Predikan i Öjebyn 14:e efter Trefaldighet

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 17:18-23 på fjortonde söndagen efter Trefaldighet.

22 september 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Joh 17:18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen.

Vi har läst ett stycke ur Jesu överstprästerliga förbön. Alla kristna är inneslutna i Jesu förbön. Jesus ber ju: Men inte bara för dem ber jag (alltså för apostlarna), utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.

Det är genom apostlarnas budskap som vi kommit till tro. Genom evangelium kallar den helige Ande människor och för dem till tro på Jesus. Det finns ingen annan väg till frälsade tro. Skriften betygar på många andra ställen att det är så vi kommer till tro. Paulus skriver till Timoteus: du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Paulus skriver till församlingen i Rom: Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och Jakob skriver: Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Och Paulus skriver i Efesierbrevet: Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Gud har bestämt att handla med oss genom profeternas och apostlarnas ord, ge oss sin nåd och den frälsande tron. Därför kallar vi evangeliet ett nådemedel. Han har från tidernas begynnelse sänt förkunnare, profeter och slutligen sina apostlar, för att predika Guds ord just därför att han vill ge oss den frälsande tron genom sitt ord och inte på något annat sätt. I dopet har han knutit sitt frälsande ord till vatten för att även barnen ska kunna ta emot det. Så även de kommer till tro genom ordet som i dopet är förenat med vattnet.

På frågan vad som gör oss till kristna kan vi alltså ge ett klart svar utifrån Jesu förbön. Vi kommer till tro genom apostlarnas ord. Därför är det viktigt att vi håller fast vid Skriftens ord och använder det varje dag. Det är också genom Guds ord som vi får en starkare tro. Det är en stor tröst att veta att Jesus, strax före sitt stora lidande, i förväg bad för oss. Han ber fortfarande för oss nu när han sitter på Guds högra sida.

Vad ber Jesus om? Ja vi hör honom säga: Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Alla troende är förenade med varandra till ett Guds folk genom hjärtats tro. Men hjärtats tro kan ingen se. Jesus talar här om en enhet som är ett gott vittnesbörd för världen. Det är en andlig och verklig enhet som ger sig tillkänna i en gemensamma uttryck för tron. Det är att vi ger samma vittnesbörd om Jesus och lever så som Guds bud lär oss.

Församlingen i Korint hade många problem, svåra sådana, men Paulus hälsade dem ändå som ”Guds församling, de kallade heliga som helgats i Kristus Jesus”. Han börjar sitt första brev med en uppmaning till sådan enighet som blir ett gott vittnesbörd för andra: I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Gud vill att den inre enheten som vi har med honom och med varandra genom tron också ska komma till uttryck i en yttre kyrkogemenskap där vi är eniga i det vi säger. Våra ord ska ju spegla vårt hjärtas tro och tron grundar sig på apostlarnas ord. Det vill säga, i vår kyrkogemenskap ska innehållet i all offentlig undervisning, predikan, och privata vittnesbörd ska vara densamma, nämligen Skriftens lära och undervisning.

Det innebär inte att alla medlemmar i kyrkan måste tycka och gilla samma sak i precis allting. I samhället ska det finnas tolerans för skilda meningar och det ska det finnas i kyrkan också så länge det rör saker som är fria ting. Mycket i vårt dagliga liv avgör vi med hjälp av vårt förstånd och erfarenhet utan att läsa i Bibeln hur det ska göras. Men där Bibeln lärt oss vad vi ska tro eller inte tro, vad vi ska göra eller inte göra, där ska vi enigt hålla fast vid det och uppmuntra varandra till det. Vi ska alla grunda vår tro på apostlarnas ord och tala och leva efter det.

Ser man ut över världen så ser vi att evangelium förkunnas bland alla länder och folk, även länder där budskapet möter motstånd. Det är märkligt att så många människor har samma tro och tåligt håller fast vid den och gör det som är gott, även under motstånd och förföljelse. Så har det sett ut genom historien. De kristnas enhet som grundar sig på apostlarnas ord är ett vittnesbörd för världen att Jesus är sänd av Gud och att budskapet är gudomligt. Budskapet blev i början bekräftat med många under och har fortsatt kännetecknet på att det kommer från Gud: det är kärlek. Trosbekännelsen visar på Guds kärlek till oss och alla människor och buden handlar om vår kärlek till Gud och vår nästa.

