Predikan i Norrköping – Den viktigaste frågan – 18:e efter Trefaldighet

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Mark 10:17-27 på 18:e söndagen efter Trefaldighet.

25:e september 2016


Nåd vare med er och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Mark 10:17-27
17 När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: “Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 19 Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor .” 

20 Mannen sade: “Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung .” 21 Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” 22 Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: “Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: “Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”


Låt oss be!
Herre Jesus, hjälp oss så att ingenting i våra liv blir viktigare för oss än din kallelse. Du har kallat oss att tro på dig och följa dig. Bevara oss så att vi tror på dig och lever som du lär oss. Undervisa oss idag om vad som är viktigaste i våra liv. Amen.

Vad är den viktigaste frågan en människa kan ställa sig? ”Vad ska jag välja för utbildning” är en viktig fråga för unga. ”Vem ska jag gifta mig med” är en annan viktig fråga för unga. Var ska jag bo, vilket arbete ska jag söka – är alla viktiga frågor. Men jag tror mannen i vår text kommit så långt att han börjat tänka på den viktigaste frågan en människa kan ställa sig. Dessutom vände han sig till rätt person med livets viktigaste fråga. I dagens text ur Markus hör vi en man fråga Jesus: “Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” Det är den viktigaste frågan vi kan ställa. Ock lika viktig som frågan är det rätta svaret. Vi hittar svaret i vår Bibel.

Det är bara Guds ord som kan ge ett rätt svar på livets viktigaste fråga. Men nu kanske någon invänder; ”hur är det egentligen med den saken? Jag har hört att Bibeln är en motsägelsefull bok. Det finns ju skillnader mellan evangelierna. Gudsbilden är inte heller densamma i Gamla och Nya testamentet. I Gamla testamentet är Gud vred och straffande men i Nya testamentet är han kärleksfull och överseende. Hur går det ihop?” På det svarar vi: Gud är densamme igår, idag och i evighet, men det är riktigt att Bibeln kan framstå som en motsägelsefull bok. Bibeln innehåller två skilda läror som båda utlovar evigt liv, lagen och evangeliet. Men den som inte förstått skillnaden mellan lag ock evangelium kan inte förstå hur Gud på ett ställe låter domen falla över syndare, för att på ett annat ställe förlåta syndare. Bibeln ger två olika svar på livets viktigaste fråga: ”vad ska jag göra för att få evigt liv?” I dagens text svarade Jesus: ”Håll buden…” Paulus gav ett helt annat svar på samma fråga till fångvaktaren i Filippi. När han frågade Paulus och Silas: “Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” så fick han svaret: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och ditt hus”. Ni hör att det är samma frågeställning: ”vad ska jag göra för att bli frälst?” Men två helt olika svar. I det ena fallet får mannen svaret: ”håll buden”. Och i det andra fallet får fångvaktaren svaret: ”Tro på Herren Jesus Kristus…”

Hur ska vi veta vad som är riktigt när Bibeln ger två olika svar på samma fråga? Varför ger Bibeln två olika svar? Ja, det är inte för att Bibeln är en motsägelsefull bok. Det finns inga motsägelser i Bibeln. De motsägelser som människor tycker sig finna är bara skenbara. Det finns en förklaring för den som söker sanningen. Inte heller är Bibeln dunkel och tvetydig. Guds ord är ett klart ljus som lär oss vad vi ska tro och vad vi inte ska tro. Guds ord lär oss hur vi ska leva och hur vi inte ska leva. Bibeln är klar och tydlig.

Nej, anledningen till att Bibeln ger två olika svar på samma fråga är att det är två olika människor som frågar. Den rike mannen litade på sig själv, att han var rättfärdigt och hållit alla Guds bud ända från barndomen. Han ville ha mer att göra så att han kunde bli säker på att ha gjort tillräckligt för att få evigt liv. Han var nöjd med sin prestation men kände på sig att mer kunde göras. Hade Jesus ytterligare några levnadsregler så ville han veta dem. Han ställe lagens fråga – ”vad ska jag göra” – och han fick också lagens svar: ”håll buden.”

Fångvaktaren i Filippi däremot var mycket förskräckt. Han var så skräckslagen att han inte orkade leva mer. Han stod i begrepp att begå självmord. Han kände sig helt misslyckad och var rädd för det straff han skulle få av sina överordnade. Han var rätt person att höra om Frälsaren. Han behövde en Frälsare och tog också emot honom i tron när han fick höra evangeliet om Frälsaren.

Egentligen är det två helt olika frågor fast de lyder på samma sätt. I det ena fallet är det den självsäkres sökande efter goda gärningar att uträtta för att förtjäna frälsningen. I det andra fallet är det fråga om den förskräcktes rop efter räddning.

När mannen fick svaret: håll buden, insåg han ändå inte att han var en syndare som brutit mot Guds bud. Då avslöjade Jesus för honom hans bundenhet till jordisk rikedom. Han fick en insikt om sig själv som han inte frågat efter eller ville ha. Han började inse sin synd.

Vi får veta om mannen i vår text att han ägde mycket. Pengar och egendom som man samlar på hög kallas Mammon i Bibeln och framställs som en avgud som kräver allt av oss, vår kärlek, vår tid och våra krafter. Drivkraften till denna tjänst finns hos oss själva och kallas girighet och jämställs med avgudadyrkan. Den som älskar pengar vill ha mer. Han har då fått en hård herre som kräver att vi ska arbeta mer, ta större risker, oroa oss, sova sämre, kanske fuska, bli snåla osv. Kort sagt, Mammon är en avgud som kräver allt av oss och en sådan tjänst går inte att förena med lydnad för Gud. Man kan inte lyda både Gud och Mammon. Det fick mannen i vårt text lära sig.

