Predikan i Öjebyn på Trettondedag Jul

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 8:12 på trettondedag jul.

6 januari 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.

När Jesus säger ”jag är världens ljus” ansluter han till flera gammatestamentliga profetior som handlar om Messias och hans verk. Och det är högst intressant för oss att studera dessa profetior för de visar att Gud tänkt på oss och planerat vår frälsning många hundra år innan Messias ankomst. Profetiorna angår inte bara Israels folk utan alla folk, för de visar att Messias frälsningsverk omfattar alla och sträcker sig till jordens yttersta gräns.

På juldagen hörde vi den välkända profetian ur Jesaja 9:
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.
Jesaja verkade i en tid då stora delar av folket vandrade i andligt mörker. De hade tröttat ut Gud med sin otro och sina meningslösa offer. Tekniskt sett kunde de nog frambära ett offer men deras hjärtan var långt borta. Boskap kände sin ägare men Juda folk kände inte sin Herre. De bodde bokstavligen i dödskuggans land för Gud hade sänt den assyriska krigsmakten som invaderat och ödelagt stora delar av landet. Men det kom inte som en överraskning. Profeterna hade predikat lagen som hotat folket med Guds straff om de inte omvände sig. Straffet blev verkställt när fienderna invaderade landet. Men det fanns en ände på lagens hot och straff. Till det folk som vandrade i dödskuggans land utlovas ett stort ljus som ska stråla fram. Uppfyllelsen av evangeliets löfte knyts till barnet som ska födas:
ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut
över Davids tron och hans kungarike.
Denna profetia gick i uppfyllelse när Jesus föddes i Betlehem. Han är Fridsfursten som kom med frid till alla människor på jorden som änglarna sjöng. Evangelisten Matteus knyter uppfyllelsen av profetian mer specifikt till att Jesus lämnade Nasaret och kom ner till Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, det område som nämndes i Jesajas profetia. Vid samma tid började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”
Det folk som vandrade i mörker skulle enligt profeten se ett stort ljus. Vi ska inte söka uppfyllelsen i solen eller något annat fysiskt ljus. Profetian gick i uppfyllelse när Jesus började predika evangeliet om riket. Guds ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Jesus upplyser alla människor med sin undervisning. Med hans ankomst är himmelriket närvarande och tillgängligt för var och en som tror Jesu ord. De som bor i dödskuggans land har då fått liv och blivit medborgare i Guds rike.

När Jesus säger ”jag är världens ljus” ansluter han också till profetian om Herrens rätte tjänare i Jesaja 42:
Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet,
jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig
och göra dig till ett förbund för folket,
till ett ljus för hednafolken,
7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset,
ur fångenskapen dem som sitter i mörker.
HERREN skulle göra sin tjänare till ett förbund för folket. Det syftar på Israels folk. HERRENS tjänare skulle göra så att de fick del av förbundets välsignelser genom att uppfylla lagen i deras ställe så att de för hans skull fick nåd och förlåtelse. Men han kom inte bara med frälsning åt Israel. HERREN skulle göra honom till ett ljus för hednafolken. Vi hör till den kategorin. Vad innebär det att Gud gjort honom till ett ljus för hednafolken? Ja, han skulle öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.” Alla förstår att profeten inte talar om vanliga fängelser och vanligt mörker utan om en andlig fångenskap och andligt mörker.

Av naturen är människan i andligt mörker och vandrar i mörker. Det innebär att vi av oss själva inte har en rätt kunskap om Gud och inte förmår leva efter hans vilja. Det är en slags fångenskap för vi kan inte ta oss ur det tillståndet. Vi kan inte själva utforska Guds hemligheter och skaffa oss förmåga att följa Guds bud.

Tänk på alla religioner i världen och hur de tror sig tjäna Gud med märkliga traditioner. Men ingenstans har människor av sig själva kommit fram till en sann kunskap om Gud och ingenstans finns en rätt gudsdyrkan. Religiösa ledare har grundat religioner som går ut på att människan genom att följa regler om bönetimmar, matrecept, fastor, vallfärder och offer för att behaga Gud. Och då man inte har kunnat stilla samvetet eller bli säker på vilka gärningar Gud kräver har man ständigt hittat på nya riter. På det sättet har de olika religionerna i världen växt fram. Den dolde Guden kan ingen utforska och där man inte bryr sig om Guds egen uppenbarlse i Bibeln finns bara andligt mörker. Det är en slags fångenskap som människan inte kan befria sig från. Vi behöver en Frälsare som upplyser oss med sanningen.

Jesu verk är att öppna blindas ögon och föra fångarna ut ur mörkret. Därför har evangeliet gått ut i hela världen och ska förkunnas för alla folk. Jesu evangelium är ett klart ljus som ger oss den rätta kunskapen om Gud. Jesus har uppenbarat vem Gud är och hurdan han är. Evangeliet förkunnar att vi har en nådig Gud för Kristi skull. Vi behöver inte försöka vinna nåd genom att iaktta några märkliga traditioner. Jesus har gjort allt som behöver göras i vårt ställe, både när det gäller lydnad och gottgörelser. För hans skull har vi en nådig Gud och syndernas förlåtelse helt utan egna meriter. Den enda rätta gudsdyrkan är att ge Jesus äran genom att tro på honom som världens Frälsare. Tron är en förutsättning för att kunna behaga Gud. Den som tror på Jesus har också börjat ett nytt liv i lydnad för 10 Guds bud. Men det gör vi inte för att försöka få något från Gud, utan för att tacka honom.

När Jesus säger ”jag är världens ljus” ansluter han till den gammaltestamentliga profetia vi läste som epistel. I Jesaja 49 säger HERREN till sin tjänare: Det är för lite för dig, då du är min tjänare,
att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel.
Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken,
för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.
Jesus kom för att kalla judarna med sitt nådiga evangelium. Men han skulle göra mer än så. Han skulle också dra alla hednafolk till sig med sitt evangelium. Evangeliets budskap går ut i hela världen och i kraft av Kristi blod och tron har judar och hedningar samma tillträde till Fadern. Det är ett Guds folk, en familj, över hela jorden. I Kristus når Guds frälsning till jordens yttersta gräns.

När Jesus säger ”jag är världens ljus” ansluter han också till profetian ur Jesaja 60.
1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,
och HERRENS härlighet går upp över dig.
2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken,
men över dig skall HERREN gå upp,
hans härlighet skall uppenbaras över dig.
3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.
4 Lyft dina ögon och se dig omkring:
Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån,
dina döttrar bärs fram på armen.
5 Då skall du se det och stråla av fröjd,
ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig,
folkens skatter skall tillfalla dig.
6 Skaror av kameler skall övertäcka dig,
unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma,
guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna HERRENS lov.
Här ser profeten in i Nya testamentet till Kristi födelse då den mörka natten kring herdarna skulle bli upplyst av HERRENS härlighets ljus. Herrens härlighet har uppenbarat sig genom tiderna vid avgörande händelser i frälsningshistorien, som då Gud slöt förbund med Abraham, eller då Gud slöt förbund med Israel på Sinai, eller då tabernaklet och senare templet invigdes. Till sist gick HERRENS härlighet upp som ett klart ljus vid Jesu födelse och herdarna fick i strålglansen tecknet att de skulle söka ett nyfött som låg lindat i en krubba. Det ljus som gick upp över honom ledde också kungar från österlandet – de vise männen – till barnet som blivit fött. Men profeten understryker att han är ett ljus för alla människor. Mörker övertäcker jorden och töcken folken. Men när Frälsaren kommer ska hednafolk vandra i hans ljus och alla ska samlas till honom. Det vill säga: han har kommit med nåd och sanning, liv och ljus till alla som befinner sig i syndens och dödens mörker. Ingen är utesluten. Guds Son som blivit människa är full av nåd och sanning och han ger var och en som tror på honom rätt att bli Guds barn. Herdarna kom till honom som de första av judarna och de vise männen kom som de första av hedningarna. Låt oss alla, både du och jag samlas till honom för att bli upplysta av hans ljus, få en rätt kunskap om Gud och motta nåd och liv.

Jesus säger: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Att följa honom är att tro och förtrösta på honom, att höra honom, att hämta undervisning och råd av honom. Den som gör det kommer aldrig att vandra i mörkret. Han är fri från det andliga mörker och töcken som täcker jorden och alla folk. Han är fri från syndens fångenskap och straff. Han är befriad från dödens makt. Den som tror på Jesus äger livets ljus, ett ljus som inte ens döden kan utsläcka. Det är en verklig tröst och vår styrka. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar det käre Frälsare för att du upplyst oss med ditt ord. Ditt ord är sanning. Undervisa oss om din frälsnings under och gör vår tro stark. Ge oss också frimodighet att sprida ditt ords sanning till människor vi möter. Amen

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.