Predikan i Norrköping – Apostladagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 16:13-20 på apostladagen.

26:e juni 2016


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Låt oss be!
Jesus, vi tackar dig för nåden att ha lärt känna dig, och när vi lärt känna dig vet vi inget bättre. Hjälp oss att visa tacksamhet för tron genom att bekänna dig för människor i vår närhet. Amen.

Många människor har rätt höga tankar om Jesus. Från vår synvinkel är det hemskt att läsa vad liberalteologerna skriver om Jesus trots att de talar om honom i positiva ordalag. De menar att han var en skicklig lärare och ett gott föredöme. Han måste ha varit en färgstark person för att kunna ge upphov till den mytbildning som finns i NT, säger de. Fast de skriver så mycket gott om Jesus är alltihop ändå en förnekelse. De förnekar att Jesus är Gud och människa i en person. De förnekar att Jesus är Messias, den levande Gudens Son, och de förnekar att han gjorde gudomliga under. Människor i allmänhet kan beskylla den kristna kyrkan för många brott genom historien men de har ändå höga tankar om Jesus. Han måste ha varit en god människa som hjälpte de sjuka och svaga. Ja, många har höga tankar om honom. Felet är att man inte har tillräckligt höga tankar om Jesus.

På samma sätt var det på Jesu tid. Jesus frågade sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Folket hade höga tankar om Jesus men inte tillräckligt höga; De betraktade honom som en profet. Jesus frågade då lärjungarna: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Jesus gav lärjungarna tillfälle att bekänna en annan tro än vad folk i allmänhet hade om honom.

Vi ska idag påminna oss om
– vad vi tror och bekänner om Jesus Kristus,
– hur vi har kommit fram till denna tro
– och vilka välsignelser som följer på den rätta bekännelsen.

Vad är vår tro och bekännelse om Jesus Kristus? Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Detta är den bekännelse som alla Jesu lärjungar i alla tider bekänner. Vi bekänner att han är Messias, den levande Gudens Son.

Huvudpersonen i Gamla testamentet är inte Abraham, Mose eller David utan en person som presenteras i förutsägande profetior. Profetiorna blir undan för undan allt mer detaljerade och de handlar om en person som är Gud och människa och ska frälsa hela världen. Han kallas Messias, som betyder ”den smorde”. Gamla testamentets skrifter undervisar om den kommande Messias att han är smord av den helige Ande till att vara kung, profet och präst. Jesus från Nasaret uppfyllde precis allt som var förutsagt om Messias i de heliga Skrifterna.

Messias skulle inte vara bara en vanlig kung lik jordiska kungar, en vanlig profet lik de andra profeterna, eller överstepräst lik de levitiska översteprästerna. Han är Messias, den levande Gudens Son. Han är en gudomlig Kung, Präst och Profet.

Messias är en gudomlig Kung och hans rike är ett evigt rike som sträcker sig till jordens ändar. Jesus har lovat att var och en som tror på honom ska uppstå och leva med honom i hans eviga rike.

Messias är en gudomlig Profet. Den som hör honom hör Gud själv tala. Vårt liv hänger på hur vi ställer oss till hans ord. Jesus lovar evigt liv åt alla som hör hans ord och tror på Gud som sänt honom.

Messias är en gudomlig Överstepräst som framburit sig själv som ett fullkomligt offer för världens synd. Skriften lär oss denna ekvation: utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, samt att bockars och tjurars blod kan inte ta bort synderna, inte heller kan en människas död betala för någon annans synd. Men Skriften säger att genom hans sår är vi helade. Vore han bara en människa skulle han inte kunna sona någon annans synd. Men nu är han Gud och människa och därför har hans offer ett oändligt värde. Skriften säger att Jesu, Guds Sons blod, renar oss från all synd.

Den som bekänner detta har tillräckligt höga tankar om honom. Denna korta bekännelse: ”Du är Messias, den levande Gudens Son” ger uttryck för den frälsande tron på honom. Detta är den kristna kyrkans bekännelse. På denna bekännelse bygger Jesus sin församling. Där människor bekänner att Jesus är Messias, den levande Gudens Son, där finns hans lärjungar, Guds folk. Inte ens döden och helvetet kan besegra dem som tror och bekänner detta.

Lärjungarnas bekännelse framstod i skarp kontrast till vad folk i allmänhet sa om Jesus. Hur hade lärjungarna kommit fram till denna bekännelse? Hur har vi fått vår tro? Ja, Jesus svarade Petrus: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.”

Tron på Jesus är inte ett resultat av vårt förnuft, vår egen vilja eller vår mänskliga förmåga. Nej, Gud har gett oss tron. Vi har bara Guds nåd att tacka för att vi tror på Jesus. Allt sedan syndafallet kan vi människor inte ta emot det som tillhör Guds Ande med våra egna krafter och förmågor. Att vi tror på Guds Son och bekänner honom är ett under som Gud utfört i våra hjärtan.

Men vi måste först veta något om Jesus för att kunna tro på honom. Vi kan inte tro på något vi inte känner till. Gud har i sitt ord uppenbarat för oss vem Jesus är och vad han gjort för vår frälsning. Men Guds ord ger oss inte bara information om Jesus. Evangeliet är ett kraftfullt ord som väcker tron, var och när det behagar Gud. Det är genom sitt ord han skänker tron i våra hjärtan.

Paulus beskriver denna väg till tron på Jesus när han i Romarbrevets första kapitel skriver: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror… och sedan i det tionde kapitlet: 14Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? … 17Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

För att vi ska få den rätta tron på Jesus har Gud sänt sina profeter och apostlar. Genom deras ord vi får veta vem Jesus är och vad han har gjort för vår frälsning. Budskapet ger oss inte bara information om Jesus, vilket ju är en förutsättning för tron, utan väcker tron på Jesus i våra hjärtan. Gud har lett oss till övertygelsen att Jesus är Messias, den levande Gudens Son; och genom vår bekännelse väcker Gud tron i andra människors hjärtan. Det rena evangeliet har kraft att väcka tro och därför ska vi frimodigt vittna om Jesus, vem han är och hans frälsningsgärningar.

Vilka välsignelser följer på den rätta bekännelsen? Jesus säger till Petrus: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Den rätta tron gör oss saliga. Det är samma ord som översätts antingen ”lycklig” eller ”salig”. Lycklig är den människa som tror att Jesus är Messias den levande Gudens Son. Denna lycka är mer reell än subjektiv. Psalmisten beskriver det här jordiska livet som en vandring i dödsskuggans dal. Paulus skriver att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Att vara en troende innebär inte att livet känns lyckligt i alla stunder. Men vi äger ändå den sanna lyckan. Vår salighet är ett faktum trots att vi ofta känner det annorlunda. ”Salig är du…” säger vår Herre till var och en som tror på honom.

Jesus säger så här om Petrus bekännelse: på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. ”Portarna” står som bild för ett kungarikes makt och styrka. Helvetets portar är dödens rike med all sin makt och styrka. Men döden kan inte få makt över den församling Jesus bygger på den rätta bekännelsen. Jesus har brutit dödens makt. Jesus visade sanningen i detta löfte inför många vittnen när han uppväckte Jairus dotter, änkans son i Nain, Lasarus och när han själv triumferande gick ur sin grav. På den yttersta dagen ska hans röst ljuda och alla döda uppstå och gå ut ur gravarna. Alla som tror på honom ska uppstå till liv och leva med honom i hans eviga rike. Även om vi känner det annorlunda när vi drabbas av bekymmer, motgångar, sjukdom och smärta så är det eviga livet en salighet vi äger. Amen.

Låt oss be!
Vi tackar dig Fader att du i ditt ord uppenbarat för oss sanningen om din Son, Jesus Kristus. Gör oss nu till frimodiga bekännare så att också andra människor kommer till tro och blir saliga. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.