Predikan i Öjebyn på Reformationsdagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 8:31-32 på reformationsdagen.

30 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen.

Gud är inte som en människa som kan ljuga. Allt han säger är sant. Hans ord angår oss alla. Han har talat begripliga ord genom sina profeter och apostlar, och genom sin Son Jesus Kristus. Guds ord som angår oss alla har blivit samlat och bevarat i Bibeln. Gud har bekräftat sitt ord med stora tecken och under, där det största är Jesu uppståndelse. Guds ord uppenbarar en hemlighet som ingen kan tänka ut: den frälsning han berett oss genom sin Son Jesus Kristus. Guds ord centrerar kring detta – budskapet om Kristus. Vårt liv hänger på hur vi ställer oss till honom. Var och en som tror på honom har fått rätt att bli Guds barn.

Vi nås av många budskap varje dag genom olika media. Vi måste lära oss pröva allt och behålla det som är gott. Mycket av det som framförs angår oss inte och mycket är direkt skadligt. Det sorgliga är att så många tilltalas just av sådant som går tvärs emot vad Gud vill vi ska tro och göra. Många kristna kyrkor försöker anpassa sig till den tidsandan fast man är medveten om att det strider mot Skriften. Man bortförklarar då obekväma skriftställen med argument om att det ändå inte hör till Skriftens huvudbudskap. Men Jesus säger: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Det som bekräftar inför oss själva och andra att vi verkligen är Jesu lärjungar är just detta: om vi förblir i Jesu ord.

I vår text talar Jesus till människor som satt sin tro till honom. När vi vet det blir vi förvånade över deras reaktion. Samtalet ledde ju till en konfrontation som slutade med att de tog upp stenar för att kasta på Jesus. Så gör inte troende som har sin Frälsare kär. Hur kunde de som satt tro till Jesus så snabbt förvandlas till fiender? Vår förvåning får delvis sin förklaring när vi vet vilket tema aposteln Johannes har för sitt evangelium. I sitt evangelium skildrar Johannes kontrasten mellan två grupper: de som inte tog emot Jesus och de som tog emot honom. Vilken grupp han beskriver framgår av hur de ställer sig till Jesu ord och hur de sedan agerar. Den grupp som Jesus här talar till liknar de som beskrivs i Johannes 6:e kapitel. Efter brödundret ville de ha honom som kung men när de nästa dag fick höra mer av hans undervisning stod de inte ut med att höra honom och gick bort – bara lärjungarna stannade kvar hos honom. Jesus frågade: Inte tänker ni väl också gå? Petrus svarade för dem alla: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Allt eftersom framträder den skarpa kontrasten mellan dessa båda grupper i Johannes evangelium. Lärjungarna trodde hans ord och fick den kraft och frid sanningens ord gav. Men andra förkastade hans ord och gick allt längre i hat och fiendskap. Jesu ord verkar polariserande i alla tider. Ingen kan förhålla sig neutral till honom. Texterna för domsöndagen visar att dessa två grupper på den yttersta dagen kommer att skiljas från varandra för att aldrig i evighet återses. Och allt beror på hur man ställer sig till Jesu ord.

Jesus säger: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Vi som vill vara Jesu lärjungar har börjat en livslång utbildning där Jesus undervisar oss med sitt ord. Vi bekräftar inför oss själva och andra att vi är hans sanna lärjungar när vi förblir i hans undervisning. Att bara kalla sig kristen eller äga medlemskap i en kristen kyrka bekräftar inte att man är Jesu lärjunge. Vi är Jesu sanna lärjungar när vi förblir vid hans ord. Att förbli vid Jesu ord innebär att vi varken lägger till eller drar bort något från hans ord utan håller oss till det, bevarar det i våra hjärtan och lever av det.

Jesu ord lär oss förstå sanningen. Att förstå sanningen innebär inte bara att vi får en intellektuell kunskap om vad Bibeln lär. Det innebär också att vi får erfarenhet av kraften i Jesu ord. Jesu ord ger oss trosvisshet, försäkrar oss om Guds nåd och ger frid åt oroliga hjärtan. Jesu ord förändrar också våra liv så att vi som hans lärjungar vill göra hans vilja. I Psaltaren 34:9 heter det: Smaka och se att Herren är god. Det går inte att läsa sig till hur en citron smakar eller hur socker smakar. Vi måste smaka för att förstå vad som är surt eller sött. På samma sätt måste vi smaka och se att Herren är god. Att förstå sanningen innebär mer än bara en intellektuell kunskap om bibelns läror. Vi förstår sanningen när vi tar emot den frid och glädje Jesus ger genom sitt evangelium. Vi förstår sanningen först när Kristi ord tänt den frälsade tron i våra hjärtan.

