Predikan i Norrköping – Motiverad av evangeliet – Midfastosöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Petr 2:1-3 på midfastosöndagen.

6:e mars 2016


Dagens bön: All godhets Gud, du som ger oss att äta av brödet från himlen, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, och låt oss leva av din frälsning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Förra söndagen började vi en ny bibelstudieserie som på engelska heter Gospel Motivation. Vi talade lite om vad vi skulle kalla våra bibelstudier. Ett förslag var ”Kristi kärlek driver oss” som var tema för en av våra sommarkonferenser. ”Motiverad av evangeliet” är en mer direkt översättning. Någon av dessa rubriker kan också vara temat för denna gudstjänst. Vår predikotext börjar med orden: ”lägg därför bort all slags ondska…” Varför? Ja, det har han beskrivit i det första kapitlet. Vad är det som ger oss kraft och motivation att lägga bort synden? Ja, det är evangeliets budskap. Det ger oss kraft till ett helgat liv.

Petrus börjar sitt brev med en hälsning till alla kristna. Och han använder tre ord för att beskriva mottagarna: de är utvalda, utspridda och främlingar.

Vi är Guds utvalda. Vi har inte blivit kristna av en slump utan det beror på att Gud har visat oss så stor kärlek att han sökt oss, funnit oss och fört oss till tro – allt enligt sitt beslut och sin plan.

Vi är utspridda. Ofta känns det så när vi är långt från våra trossyskon. Vi kristna är få och omgivna av människor som inte har någon förståelse för vår tro.

Vi är främlingar här i världen, på väg mot ett annat mål. Och eftersom vi vet att vi bara ska passera det här livet på väg mot vår rätta hem så kan vi stå ut med en hel del lidanden under vägen. Vi passerar snabbt förbi detta livet så lidandet kan bara vara en kort tid.

Den helige Ande helgar oss till lydnad och rening med Kristi blod. Den helige Ande helgar oss genom nådens medel: genom dopets bad, genom Guds ord som har kraft att föda oss på nytt, genom nattvarden som renar oss från våra synder. Genom dessa nådens medel får vi försäkran om att Kristus renat oss från alla våra synder med sitt blod, så att vår tro växer till. Genom dessa nådens medel ger den helige Ande oss också kraft att leva ett nytt liv för Kristus i lydnad för Guds bud. Petrus avslutar den inledande hälsningen med en apostolisk välsignelse: Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.

 
När vi drabbas av lidande och verkliga svårigheter frestas vi till tvivel. Varför drabbar detta mig? Älskar Gud mig fortfarande? Märker han inget? Kan han inte göra något åt saken? Petrus svar på sådana tvivel är att utbrista i en lång lovprisning. När kristna förlorar sin hälsa, sin värdighet, sin frihet, sin egendom, så är det trösterikt att höra att det finns en sak som inte kan tas ifrån oss: I sin stora barmhärtighet har [Gud] genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Allt annat kan tas ifrån oss men inte arvet som Gud förvarar åt oss i himlen. Om börsen faller och besparingarna blir värdelösa, om huset brinner upp, om läkare inte kan hjälpa, om vi förlorar kärleken från någon av våra närmaste, så ska vi veta att det himmelska arv som är vårt för Kristi skull alltid finns kvar, för det grundar sig på ett historiskt faktum som inte kan göras ogjort – Kristi uppståndelse. Han lever, och vi ska leva med honom.

Arvet förvaras åt oss i himlen. Och med Guds makt bevaras [vi] genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.
 När det heter att vi bevaras så är det underförstått att vi lever under sådana förhållanden att vi behöver bevaras. Gud har aldrig lovat att vi ska få leva våra liv fria från smärta, fria sjukdom, avskärmade från all fiendskap från djävulen, eller opåverkade av döden. Men han har lovat att bevara oss med sin väldiga makt. Han har lovat att sätta gräns för lidandet så att vi kan härda ut. Och han har lovat att lidandet ska få ett slut. Och han har lovat att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom, för dem som är kallade enligt hans rådslut.

Gamla testamentets troende, också profeterna själva, var förbryllade över sitt eget budskap. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Eftersom de visste att Messias skulle komma för att krossa Satans huvud så var det nog lätt att föreställa sig honom som en superhjälte. Men samtidigt framställs han i profetiorna som Guds lidande tjänare. Hur kunde det gå ihop? Det var nog svårt att förstå. Inte ens änglarna kunde förstå hur Guds plan skulle gå i uppfyllelse. Det är alltså en stor nåd för oss att evangeliet förkunnats för oss i sin helhet, in i detalj. Vi har facit i hand och vet hur underbart Gud i sin nåd ordnat vår frälsning.