Enheten kring Bibelns budskap behagar Gud. Däremot är all splittring inom kristenheten resultat av svaghet, synd, eller djävulens verksamhet. Det är inte alla som kallar sig kristna eller tillhör en kyrkan som också vill rätta sig efter vad Bibeln lär. En del vill inte inte acceptera budskapet fullt ut, och andra vill inte rätta hela sitt liv efter Guds bud. Apostlarna har också varnat för att det ska komma falska lärare som smyger in förödande läror. I slutändan beror alla stridigheter inom kristenheten på att somliga inte vill lära eller leva så som Skriften lär.

Ibland skyller man splittringen inom kristenheten på Skriften. Man drar slutsatsen att Bibeln är en oklar bok som kan tolkas på många sätt, och att det är omöjligt att säga vad som är rätt och fel utifrån en så tvetydig bok. Splittring inom kristenheten är ett dåligt vittnesbörd som ger motståndarna argument mot evangeliet. Jesus ber för motsatsen i sin förbön. Gud har gett oss evangeliet för att vi ska få den frälsande tron. Skriften är en klar och tydlig bok som lär oss vad vi ska tro och vad vi inte ska tro, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Den är kapabel att göra oss till fullt färdiga gudsmänniskor.

Splittringen inom kristenheten är ett dåligt vittnesbörd inför världen. Detta är en sak som de olika kyrkorna och samfunden insett och därför strävar många efter en yttre enhet som tar sig uttryck i gemensam bön, gemensamma gudstjänster, gemensamma konferenser och handlingsprogram – fast man inte är eniga i läran. Man bryr sig inte om att vara enade i samma uppfattning och samma mening så som Paulus uppmanade församlingen i Korint. Man döljer oenigheten med aktivitet. Detta är den moderna ekumenikens program. Men en sådan yttre enhet som inte har någon grund är också ett resultat av svaghet och synd. Jesus har ett helt annat program för enighet. Han säger: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

I sin förbön för oss ber Jesus: …den härlighet som du har gett mig har jag gett dem… Alla kristna har fått Kristi härlighet och den är vår genom tron. Men det är ingen härlighet som syns i våra kroppar eller märks på våra egenskaper. Den härlighet vi fått lyser inte i mörkret och fastnar inte på ett fotografi. Nej, så länge vi lever är den härlighet vi fått av Kristus dold. Vi omfattar den med tron fast vi inte kan se den. Vad vi ser och känner är motsatsen till härlighet. Vi är alla döende och vi dör en smula varje dag. Vi har inget annat val än att vända tillbaka till jord så som Gud befallt. Men den härlighet vi fått ska en dag bli uppenbar, som Johannes skriver i sitt första brev: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Vad denna förvandling och härlighet riktigt består i har vi svårt att förstå. Inte ens den högt upplyste Johannes, som fick se in i den himmelska världen, förstod det. Han säger ju ”vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat”, dvs. vi kan inte se det, förstå det eller erfara det i detta livet. Men så mycket förstår vi att det innebär en oerhörd glädje och härlighet som tillhör det fullkomliga livet i gemenskap med Gud. Paulus skriver på samma sätt om denna dag: Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Vi ska uppmärksamma att han gett oss denna härlighet för ett speciellt syfte:
Jesus säger för det första: för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Kristus har gett oss sin härlighet för att vi ska vara fullkomligt förenade med varandra och med den Treenige Guden. Han har gett oss den för att gemenskapen med Gud som synden hade brutit för evigt ska vara återupprättad.

Jesus säger för det andra: Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Den inre, andliga gemenskapen vi äger med Gud och hans troende ska få ett yttre synligt uttryck. Det är det som gör att vi känner igen varandra som kristna. Det är också det som gör att den otroende världen kan identifiera vilka som är kristna. Jesus ber att det ska leda till något gott, att de kommer till tro. I många fall blir det inte så, istället leder det till förföljelse. Men Jesu bön och vår bön är i alla fall att vårt vittnesbörd ska föra människor till frälsande tro. Amen.

Låt oss be!
Käre Jesus, vi tackar dig för att du ber för oss. Vi vill förena oss i din bön och be om sann enhet. Bevara oss trogna ditt ord och hjälp oss att ge ett gott vittnesbörd inför världen. Vi tackar dig för din härlighet som du gett oss och ser fram emot den dag du kommer i din härlighet. Hjälp oss komma ihåg din rika gåva så att vi blir frimodiga bekännare. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.