Trots att han frågat efter gärningar för att förtjäna frälsning, trots att han var självrättfärdig och trodde sig ha uppfyllt buden, trots att han inte insåg att han var en syndare, trots att han var bunden till sina ägodelar, fick Jesus honom kär och kallade honom att bli en lärjunge. Jesu kallade honom att bli en lärjunge på samma sätt som han kallat sina andra lärjungar. De andra hade lämnat allt för att följa Jesus när de nåddes av hans kallelse. Denne man blev kallad att göra detsamma. Jesus sa till honom: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.


Kallelsen avslöjade för honom att hans kärlek till pengarna var större än hans längtan efter det eviga livet, och större än hans kärlek till Gud. Kallelsen avslöjade hans skötesynd. En skötesynd är en synd man inte vill bryta med utan tvärtom ger näring och underhåller. I det sammanhang han befann sig hade inte girighetens synd blivit avslöjad. Fariseismen avslöjade inte girighet utan snarare hade girigheten som skötesynd. Man betraktade pengar och ägodelar som ett bevis på Guds välvilja och särskilda välsignelse. Därför hade man en dubbel anledning att tråna efter rikedom. Jesu kallelse gav honom en ovälkommen självinsikt. Kallelsen avslöjade att han var långt ifrån fullkomlig. Istället var han så bunden till jordisk egendom att kärleken till pengarna gick före kärleken till Gud. Vid Jesu ord mörknade han och gick bedrövad bort från Jesus, eftersom han ägde mycket.

Den rike mannen och fångvaktaren i Filippi var två helt olika personer. Den ene var självrättfärdig, den andre en förskräckt syndare. Evangeliet blev förkunnat för den förskräckte. Det var ett budskap som passade hans hjärta och gav tro och glädje. Den självrättfärdige däremot fick höra lagen. Det var ett budskap som passade hans hjärta. Det gav honom insikt om synden och förberedde honom på det sättet för evangeliet. Målet är alltid att komma till skott med evangeliet. Den rike mannen gick bedrövad bort och här slutar historien om honom. Vi vet inte hur det sedan gick för honom. Kanske blev han så bedrövad över sin synd att hans fråga övergick i den förskräcktes rop om frälsning. I så fall var han rätt person att höra evangeliet. Ni hör alltså att Bibeln egentligen inte är motsägelsefull då den svarar på den viktigaste frågan i våra liv på två olika sätt. Dessa olika svar kanske inte passar vårt förnuft men det passar hjärtat hos den som frågar.

Sedan den rike mannen gått vände sig Jesus till sina lärjungar och sa: “Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Det var en kommentar som gjorde lärjungarna förskräckta. Deras föreställningar var färgade av fariseernas undervisning. De såg pengarna som ett bevis på att Gud var nöjd med ens liv. Mycket pengar och ägodelar betraktades som Guds speciella välsignelse till de rättfärdiga. Lärjungarna tänkte säkert: om det är så svårt för rika att komma in i Guds rike så är det väl ännu svårare för fattiga fiskare.

Jesus undervisade dem om att det inte bara var svårt för rika att komma in i Guds rike utan omöjligt. När Jesus säger att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike, så innebär det att det är omöjligt. Förskräckta frågade lärjungarna: vem kan då bli frälst? De hade fått lära sig att rikedom var Guds speciella välsignelse. Om inte ens de som stod under Guds särskilda välsignelse kunde komma in i himmelriket så kan väl ingen det. ”Då kan väl ingen blir frälst”, tänkte lärjungarna.

Äntligen hade de kommit fram till en riktig insikt om sin förmåga, eller rättare sagt; sin oförmåga. Jesus svarade dem: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Det vill säga; frälsningen är ett gudomligt verk. Det är inte vi människor som förtjänar vår frälsning. Frälsningen är inte heller resultatet av något samarbete mellan oss och Gud. Det är Gud som frälser oss. Gud frälser oss genom att föra oss till tro på den han har sänt, Jesus Kristus.

När vi insett att vi är syndare som omöjligt kan frälsa oss själva har vi blivit rätta personer att höra evangeliet. Om du insett att du är en syndare ska du ställa ditt livs viktigaste fråga: vad ska jag göra för att bli frälst? Svaret till dig är inte Jesu svar till den rike mannen utan Paulus svar till den förskräckte: ”tro på Herren Jesus så blir du frälst.” Och Gud är generös. Det kan gott få slinka in i Guds rike ytterligare några syndare tillsammans med dig. Tron på Jesus är ingen speciell frälsningsväg bara för dig utan samma frälsningsväg gäller hela din familj. Därför säger Paulus: Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och hela ditt hus. Amen.

Låt oss be!

Vi tackar dig Gud för att du gett oss ditt ord som ett klart ljus som leder oss rätt. Låt din lag avslöja vår synd så att vi inte blir snärjda av synden. Låt ditt evangelium bo i våra hjärtan så att vi tror på Frälsaren Jesus Kristus och är glada över din nåd. Bevara oss i tron livet ut. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.