas existens. Staden där de befann sig blev vid ett tillfälle omringade av arameiska truppstyrkor som fått befallning att gripa profeten. Elisas tjänare kunde inte förstå hur de skulle klara sig när han såg staden omringad av hästar och vagnar. Elisa sa: Var inte rädd, ty de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade HERREN tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt omkring Elisa. Ett kort ögonblick fick Elisas tjänare se Herrens mäktiga änglahär som skulle beskydda dem.

I dagens gammaltestamentliga text hörde vi hur en mäktig ängel visade sig för Daniel och styrkte honom. Vi kan vara vissa om att Gud också ska styrka oss. Hans goda änglar är nära oss och omkring oss. Det lär vi oss av dagens evangelium, där det heter i den sista versen: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte. Vilka är ”dessa små”? Ja, det är först och främst alla döpta barn. Men det är också alla vuxna som barnsligt och enkelt tror Guds ord så som det står skrivet och förtröstar på Jesus som sin Frälsare. Änglarna kallas ”deras änglar”. Det är mycket trösterikt att veta att barnen har egna skyddsänglar. Men det har vi också för det är många ställen i Skriften som talar om änglarnas beskydd så som vi hörde i den gammaltestementliga texten och episteln. De goda änglarna är mycket mäktiga – de står inför den Allsmäktige och ser alltid Faderns ansikte och utför hans befallningar.

De goda och mäktiga änglarna är Guds sändebud som han sänder till de troende för att beskydda dem från skada både till kropp och själ. Och det behövs för djävulen och hans onda andar söker efter ett tillfälle att skada oss både till kropp och själ. Djävulen är en motståndare och fiende till allt liv, både kroppsligt och andligt. Det heter i 1:a Johannesbrevet att djävulen är en mördare från begynnelsen och i 1:a Petribrevet att vår fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka. Det sker även om vi inte kan förnimma det med våra sinnen.

Det faktum att vi tagit oss helskinnade till kyrkan idag är ett resultat av änglarnas beskydd. Att barn föds, blir döpta och fostras i tron, att vi inte fallit i grova synder och avsagt oss tron, att vi får bo och leva i fred, att vi blir bevarade från olyckor och får behålla hälsan, vi ska tacka Gud för allt detta som sänt sina änglar att beskydda oss. Men när vi hör att man bara i vårt land tar livet av över 30000 ofödda barn, att människor stjäl och bedrar, misshandlar och mördar, så är det inget annat än ett resultat av djävulens och de onda andarnas verksamhet. De vill inget annat än synd och död.

Vi kan alltså hos oss själva och runt omkring oss varje dag se resultatet av de goda änglarnas beskydd och de onda andarnas livsfientliga verksamhet. Andarna är närmare än vi tror och påverkar oss mer än vi tror och därför är det inte långsökt att varje morgon och varje kväll be Luthers bön: ”Låt din helige ängel vara med mig så att djävulen inte får någon makt över mig.”

Men nu ska vi höra närmare om innehållet i dagens evangelium. I den sista versen hör vi Jesus säga: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Det är en sammanfattning av den undervisning Jesus gett och som svar på en fråga från lärjungarna: ”Vem är störst i himmelriket?”

När människor tänker på vem som är störst brukar det bli i termer som makt, inflytande, begåvning, skicklighet, styrka, snabbhet, men även och godhet. Högmod kan ha legat bakom lärjungarnas fråga. Men Jesus kallade till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.” Det innebär att den som drivs av högmodiga tankar inte ska komma in i himmelriket. Vi ska lära oss att vi inte är så stora. Precis som små barn inte klarar sig på egen hand utan föräldrarnas vård är vi fullständigt beroende av vår himmelske Fader för vårt kroppsliga och andliga liv. Allt vi har är gåvor från honom. Det är också han som har fött oss på nytt till andligt liv, förlåtit oss våra synder, bevarar och uppehåller oss. Utan honom skulle djävulen lätt få makt över oss. Att ödmjuka sig och bli som ett barn är att vi inser vår egen hjälplöshet och Guds kärlek och kraft så att vi tar vår tillflykt till honom.

Jesus fortsätter sedan att undervisa om hur vi ska förhålla oss till barnen. Inget förakt – att ta hand om barn är en hög och viktig uppgift. Jesus säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig och riktar en skarp varning mot att förleda ”en av dessa små som tror på mig”. Att förleda ett barn som tror på Jesus är att göra och säga sådant som leder till otro eller synd. Om barnen ser att vi lever som om buden och trosartiklarna inte betyder någonting för oss. Ja, då får barnen för sig att de också ska leva på det viset. Det är att förleda dem.

Vi ska tvärtom ta emot barnen så som Herren själv, göra gott mot dem och vara goda föredömen också i andliga ting. Det är en hög och viktig uppgift. Barnen har också höga och mäktiga änglar som beskyddar dem. De står inför Guds tron och ser Faderns ansikte och utför hans befallningar. Har nu Gud satt så höga och mäktiga änglar för att beskydda barnen så ska vi, som är mycket ringare än änglarna, hålla uppgiften så mycket högre. Den viktiga lärdomen Jesus ger oss idag: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

Jesus undervisar oss även hur vi själva ska akta oss så att vi inte lockas till synd och otro. Vi ska inte förleda andra, inte heller ska vi låta oss förledas. Världen är full av förförelser som vill locka oss till synd och otro. Nu ska vi akta oss och ta avstånd även om det skulle svida i skinnet. Att hugga av handen eller foten, eller riva ut ögat innebär inte att vi bokstavligen ska stympa oss själva. Världen skulle vara lika full av förförelser för det, inte heller skulle det utrota vår syndiga natur, inte heller skulle det hindra djävulen att fresta oss. Nej, det betyder att vi ska ta oss till vara för synd även om det innebär att vi måste avstå från det vi gärna vill. Det är ju med nödvändighet så. Vi dras och lockas av våra egna begär men skriften säger: Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Texterna idag på den helige Mikaels dag påminner oss om att Gud har i sin nåd sänt oss goda och mäktiga änglar med uppgift att beskydda oss och våra barn mot allt ont och farligt, till kropp och själ. Amen.

Låt oss be
Käre Fader, tack för att du sänder dina goda och mäktiga änglar att beskydda våra barn. Hjälp oss att ta oss tillvara för synd och vara goda vittnen för dig, inför våra barn, våra närmaste och alla människor. Amen.