Predikan i Öjebyn den helige Mikaels dag

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Upp 5:11-14 på den helige Mikaels dag.

4 oktober 2020


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, 12 och de sade med stark röst:
”Lammet som blev slaktat
är värdigt att ta emot
makten, rikedomen, visheten,
kraften, äran, härligheten
och lovsången!”
13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga:
”Honom som sitter på tronen,
honom och Lammet
tillhör lovsången och äran
och härligheten och makten
i evigheters evighet!”
14 Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.

Låt oss be!
Herre Jesus, vår Frälsare, fyll oss med vördnad och tillbedjan inför dig som vunnit en evig seger. Undervisa oss idag om dina mäktiga gärningar så att vi lär oss ära och prisa dig. Amen.

Uppenbarelseboken är skriven för att ge tröst åt kristna som utstod lidande och förföljelse. Och budskapet är enkelt: Kristus ska segra. Aposteln fick se en rad syner där först lidandet på jorden illustrerades och sedan Kristi seger över kyrkans fiender och de troendes härlighet tillsammans med honom. Detta mönster upprepas fler gånger i Uppenbarelseboken. I vårt stycke för idag hör vi två av de tre segersånger som utgör det 5:e kapitlet. Synen visar hur Gud helt visst ska nå sitt mål; att de återlösta tillsammans med alla änglar ska lovsjunga honom och tjäna honom i evig rättfärdighet. Det är en stor tröst för oss att betrakta vår tillvaro i det perspektivet. För vi behöver inte gripas av ångest om vi fått en obotlig sjukdom, eller deprimera när vi drabbas av olycka, motgångar och förluster. Inte ens döden behöver bli ett hårt slag. Johannes fick i sin syn se hur sant Paulus hade när han skrev: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår (Rom 8:18). Vi har en plats reserverad i himlen. Jesus har berett oss plats och Gud bevarar oss för att vi ska nå det målet.

Den syn vi ska betrakta idag började med att Johannes fick skriva ner de sju breven till de sju församlingarna. Den uppståndne och förhärligade Kristus dikterade breven ord för ord. Breven skildrar församlingarnas situation och kamp. Därefter fick Johannes se Guds tron i himlen, en syn som skildras i det 4:e kapitlet. Synen vidgas så att han såg de fyra väsendena som stod runt tronen, glashavet framför tronen, och de tjugofyra äldste, och han fick höra deras mäktiga lovsång. I det 5:e kapitlet zoomar synen in på en bokrulle som han som satt på tronen höll i sin högra hand. Ingen fanns som kunde öppna bokrullen och bryta dess sigill. Och Johannes grät bittert över det. Men en av de äldste tröstade honom: ”Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” Då fick han se ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat, stå mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och de tjugofyra äldste. När han tog bokrullen föll de ner och sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Vi förstår genast att det är Jesus, den uppståndne, som det handlar om. Och den första mäktiga lovsången i det 5:e kapitlet prisar honom för hans stora återlösningsverk. I det 4:e kapitlet prisar de fyra väsendena och de tjugofyra äldste honom som satt på tronen för skapelsens under, och här prisar de Jesus för återlösningens under. Det är de två stora under som vi ärar Fadern och Sonen för i de två första artiklarna i trosbekännelsen. Det är mäktig musik det handlar om när Johannes fick höra de fyra väsenden och de tjugofyra sjunga till Lammets ära en ny sång. Men därefter vidgar sig synen åter och med vidvinkel såg Johannes även oräkneliga änglar och hörde deras röster. Och nu handlar det om så mäktig musik att det antagligen skulle ta andan av oss. Delar av Händels Messias bygger på texten i Uppenbarelseboken 5 och det är mäktig musik som ger djupt intryck, men vi kan ju försöka föreställa oss intrycket som Johannes fick när han hörde texten framföras av tusen och åter tusen änglar. Nu är vi inne i det stycke som är vår predikotext. Johannes skriver: Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. 12 Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.”

Sången handlar om Kristi förnedring och upphöjelse. Kristi förnedring innebär att han avstod från att visa sin makt och härlighet för att bli en tjänare. Det heter i Skriften: Människosonen kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi känner Kristi nåd, hur han som var rik blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Änglarna i himlen sjöng om Lammet som blev slaktat. Den strofen handlar om hur Jesus vann syndernas förlåtelse åt oss. På korset fullbordade han allt som krävdes för vår frälsning. Det heter: När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Men efter att ha fullbordat allt som krävdes för vår frälsning blev han upphöjd. Paulus skriver i Filipperbrevet: Han…ödmjukade sig och blev lydig ända till döden
– döden på korset.
Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren.
Och det är vad änglarnas sång handlar om som Johannes fick höra.

Upphöjelsen innebär att Jesus efter sitt lidande, efter att ha fullbordat allt som krävs för vår frälsning, nu utövar sin makt över allting, lever i härlighet och ska en dag komma tillbaka i härlighet. Änglarna sjöng: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran,
härligheten och tacksägelsen.”
– Att Jesus är värdig att ta emot makten innebär att han nu i upphöjelsen hela tiden utövar den makt som är uppenbar i skapelsens under och som han visade när han besegrade Satan. Det tröstar oss, för han som har all makt i himlen och på jorden har lovat att vara med oss till tidens slut.
– Att han tog emot rikedomen innefattar allt i himlen och på jorden som han avstod från när han blev fattig för vår skull, föddes i stor fattigdom, lades i en krubba och vandrade omkring i landet som en enkel lärare utan ens något att vila huvudet mot. Genom honom och till honom är ju allt skapat. Allt tillhör honom. Rikedomen innefattar också alla människor. Han har köpt alla människor med sitt blod. Det är innehållet i den nya sång som de fyra väsendena och de tjugofyra äldste sjöng, alltså den första av sångerna i Uppenbarelsebokens femte kapitel. Det innebär att vi var och en är hans dyrbara egendom. Därför överlämnar vi oss med kropp och själ och allt i hans händer. Vi själva och allt vi har tillhör honom.
– Att han tog emot visheten innebär att han nu i upphöjelsen fullt ut använder sin kunskap om allting. Han vet allt, och ingenting undgår honom eller kan gömmas för honom, oavsett om det ligger i dåtid eller framtid. Det tröstar oss, för vi känner hans nåd. Han vet vår nöd och alla våra bekymmer, han vet också hur han ska låta allt samverka till det bästa för oss, och han har makt att göra det.
– Att han tog emot kraften har samma betydelse som att han tog emot makten. Det är en sång med synonymer.
– De tre sista: äran, härligheten och tacksägelsen ligger nära i betydelse och bildar kontrast till den vanära han utstod i sitt stora lidande. Han blev lydig intill döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom och satt honom över allting för att alla ska ära honom.

När änglahären sjungit så tystnar inte musiken, tvärtom stegras musiken och sången. Vyn i synen vidgas också till att omfatta allt skapat. Och det Johannes nu fick höra är nog det mäktigaste ett mänskligt öra någonsin hört. För nu stämmer allt skapat in, och det innefattar även oss. Johannes såg oss redan innan vi var där, för detta är en profetia om vad som måste ske. Det ska vi tänka på när vi känner oss ynkliga och sjuka, går böjda eller linkar av smärta, känner oss ensamma och övergivna, eller känner oss så vilsna att vi inte vet var vi ska ta vägen. Då ska vi tänka: ”en liten tid, sedan ska jag stå tillsammans med änglarna och stämma in i denna mäktiga sång”. Johannes skriver: Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: ”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.”

Johannes fick se syftet med hela Guds skapelse och syftet med Kristi återlösning gå i uppfyllelse. Det är att en oräknelig skara återlösta och helgade människor ska tillsammans med alla änglar tacka och prisa honom, och tjäna honom i evig rättfärdighet och salighet. Gud ska helt säkert styra över hela världen och våra liv för att det syftet ska fullbordas. Gud ville att de sju församlingarna som led svårt av förföljelse skulle veta detta. Han vill att vi ska veta detta vilket namn vi än sätter på vårt lidande. När synden anklagar oss så ska vi tacka Gud för att vår Frälsare – Lammet som blev slaktat – har segrat. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod. Synden kan inte längre skilja oss från honom. Inte heller något skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. När vi förlorar hälsan, när vi förlorar en nära kär vän eller livskamrat, eller när vi själva känner att livet går mot sitt slut så ska vi inte tänka: ”varför ska allt sluta så här”, ”varför tillåter Gud detta?”. Eller när vi ser Guds fiender tänka ut planer för att beröva våra barn tron och kyrkan en framtid. Vi ska inte för ett ögonblick tro att fienderna har makten. Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta mot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Det är vår Frälsare Jesus Kristus. Han är med oss varje dag, för att vi en dag tillsammans med alla troende, alla änglar, de tjugofyra äldste och de fyra väsendena ska lovsjunga honom med denna eviga mäktiga lovsång: ”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.” Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, bevara oss i den rätta tron och helga vårt liv. Ge oss frimodighet att bekänna dig inför världen. Ge oss kraft att bära lidande. Befria oss från bekymmer och rädsla. Vi känner ju din nåd, att du blev fattig för vår skull för att vi genom din fattigdom skulle bli rika. Du har segrat över döden och gett oss ett fast hopp att vi ska leva med dig. Hjälp oss se fram mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Låt det ge oss tålamod och fylla oss med lovsång. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.