Predikan i Norrköping – Reformationsdagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Joh 8:31-32 på Reformationsdagen.

30:e oktober 2016


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Joh 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen.

Idag firar vi reformationsdagen. I Bibeln finns flera reformationer beskrivna. Josias reformation läste vi om i den gammaltestamentliga texten. Evangelietexten beskriver Jesu förhoppning om en reformation bland judarna. När vi firar reformationsdagen så tänker vi främst på Luthers arbete att föra kristenheten tillbaka till Skriften. Och det är själva receptet för en reformation: tillbaka till vad Skriften undervisar oss om vad vi ska tro och göra, Skriften allena. Vi ska idag höra Jesu förhoppning om att de som kommit till tro på honom ska fortsätta reformera sin tro och sina liv genom att i allt rätta sig efter hans undervisning och låta Hans ord vara grunden för tro och liv, dag efter dag.

I Johannes 8:e kapitel börjar en tvist mellan Jesus och fariseerna som snabbt eskalerar. Jesus hade sagt: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Fariseerna sa då att hans vittnesbörd inte var giltigt eftersom han vittnade om sig själv. Vad Jesus svarade gjorde att många judar kom till tro på honom. Till de judar som kommit till tro på honom sa han: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Men deras tro blev kortvarig. När de förstod att den frihet han talade om var frihet från syndens slaveri protesterade de. Speciellt när de hörde att det bara var Jesus som kunde göra dem fria. Innan vi når till kapitlets slut så hör vi att protesten stegrats till förolämpningar och mordförsök. Är det realistiskt att människor kan växla så fort från tro till öppen fiendskap? Ja, om vi läst de tidigare kapitlen så blir vi inte förvånade när vi kommer till det 8:e kapitlet. I 6:e kapitlet finns en liknande händelse. Dagen efter att Jesus bespisat 5000 män sökte många upp honom i Kapernaum. Men när de började förstå Jesu budskap – att det bara är genom tron på honom vi får evigt liv – så sa de att det var en svår tanke som de inte stod ut med att höra. Och på samma sätt är det i det åttonde kapitlet. De som kommit till tro på Jesus ändrade attityd när de förstod att tron på Jesus innebar befrielse från syndens slaveri. Då började de protestera. Och motståndet eskalerade från förolämpningar till mordförsök.

Mordförsök har jag ingen erfarenhet av men väl att människor som först blivit tilltalade av Jesus och hans undervisning sedan förkastat allt. Och så är det; människor kan lätt bli tilltalade av något som Jesus sagt eller gjort. Men när de börjar förstå innebörden i Jesu budskap så kan de inte acceptera det utan går bort från honom. Jag tror flera av oss har sådana smärtsamma erfarenheter. Det är konfirmanden som studerat Bibeln och lärt sig katekesen och memorerat många viktiga bibelställen men slutar med allt efter konfirmationen och inte längre vill komma till kyrkan. Det är den nyomvände som entusiastiskt vill förbättra kyrkan men som snart drar sig undan och bara har kritik kvar mot kyrkan. Det är någon medlem som blir tillrättavisad för synd men som istället för att lämna synden svarar med bitter kritik mot kyrkan och pastorerna.

Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Det var Jesu förhoppning att de skulle förbli i hans ord, men som sagt, det visade sig snart att de inte gjorde det. Men det är i alla fall receptet för alla som verkligen vill vara hans lärjungar. Och att förbli i hans ord innefattar både kvalité och kvantitet.

Vi börjar med kvalitén: Om någon sätter tilltro till läror som människor hittat på, eller förnuftsargument, eller vetenskapliga hypoteser som strider mot Bibeln så drar det ner kvalitén på tron. Detta är en fara för alla kristna, idag liksom på Luthers tid, eller som vi hör skedde också på Jesu tid. Man försöker omfatta människotankar parallellt med Jesu undervisning. Vi har nog alla spår av denna smitta och en del konflikter mellan våra föreställningar och Skriftens undervisning kanske vi ännu inte blivit medvetna om. Men det viktiga är att vi reagerar på rätt sätt när vi upptäcker att våra tankar inte stämmer med Jesu undervisning. Det är inte Jesu ord vi ska försöka omtolka utan istället lämna de föreställningar vi fått från annat håll. Paulus höll det troligt att hans läsare kunde ha felaktiga tankar om det hopp vi har och skrev därför: Så bör vi tänka, vi som är mogna . Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Vi ska sträva efter en mogen trosuppfattning men det viktigaste är att vi rättar oss efter Guds uppenbarelse i Skriften och håller fast vid de enkla och klara sanningar om Kristus och frälsningen som vi fått lära oss i katekesen.

Kvalitetsaspekten innefattar också den kyrka vi tillhör. Vi ska inte tillhöra en kyrka som driver läror som människor hittat på, argumenterar utifrån förnuftet i andliga ting, eller accepterar vetenskapliga hypoteser fast de strider mot Bibeln.

