Predikan i Öjebyn på 5:e söndagen i påsktiden

Predikan av Stefan Hedkvist i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå över Joh 16:5-15 på femte söndagen i påsktiden.

29:e april 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.

12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. 15 Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Låt oss be!
Kom helige Ande till oss och för oss in i hela Guds sanning som du förkunnat för dina apostlar. Stärk vår tro på Kristus så att han blir förhärligad bland oss. Gör oss till Jesu trogna vittnen. Amen.

I dagens evangelium har vi hört hur Jesus tröstade sina sorgsna lärjungar och lovade att effektivt utrusta dem för deras uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar.

Jesus hade sagt till sina lärjungar att han skulle gå bort. Han skulle bli överlämnad i människors händer och lida döden på korset. Lärjungarna var så sorgsna över att Jesus sagt att han skulle gå bort att de inte kunde tänka klart längre. De kunde inte se någon fördel med att Jesus lämnade dem. Och vi förstår dem.

Jesus sa dem sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus kallar här den helige Ande för Hjälparen. Ordet syftar på en som kommer till de anklagades hjälp och en som står vid ens sida när man behöver hjälp. Det var nödvändigt för Jesus att lida och dö för att Hjälparen skulle komma. Den hjälp som den helige Ande ger grundar sig helt på Jesu verk. När vi anklagas av lagen och samvetet så tröstar den helige Ande våra hjärtan med evangeliets budskap om Jesus. Evangeliet förkunnar att Jesus har tagit bort all vår synd med sin död och därför har ingen rätt att anklaga oss inför Gud. De gåvor som Anden ger syftar till att göra oss skickliga att vittna om Jesus. Genom evangeliet övertygar Anden om att Jesus levde ett fullkomligt liv i alla människors ställe för att vinna rättfärdighet åt oss. Anden övertygar om att Jesus dog i alla människors ställe för att rena oss från våra synder. Den hjälp den helige Ande ger grundar sig helt på Jesu verk. Den helige Ande övertygar oss och andra om de andliga och eviga välsignelser som kommer av Jesu fullbordade frälsningsverk.

Hjälparens osynliga närvaro hos lärjungarna skulle bli en större välsignelse för dem än den synliga närvaron av Jesus själv. Det ger också historien vittnesbörd om. Snart skulle soldaterna komma och gripa Jesus i Getsemane. Då blev alla lärjungarna rädda och flydde hals över huvud. De blev rädda och fega fast de hade Jesus hos sig. De blev rädda fast Jesus hade visat dem sin makt genom att fälla soldaterna till marken med ett ord. Men senare när Jesus gått bort och Hjälparen kommit fick de en annan frimodighet. Då känner vi inte längre igen de rädda och fega lärjungarna. Fast Petrus och Johannes blev fängslade och pryglade svarade de dem som förbjöd dem att undervisa i Jesu namn: “Man måste lyda Gud mer än människor…Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.” När lärjungarna undervisade i Jesu namn var det inte bara de som talade utan den Helige Ande vittnade genom dem. De gick inte att tysta. Nu är det är inte bara lärjungarna som fått Hjälparen. Gud har gett den helige Ande till alla som lyder honom. Det är Anden som ger oss mod att vittna om Jesus. Och inte bara mod, han vittnar och verkar genom evangelium som vi förkunnar.

Vad skulle Hjälparen göra när han kom? Jesus sa: när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.
 Genom apostlarnas undervisning skulle Anden verka. Och Anden verkar än idag överallt där apostlarnas undervisning framförs oförfalskad. Genom apostlarnas ord överbevisar Anden världen om synd och rättfärdighet och dom.

Jesus förklarade vad det innebär: Om synd: de tror inte på mig. De flesta människor förstår att kriminella handligar är synder. Men det är få som förstår att den synd som leder till fördömelse är otron. Genom apostlarnas skrifter blir världen överbevisad om att Guds vrede blir kvar över den som inte tror på Sonen. Ytterst är det denna enda synd som leder till fördömelsen. Det strider mot människans förnuft men Anden utför sitt verk och överbevisar människor i deras hjärtan att det är så.

Jesus sa också: Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Jesus skulle inte bli kvar i graven. Han uppstod från de döda och gick till Fadern. Det var en bekräftelse på att han vunnit en rättfärdighet som gäller inför Gud åt oss. Det finns ingen annan rättfärdighet som gäller inför Gud. Genom laggärningar blir ingen förklarad rättfärdig inför honom. Inte heller det kan förnuftet fatta. Det krävs Andens överbevisning för att någon ska förstå det.