När Petrus kommit så långt så kommer så uppmaningen att vi ska göra oss redo för handling. Nu är det dags för arbete. ”Spänn därför bältet om livet” heter det i Folkbibeln. Men i noten ser vi ett alternativ: “spänn bältet om ert förstånds höfter”. Och det är där det börjar, med vår attityd. Evangeliet påverkar vårt sinne och vår attityd så att vi blir redo till handling. Vi ska alltså inte ha den attityden att vi inget kan göra. Det är helt riktigt att bekänna att vi inte kan frälsa oss själva. Vi kan inte föda oss själva på nytt utan det är nödvändigt att vi blir födda av vatten och Ande. Vi kan heller inte leva ett rättfärdigt och heligt liv på Guds nivå, så som Gud är helig. Vi måste varje dag bekänna våra synder. Men när den helige Ande helgat oss så har vi fått ett nytt sinne och en ny vilja så att vi kan göra goda val i livet som behagar Gud. Vi kan inte föda oss själva på nytt men när vi har blivit pånyttfödda av vatten och Ande så kan vi som lydnadens barn välja det goda. Det blir aldrig fullkomlig men den goda viljan finns där. Renade i dopet, ledda av Ordet, tröstade i nattvarden kan vi leva ett nytt liv som skiljer sig från vårt förra liv, eller det liv som otroende människor lever. Syndens makt är bruten och vi är inte längre utlämnade till att följa våra syndiga begär.

Vi bekänner att vi är fattiga syndare. Vi har inget att berömma oss av inför Gud. Men vi får inte låta den sanningen förlama oss så att vi inte kommer oss för att lyda och tjäna Gud. Evangeliet ger oss kraft. Kristi seger på korset och från den tomma graven är en dubbel seger. Det är en seger över syndens skuld, och syndens makt. Dopet har förenat oss med honom i en död som hans men också i en uppståndelse som hans, för att vi ska leva med honom. Vi är renade från syndens skuld men vi är också befriade från syndens makt. Synden ska inte längre regera i våra kroppar, utan vi ska ställa oss i Guds tjänst. Som pånyttfödda Guds barn kan vi välja att inte längre följa de syndiga begären.

För att vi ska få kraft till detta manar Petrus oss att hela tiden ha målet klart för oss: hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi behöver alla regelbundet få våra prioriteringar justerade av Guds ord. Satan använder vardagens krav och vår svaghet för att snärja oss i småsaker så att vi glömmer det stora sammanhang som vi är en del av. Petrus manar oss att vara vakna och hela tiden ha målet klart för oss. Målet för vårt liv är att få motta livets krona på domens dag.

För att vi ska få kraft att leva för Gud i Kristus manar oss Petrus att också att alltid komma ihåg vilka vi är. Vi är Guds barn som ber till vår käre himmelske Fader. Som pånyttfödda Guds barn är det vår glädje att göra det vår himmelske Fader vill. Med den kraft som Gud ger är vi inte längre utlämnade att följa de begär som otroende följer.

När vi lever våra liv som Guds barn ska vi också komma ihåg vad det kostat Gud att göra oss till sina. Vi är köpta med Kristi dyrbara blod. Kristi dyrbara blod har åstadkommit vad ingen annan religion eller filosofi någonsin åstadkommit i mänsklighetens historia, nämligen att ta bort vår synd och skuld och istället ge oss rättfärdigheten som gäller inför Gud som gåva att tas emot genom tron. Gud har bekräftat att Kristi dyrbara blod har renat hela världen från alla synder genom att uppväcka honom från de döda och ge honom härlighet. Det har gett oss ett fast hopp, vi är friköpta och tillhör Gud.

Gud vill att vi ska inse vad han har gjort för oss, hur han helgar oss och för vilket syfte han gjort och gör allt detta. Petrus skriver: Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Vi har alla fäder, vars säd gav oss liv vid befruktningen. Ett liv hade tänds i vår mors liv och vi blev till och började växa och mogna. Men våra fäder var dödliga. Deras säd var förgänglig. Och vi blev lika dem, dödliga, förgängliga. Men Guds levande ord har gjort något som ingen mänsklig fader någonsin kunnat göra – Guds ord har fött oss på nytt till evigt liv, till odödlighet, till att bli förhärligade.

Med den bakgrunden förstår vi vad ordet ”därför” syftar på när Petrus i vår predikotext skriver: Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 när ni nu har smakat att Herren är god.

Med dessa ord avslutar Petrus stycket som handlar om helgelsen. Det är viktigt att inte blanda ihop helgelsen med rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen är Guds gåva till hela världen. För Kristi skull skänker han en fullständig rättfärdighet och helighet till alla världens människor. