Predikan i Öjebyn söndagen före pingst

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 16:5-15 på söndagen före pingst.

21 maj 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.
12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. 15 Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Låt oss be!
Kom helige Ande och för oss in i hela Guds sanning som du förkunnat för dina apostlar. Stärk vår tro på Kristus så att han blir förhärligad bland oss. Amen.

I dagens evangelium har vi hört hur Jesus tröstade sina sorgsna lärjungar och lovade att utrusta dem för deras uppdrag att gå ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat.

Jesus hade sagt att han skulle gå bort. Lärjungarna var så sorgsna över det att de inte kunde fokusera på mer information. Jesus hade mer att säga dem men de orkade inte bära det.

Jesus sa: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus kallar den helige Ande för Hjälparen. Ordet syftar på en som kommer till de anklagades försvar och en som står vid ens sida när man behöver hjälp. Det var nödvändigt för Jesus att lida och dö för att Hjälparen skulle komma. Den hjälp som den helige Ande ger grundar sig helt på Jesu verk. När vi anklagas av lagen och samvetet så tröstar den helige Ande våra hjärtan med evangeliets budskap om Jesus. Evangeliet förkunnar att Jesus har tagit bort världens synd och därför kan vi vara vissa om att han också tagit bort våra. De gåvor som Anden ger syftar till att göra oss skickliga att vittna om Jesus. Genom evangeliet övertygar Anden om att Jesus vunnit en rättfärdighet som gäller inför Gud åt oss. Anden övertygar människor om att Jesus dog i alla människors ställe för att rena oss från våra synder. Utan den helige Ande skulle ingen kunna tro på Jesus eller komma till honom, så som vi bekänner i lilla katekesen: Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium.

Hjälparens osynliga närvaro hos lärjungarna skulle bli till större välsignelse för dem än Jesu synliga närvaro. Det låter konstigt men den fortsatta historien visar det. Snart skulle soldaterna komma och gripa Jesus i Getsemane. Då blev alla lärjungarna rädda och flydde hals över huvud. De blev rädda och fega fast de hade Jesus hos sig. Men när Hjälparen kom fick de ett annat mod. Fast Petrus och Johannes blev fängslade och pryglade svarade de dem som förbjöd dem att undervisa i Jesu namn: ”Man måste lyda Gud mer än människor…Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.” De gick inte längre att tysta. När lärjungarna undervisade i Jesu namn var det inte bara de som talade utan den Helige Ande vittnade genom dem.

Nu var det är inte bara lärjungarna som fick Hjälparen. Gud har gett den helige Ande till alla som lyder honom, som Petrus säger. Anden ger också oss mod att vittna om Jesus. Och inte bara mod – han vittnar och verkar genom evangelium som vi förkunnar.

Vad skulle Hjälparen göra när han kom? Jesus sa: när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Genom apostlarnas undervisning verkar den helige Ande. Anden verkar än idag överallt där apostlarnas undervisning framförs oförfalskad. Den helige Ande överbevisar än idag världen om synd, rättfärdighet och dom.

Jesus förklarar vad det innebär: Om synd: de tror inte på mig. De flesta människor förstår att kriminella handligar är synder. Men det är få som förstår att den synd som slutgiltigt leder till fördömelsen är otron. Ytterst är det denna enda synd som leder till fördömelsen, för genom tron på Jesus skulle de äga förlåtelse för allt. Det strider mot människans förnuft och därför behövs Andens överbevisning.

Jesus sa också: Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Jesus skulle inte bli kvar i graven. Han uppstod från de döda och gick till Fadern. Det var en bekräftelse på att han vunnit en rättfärdighet som gäller inför Gud åt oss. Det finns ingen annan rättfärdighet som gäller inför Gud än den Jesus vunnit åt oss. Ingen blir förklarad rättfärdig inför Gud på grund av sina försök att göra goda gärningar. Sådant kan förnuftet inte fatta. Det krävs Andens överbevisning. Genom tron förstår vi att det är så.

Jesus sa också att Anden skulle överbevisa världen om dom: denna världens furste är dömd. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Anden överbevisar om att Jesus vunnit seger och det är honom vi ska tro på, lyda och tjäna. Det är Andens verk att vi bekänner Jesus som vår himmelske kung. Djävulen har från begynnelsen lurat människor att söka sin lycka utan att bry sig om Guds vilja och sedan hållit dem fångna i den föreställningen. Men Jesus befriar människor så att djävulen inte kan hindra dem från att bli Guds barn.

Jesus gav apostlarna ett speciellt löfte. Jesus hade ännu mycket att säga dem men de kunde inte bära det när de var fyllda av sorg. Jesus sa till dem: Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Jesus framställer här Anden som en förkunnare. Han skulle föra apostlarna in i hela sanningen. Hela sanningen som är nödvändig för att vi ska bli frälsta har vi därför i apostlarnas skrifter. Apostlarna skrifter är ord från Gud som Anden gett dem och de har skrivit ned dem åt oss. Denna försäkran ska vi komma ihåg så att vi inte söker andlig sanning på något annat håll än i apostlarnas skrifter.

Anden har även förkunnat för apostlarna vad som kommer att ske. Endast Gud vet vad som kommer att ske och det är han som styr historien så att hans ord går i uppfyllelse. I Amos 3:7 heter det:
Ty Herren, Herren gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.
När vi hör detta tänker vi kanske främst på Uppenbarelseboken. I sju syner sammanfattar den uppståndne och förhärligade Jesus hela den nytestamentliga historien fram till domens dag, ja, även det som ska ske därefter. Där talas om den lidande kyrkans trygghet här i världen och de utvaldas eviga härlighet i himmelen. Det ska helt visst ske. Det är ord från Gud som Anden förkunnat för apostlarna och de har nedtecknat de ord de fått från Gud.

I apostlarnas skrifter finner vi hela sanningen – sanningen som Fadern, Sonen och den helige Ande gett åt oss för att vi ska bli frälsta. Jesus sa om Anden: Han ska förhärliga mig… Detta är det yttersta syftet med Andens verk – att Jesus ska bli förhärligad. Det sker när han för oss till tro på Jesus genom evangeliet i ord och sakrament.

Anden utrustar också oss för vår tjänst att göra människor till Jesu lärjungar. Men inte på samma sätt som han utrustade apostlarna. Till oss ger han inte ord som Jesus ännu inte undervisat om. Anden ger inte åt oss uppenbarelser om vad som kommer att ske. Men Anden för också oss in i hela sanningen. Det sker när vi läser och tror apostlarnas skrifter. Han undervisar också oss om vad som kommer att ske genom apostlarnas skrifter.

En dag ska vi få se Jesus sådan han är. När Guds rike kommer i härlighet ska vi få se hans ansikte. Där ska inte längre behövas något ljus från sol och måne. Guds härlighet ska lysa upp det himmelska Jerusalem och dess ljus är Lammet. Fram till den härliga dagen är vi trygga för Jesus har sänt oss Hjälparen, den helige Ande. Han för oss in i hela Guds sanning som har makt att frälsa våra själar. Han utrustar oss för vår tjänst i Guds rike och han bevarar oss i sanningen så att Kristus blir förhärligad bland oss. Amen.

Låt oss be!
Helige Ande, du gudomlige Hjälpare, stärk vår tro på Skriften som du gett oss. Helga oss så att Kristus blir förhärligad i våra liv. Gör oss orädda så att vi kan vittna om Jesus och ge honom all ära. Gör oss till redskap för din frälsande sanning. Amen.