Jesus sa att Anden skulle överbevisa världen om dom: denna världens furste är dömd. Jesus har gjort djävulens gärningar om intet. Anden överbevisar om att Kristus vunnit seger och det är honom vi ska tro på, lyda och tjäna. Han ger oss frälsning, liv och salighet. Djävulen har från begynnelsen lurat människor att söka sin lycka på annat håll och förlett människor till avgudadyrkan. Djävulen framstår som denna världens furste men han är besegrad, dömd och utkastad. Han kan inte hindra att Jesus drar människor till sig genom evangeliet och gör dem till rikets barn.

Jesu tröstefulla ord innehåller ett speciellt löfte till apostlarna. Jesus hade ännu mycket att säga dem men de kunde inte bära det nu när de var fyllda av sorg. Jesus sa till dem: Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Jesus framställer här Anden som en förkunnare. Han skulle föra lärjungarna in i hela sanningen. Hela sanningen som är nödvändig för att vi ska bli frälsta har vi i apostlarnas skrifter. Apostlarna skrifter är ord från Gud som Anden gett dem. Denna försäkran ska vi komma ihåg så att vi inte söker sanningen på något annat håll än i apostlarnas skrifter.

Anden har även förkunnat för apostlarna vad som kommer att ske. Endast Gud vet vad som kommer att ske och det är han som styr historien så att hans ord går i uppfyllelse. I Amos 3:7 heter det:
Ty Herren, Herren gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.
Så har Anden också förkunnat för apostlarna vad som kommer att ske. När vi hör detta tänker vi kanske främst på Uppenbarelseboken. I sju syner sammanfattar den Uppståndne och förhärligade Jesus hela den nytestamentliga historien fram till domens dag, ja, även det som ska ske därefter. Där talas om den lidande kyrkans trygghet här i världen och de utvaldas eviga härlighet i himmelen. Det ska helt visst ske. Det är ord från Gud som Anden förkunnat för apostlarna och de har nedtecknat de ord de fått från Gud.

I apostlarnas skrifter finner vi hela sanningen. Sanningen som Fadern, Sonen och den helige Ande gett åt oss för att vi ska bli frälsta. Jesus sa om Anden: Han ska förhärliga mig… Detta är det yttersta syftet med Andens hela verk – att Kristus ska bli förhärligad. Det sker när han för oss till tro på Jesus genom evangeliet i ord och sakrament, och helgar oss så att vi lever i lydnad för Guds bud.

Anden utrustar också oss för vår tjänst att göra människor till Kristi lärjungar. Men inte på samma sätt som han utrustade apostlarna. Till oss ger han inte ord som Jesus ännu inte undervisat om. Hjälparen har redan fört apostlarna in i hela sanningen och den har vi i deras skrifter. Anden ger inte åt oss nya uppenbarelser om vad som kommer att ske. Men han undervisar också oss om vad som kommer att ske genom apostlarnas skrifter. Anden för också oss in i hela sanningen. Det sker när vi lär oss och tror på apostlarnas skrifter. Anden har överbevisat oss i våra hjärtan om sanningen så att vi tror på Jesus. Ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande. Också oss ger han frimodighet att vittna om Jesus.

En dag ska vi i himmelen få se Jesus sådan han är. Då ska vi få se hans ansikte. Där ska inte längre behövas något ljus från sol och måne. Guds härlighet ska lysa upp det himmelska Jerusalem och dess ljus är Lammet. Fram till den härliga dagen är vi trygga för Jesus har sänt oss Hjälparen, den helige Ande. Han för oss in i hela Guds sanning som kan frälsa våra själar, han utrustar oss för vår tjänst i Guds rike och han bevarar oss i sanningen så att Kristus blir förhärligad bland oss. Amen.

Låt oss be!
Helige Ande, du gudomlige Hjälpare, stå vid vår sida så att ingen kan anklaga oss inför Gud. Stärk vår tro på Skrifen som du gett oss. Helga oss så att Kristus blir förhärligad också i våra liv. Gör oss orädda så att vi vittnar om Jesus och hjälp oss göra det på ett vänligt sätt. Överbevisa människor om sanningen genom vår tjänst. Gör oss till redskap för din frälsande sanning. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.