Vårt evighetshopp – Gudstjänst i Ljungby söndagen efter alla helgons dag

Gudstjänst i Markuskyrkan – S:t Markus evangelisk-lutherska församling i Ljungby under ledning av Ingvar Adriansson på söndagen efter alla helgons dag. Luke Wolfgramm predikade över Dan 12:1-3.

6 november 2022


Nåd, barmhärtighet och frid vare med er från Gud vår Fader och från vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Amen.

1 ”På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden.
Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. 2 De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.

Det var ungefär femtio år före Kristi födelse. Romerska soldater stod redo för ännu en strid i det antika Gallien (nuvarande Frankrike). Det var kallt. Det var ont om proviant. Tvärsöver slätten kunde soldaterna se hårda fiender, barbarerna. Just i detta ögonblick red deras befälhavare, Julius Caesar, upp på en vit häst: ”Roms män! Idag måste ni slåss! Kämpa för ert fädernesland! Kämpa för er ära! Ni föddes för imperiets skull!” (Se De galliska krigen, kapitel 37). Caesar samlade alltid sina trupper före strid. Han visste vad hans män behövde – de BEHÖVDE – uppmuntran!

Mina kära bröder och systrar, känner ni er någonsin trötta? Ensamma? Långt borta från Gud, långt från vår Faders hem? Idag minns vi de heliga som har gått före oss – och vi saknar dem. Nyheterna får oss att sucka och oroa oss. Krig. Inflation. Kriser. Hörde ni om WELS-pastorn som omkom i en bilolycka för ett par veckor sedan? Det var vår dotters pastor. Han var bara fyrtio år gammal. Det verkar som om världen har blivit galen. Men kanske är det bättre att komma ihåg att vi lever på ett andligt slagfält, mitt i ett mycket verkligt krig. Överallt plågar Satan själar med frestelser och skuld. Han attackerar oss ständigt och hotar våra eviga själar.

Det är därför vår mäktige Ledare, Herren Jesus, talar till oss idag. Idag på denna Alla Helgons Dag samlar Han våra själar genom sin profet: ”Mitt kära folk! 1. Omvänd er! 2. Var vid gott mod! 3. Lys!”

Profeten Daniel levde under oroliga tider. Tidigt i hans liv förstörde Nebukadnessar Jerusalem vilket gjorde att Daniel måste gå i exil. I Babylon förväntades den unge Daniel äta oren mat från kungens bord, men han vägrade – och Gud välsignade honom. I den första halvan av Daniels bok berättas det ännu mer fantastiska historier: ”De tre männen i den brinnande ugnen” och ”Daniel i lejongropen.” I sjuttio år tjänade Daniel som en viktig rådgivare för babyloniska och senare persiska kungar.

I sjuttio år levde den trofaste Daniel i exil, långt från sitt hem i Jerusalem. Allt eftersom åren gick skulle vi kunna föreställa oss att Guds profet klagar: ”Herre, jag har alltid tjänat Dig! Jag förstår varför Du straffade det ondskefulla Jerusalem, men varför mig?”

Men det var inte så Daniel bad! Som en gammal man i exil ödmjukade sig den rättfärdige Daniel inför Gud och bekände sin skuld. Strax innan vår predikotext ber Daniel dessa ord, han sade: ”Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska” (Daniel 9:5). ”Det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av Din stora barmhärtighet som vi kommer inför Dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk! ” (Daniel 9:18b -19a).

Och Gud handlade! Innan Daniel hade avslutat sin bön, sände Herren tröst genom Sin ängel Gabriel. I andra halvan av sin bok redogör Daniel för fantastiska syner som Gud visade honom angående framtiden. Vi läser om persernas, grekernas och senare romarnas uppgång och fall (Daniel 8:20-22 och Daniel 7:2ff). Herren förutsade en särskilt ond kung som skulle vanhelga Hans tempel i Jerusalem (Daniel 11:31). Gud förutsade Antikrists uppgång och fall (Daniel 7:8,11). Nu i vår predikotext, berättar Gud för oss vad som kommer att hända vid tidens slut. Lyssna!
”På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.”

Veckan innan Han dog, förutsade Herren Jesus tecken på världens undergång. Han förutsade krig och rykten om krig, katastrofer och hungersnöd, falsk undervisning och förföljelse. Som något positivt förklarade Han att Hans goda nyheter skulle predikas i hela världen (Matt 24:4ff). Det är tydligt att vi lever i de Sista Dagarna.Tänk på hur vi nu kan dela Guds ord på webben! Tänk på alla tragedierna vi hör på nyheterna varje dag!