Men att förbi i Jesu ord innefattar också kvantitet, alltså mängd, och då tänker jag på vårt dagliga bruk av Skriften. Bibelstudiet och katekesstudiet upphör inte med konfirmationen, även om en del verkar uppfatta det så. Att förbli i Jesu ord innebär att vi ska hålla Guds ord heligt, gärna höra och lära oss det. Jesu ord är viktigare än frukosten och nyheterna som vi annars är noga med att få till oss varje dag. Det finns en verklig fara att kristna i dagens mediaintensiva samhälle blir mer påverkade av världsliga värderingar än av Jesu undervisning. Vad är den intellektuella och emotionella kost som dagens människor tillgodogör sig? Internet, sociala medier, populärmusik, TV och tidningar tillhör vår dagliga kost. Det är media som driver den kultur som skapat dem. Genom media får samtidens värderingar ett kraftigt inflytande på många människors liv. Hur viktigt är det då inte att Skriften allena förblir grunden för vår tro och vårt liv? Det är bara om vi förblir i Jesu ord vi verkligen är hans lärjungar, och det är bara då vi lär känna sanningen och sanningen gör oss fria.

Vi ska förbli i Jesu ord. Det innebär allt vad Jesus undervisade om. Han bekräftade Gamla testamentets skrifter och han bekräftade även apostlarnas skrifter som ännu inte kommit till. Han lovade dem den helige Ande som skulle påminna dem om allt han hade sagt och uppenbara hela sanningen för dem. Med det sista brevet från apostlarna är trosläran en gång för alla överlämnad till de heliga, som vi läste i Judas brev. Men att förbli i Jesu ord innebär mer än en intellektuell acceptans av Skriften, även om det är en förutsättning. Kunskapen om Skriftens undervisning måste översättas till hjärtats språk så att vi av hjärtat förtröstar på Kristus och tar hans undervisning till oss och tillämpar den i våra liv så att den bär frukt i en glad och kärleksfull lydnad.

Orsaken till att nyomvända och konfirmander kommer på fall är många gånger att deras tro inte är tillräckligt grundad på Skriften. Det är förresten en anledning till att kristna faller som varit med i kyrkan lång tid. Man börjar slarva med nådemedlen och annat tar över och till slut förtvinar tron i brist på näring. När vi blir så fokuserade på Guds ord att det blir det viktigaste i våra liv då är vi verkligen Jesu lärjungar. Då blir hans ord den kraft som styr våra liv. Om Jesu ord är i våra hjärtan så är Jesus där och sitter på hjärtats tron och styr våra liv.

Att förbli i Jesu ord innebär också att ”lära känna sanningen”. Det är mer än en intellektuell kunskap. Jesu lärjungar får egen erfarenhet av vad det innebär att ” lära känna sanningen”. Jesus säger på ett ställe: Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som tillämpar Jesu ord i sitt liv kommer att förstå att hans lära har gudomligt ursprung och verkligen passar vår existens. Jesu lära är inte sagor eller önsketänkande för svaga individer. Ateistisk humanism däremot kan man med rätta kalla ett önsketänkande utan förankring i verkligheten. Gud har skapat himmel och jord och han är vår Skapare. Han vet hurdant vi är skapade och vad vi behöver. Han har berett frälsning för oss syndare. Han leder oss varje dag med sitt ord och sin Ande. Jesu ord har med vår verkliga existens att göra och det förstår vi av egen erfarenhet när vi tillämpar hans ord i våra liv.

Vi får också egen erfarenhet av vad det innebär att lära känna sanningen när vi ser hur Jesus håller de löften han gett oss och svarar på våra böner. Att lära känna sanningen innebär egentligen att lära känna Jesus, för han säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Den som lärt känna Jesus så som Bibeln presenterar honom han har lärt känna sanningen.

”Sanningen ska göra er fria”, säger Jesus. När Jesu ord bor i våra hjärtan, bor Jesus där. Och med Jesus i våra hjärtan är vi fria. Denna vers säger inte vilken frihet det är fråga om men av sammanhanget förstår vi det. Det är frihet från slaveri under synden. När vi är fria sitter Jesus på hjärtats tron och styr våra liv, inte synden. Vi är då döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. (Rom 6:11)

Frihet är inte frihet att göra som man själv vill. Många ropar efter sådan frihet: frihet att själv bestämma vad som är rätt och fel, frihet att välja sin egen sexualitet, frihet från auktorieteter, frihet att förverkliga sig själv. Den friheten är i många gånger inget annat än syndens slaveri. Verklig frihet är att vi nu fått möjlighet och kraft att göra vad vi borde göra, och vi har fått kraft att göra det med tacksamhet och glädje. Vi är nu fria att leva våra liv som Gud från början avsåg när han skapade oss.

Luther var ett levande exempel på dessa ord av Jesus. När han väl förstod Jesu lära, det glada budskapet om rättfärdiggörelsen genom tron, hade han lärt känna sanningen. Och sanningen gjorde honom fri, fri från syndens skuld som varit en så svår plåga för honom. Men det är bara sanningen och inget annat än sanningen som kan göra oss fria. Därför är det så viktigt för oss att förbli vid Jesu ord och aldrig släppa taget kring Sola Scriptura, Skriften allena.

Låt oss be!
Herre Jesus, vi tackar dig för din undervisning som gör oss fria från syndens skuld och syndens makt. Bevara oss vid ditt ord så att det blir dyrbart för oss och formar våra värderingar och vår vilja. Vi vill förbli i ditt ord och verkligen vara dina lärjungar. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.