Sanningen gör oss också fria – fria från syndens och dödens makt. Sammanhanget visar att det är en sådan frihet som Jesus talar om. Synden är ingen tillfällighet som vi blir bedragna till av något utanför oss likt våra första föräldrar. De hade en helt annan utgångspunkt. De var syndfria, föll i synd och blev syndare. Vi föds med detta arv. Synd är inget vi kan välja bort av fri vilja eller befria oss från av egna krafter. Vi gör synd i tankar, ord och gärningar därför att vi är syndare. Det gör oss också till dödens fångar eftersom Skriften säger att syndens lön är döden. Utan Jesus är vi förlorade. Bara Jesus kan göra oss fria från syndens och dödens makt. Han gör han genom sanningens ord.

I evangeliet hittar vi den sanning som blivit kallad det saliga bytet. Det innebär att Han tog vår skuld på sig och vi blev tillräknade hans rättfärdighet. Jesus har återlöst oss från syndens, dödens och djävulens makt med sitt heliga och dyra blod och oskyldiga lidande och död. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. När vi tar emot honom och tror hans ord har vi blivit verkligen fria. Bara Guds Son kan ge oss rätt att bli Guds barn och arvingar till evigt liv. Det heter: åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Allt detta gör han genom sanningens ord. Därför ska vi förbli vid hans ord.

Syftet med Jesu ord vid detta tillfälle var en reformation – en reformation i det lilla där hans åhörare skulle sluta följa människotankar för att istället förbli vid Jesu ord. Jesu offentliga verksamhet totalt syftade till en reformation i det stora, att folket skulle lämna falska föreställningar för att istället inse hur underbart Skriftens löften gått i uppfyllelse på honom. Så blev det inte för det heter i Johannes första kapitel som en sammanfattning av Jesu offentliga verksamhet: han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Johannes fortsätter så här: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Hos enskilda människor blev det en reformation som gav rik frukt. Tänk bara på Saulus som blev aposteln Paulus.

Den gammaltestamentliga texten handlar om Josias reformation. Det var en reformation i det stora men den blev inte så långvarig. Den sköt upp straffet som Gud hotat med på grund av folkets avfall bara med ett par årtionden. Men texten visar på reformationens väsen. En reformation är att återföra ett avfallet folk, eller en kyrka på avvägar, till sanningens ord. Därför är dagens evangelium en passande text för reformationsdagen.

På reformationsdagen tänker vi framför allt på den lutherska reformation på 1500-talet. Den katolska kyrkan talade mycket om botgöringar för att minska tiden i skärselden. Inför vanligt folk blev avlatshandeln det som tydligast uttryckte kyrkans budskap. Man kunde för pengar köpa lindring i skärelden för sig själv och anhöriga, även avlidna. Men man talade inte om tron på Kristus och folket hade inte tillgång till Bibeln. Okunnighet om Bibelns läror var utbredd även bland präster och lärare som skulle predika och undervisa. Luthers bibelöversättning, den lilla katekesen och Luthers psalmer gav både furstar och folk en sådan kunskap om sanningens ord att påven och biskoparna inte längre kunde lura dem. Reformationen blev då ett faktum som inte gick att stoppa.

Luther återförde 1500-talets kyrka till sanningens ord. Att återföra till sanningens ord är reformationens väsen. Behovet av en reformation är lika angelägen idag som den var då. Att förbli vid sanningens ord är inte det som utmärker de flesta kristna kyrkor idag. Istället väljer man bort mer eller mindre av sanningens ord för att istället komma med budskap som bättre passar tidsandan. Vi vill vara, och vi vill tillhöra, en kyrka som står för att Jesu ord är sanningens ord. Genom sitt ord lär han oss förstå sanningen. Vi är hans lärjungar när vi förblir i hans ord, tror hans ord, lever av det och tar emot den tröst och frid sanningens ord ger. Då kan vi också ta till oss hans löfte: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, lär oss förbli vid ditt ord så att vi förstår sanningen och blir fria. Gör oss villiga att förkunna ditt ord för alla människor. Verka genom ditt ord så att otrons mörker skingras. Dra människor till dig genom sanningens ord och gör dem till Guds fria barn. Himmel och jord ska förgå men ditt ord ska aldrig förgå. Amen.