Men i vår predikotext förutsäger Daniel en särskild tid av svårigheter vid slutet. ”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till” (v 2). I Nya testamentet upprepar Jesus Daniels profetia och Han lägger till detta löfte: ”Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas” (Matt 24:22).

Under denna så kallade ”Korta Tid” kommer Gud tillåta djävulen att röra sig fritt (Upp 20:3,7). Fienden kommer att vilseleda många människor (Upp 20:8). Satan kommer att samla icke-troende för att attackera Jesu kyrka (Upp 16:16). Det kommer att se ut som om kyrkan är på väg att falla, att de allra sista troende har utplånats (Upp 11:7-11).

Har denna ”Korta Tid” redan börjat? Håller den på att börja? Guds varning är tydlig: Saker och ting i den här världen kommer inte att bli bättre.

Och Gud lägger till ytterligare en fruktansvärd varning: Det kommer en dag när många kommer att vakna från gravens mull ”till skam och evigt förakt” (v 2b). Ordet som översatts med ”förakt” används bara ytterligare en gång i Gamla testamentet. I Jesajas allra sista vers säger Gud: ”Och de ska gå ut och se liken av de människor som gjorde uppror mot mig. Deras mask ska inte dö och deras eld ska inte släckas. De ska vara en vämjelse (det är ordet, ”vämjelig, föraktlig”) för alla människor” (Jesaja 66:24). Vilken hemsk beskrivning av helvetet. Evigt förfall. Evig eld. De som avvisar Gud försvinner inte bara. De kommer att lida av Guds vrede för evigt.

Varför talar Gud med sådana ord i Bibeln? Varför läsa de orden i dag? Idag längtar vi efter goda nyheter om ”Evigt hopp”! Kom ihåg Guds trogne profet, Daniel. Kom ihåg hur Daniel bad i exil: ”Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska” (Daniel 9:5). När Gud sänder problem och bekymmer, kallar Han oss 1. Omvänd er!

Kära kristna, nu är tiden för vår exil. Nu är det dags för oss att be ödmjukt och ärligt: ”Herre, du känner mitt orena hjärta. Du vet om mina ovänliga ord och mina kärlekslösa gärningar. Alla mina misslyckanden ligger öppna inför Dig. Ja, Herre, jag bekänner att jag inte förtjänar något annat än bekymmer, ingenting annat än evig död och förfall. ” ”Vi [ber] inte för att vi är rättfärdiga, utan på grund av Din stora barmhärtighet. O Herre, lyssna! O Herre, förlåt! O Herre, hör och handla! ” (Daniel 9:18b-19a).

Gud svarade Daniel innan han ens hunnit avsluta sin omvändelsebön. Och Han svarar oss precis lika snabbt! Idag kallar Jesus oss: ”Omvänd er!” Nu säger Han: ”Var vi gott mod!”

”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän.” (v.1a) Namnet ”Mikael” betyder ”Vem är som Gud?”. Den lilla boken Judas brev kallar Mikael för ”Ärkeängeln” (Judas v.9). Han är den store härföraren för Guds änglaskara. Uppenbarelseboken berättar om hur Mikael stred mot Satan och kastade honom ut från himlen. Daniel berättar att Mikael kämpade med de mäktiga härskarna på jorden. Han stred mot Persiens kung (Daniel 10:13) och mot Greklands kung (Daniel 10:21).

Är Mikael Kristus själv? Eller är han en mäktig, skapad ängel? Jag tror personligen att Mikael är en skapad ängel, men frågan spelar egentligen inte så stor roll. I vilket fall så beskyddar Gud oss. Gud strider för oss – antingen direkt eller genom mäktiga änglar som fullkomligt utför Hans vilja.

Vilken tröst! Vi är bara små människor, som skuffas runt av mäktiga ledare och nationer. Men Mikael och Guds väldiga änglar är med oss. De står på vakt för att skydda oss. Var vid gott mod!

Och det kommer mer: ”Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.” (v.1c) Om ditt minne fungerar som mitt, så skriver du ner saker innan du glömmer. Guds minne är förstås gott, men den Helige Ande använder en bild för att trösta oss. Gud har omsorgsfullt skrivit in ditt namn i sitt familjeregister. Tror du att vårt ”eviga hopp” är en slump? Nej, från evigheten har Gud känt dig, älskat dig och beslutat att rädda dig. När du döptes kallade Gud dig vid namn och satte sitt namn som ett sigill på dig: ”Fadern, Sonen och den Helige Ande. Välkommen till Min familj! Idag har jag adopterat dig! Ser du alla bekymmer omkring dig, all oro, alla tragedier, all sorg? Jag kommer att leda dig igenom dem. De kommer inte att skada dig. Jag kommer att leda dig varje dag, ända till den sista dagen. Var vid gott mod! Döden själv kommer inte att kunna röra dig! Du är min!”

Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.

Gud ger dessa underbara löften för Jesu skull. Herren Jesus har redan besegrat döden. På korset bar Han vår skam och vårt förakt. Han utstod Guds vrede och dog för våra synder. Men maskarna förstörde inte Hans kropp! Hans kropp förmultnade inte! Nej, på påskdagens morgon uppstod vår Jesus från de döda.

Var vid gott mod! Eftersom Kristus lever, ska du också leva. Eftersom Kristus lever, så lever våra troende nära och kära idag i himlen. Nu väntar vi på den härliga dag då Kristus kommer att återvända. Så underbart! På den dagen kommer alla kristna som har dött att höra sin Frälsares mäktiga kallelse: ”Kom ut! Kom ut ur era gravar!” ”De många som sover i mullen ska vakna … till evigt liv” (v.2).
Liv! Att få njuta av alla Guds välsignelser, för alltid!
Liv! Att få se Guds sköna ansikte, för alltid!
Liv! Tillsammans med Guds lyckliga familj, för alltid!
Åh, Guds folk, Var vid gott mod!

Jesus ställer oss i rätt förhållande till Gud. Denna sanning känns som påskens solsken i våra hjärtan. Jag antar att det bara är naturligt. Jesus är världens ljus (Johannes 8:12). Så att följa Honom, att tro på Honom, fyller oss med Hans underbara ljus. Den helige Petrus uttrycker det så här: ”Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje” (1 Petrus 1:8).

Vår kristna glädje kan inte förbli dold. Herren Jesus har gjort oss till Ljusets barn, för att lysa i en mörk värld. I sin bergspredikan säger Jesus till oss: ”Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matteus 5:14-16) Kära Guds folk, ”Lys!”

Fyll era hjärtan med Jesu ljus. Lyssna på Hans Ord och ta in det. Vi kan inte lysa utan Hans goda nyheter. Gläd er över de underbara löften som Gud har gett specifikt till er. Lev sedan för Honom. Gör gott mot andra människor. Tala med andra människor. Fråga dem: ”Hur mår du?” och lyssna! Om du ger dem möjligheten kommer människor att berätta för dig om smärtan av att leva i en mörk värld. Då har du möjlighet att lysa! Dela Jesu ljus! Berätta för dem berättelserna om jul, eller om långfredagen, eller om påsken. Berätta för dem vem Jesus är och vad Han har gjort för dig. Det är så den Helige Ande verkar. Det är så Han gör människor visa så att de får evigt liv. Kära kristna, ”Lys!”

Och här har vi det mest underbara löftet: När Herren Jesus återkommer, ska vi lysa med Honom för alltid i himlen. Daniel skriver: ”De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.” (v.3) Kan det verkligen vara sant? Kommer vi verkligen att lysa med vår Frälsare, som Moses och Elia på förklaringsberget? Kommer vi verkligen att lysa som solen, månen och stjärnorna? Åh, ja! Jesus sa: ”Ni ÄR världens ljus” – inte ”Ni borde vara ljus” eller ”När kommer ni äntligen att börja bli ljus?” Nej, Herren Jesus har ställt oss i rätt förhållande till Gud. Han har gjort oss visa så att vi blir frälsta (2 Timoteus 3:15). Och så säger Han: ”Ni ÄR världens ljus.” Lys, kära ljusets barn! Tänk bara på den härliga framtid som Jesus har planerat för oss i sitt eviga ljusets rike!

Guds folk! Vi lever i historiens allra sista dagar. Det kommer inte att bli lättare. Vi har stora svårigheter framför oss. Nu är det tid att bekänna våra synder, ödmjukt, ärligt, i förtröstan på Herren Jesus. Omvänd er!

Guds folk! Mikael och alla Guds mäktiga änglar står precis här för att beskydda oss! Herren har skrivit våra namn i sin bok, Livets bok! Vår Frälsare lever och också vi kommer att vakna från dödens stoft och leva med Honom för alltid! Var vid gott mod!

Guds folk! Herren Jesus har gjort oss visa så att vi blir frälsta. Vi är ljusets barn och vi kommer att lysa med vår älskade Frälsare för alltid. Låt oss börja lysa nu! Fyll era hjärtan med Jesu ljus. Gläd er över Frälsarens löften. Gör sedan gott mot andra och samtala med dem. Dela hoppet som fyller era hjärtan. Berätta för dem om er Jesus.

Må Kristi mäktiga Ord fylla era hjärtan med det eviga hoppet! Amen!

Och Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen.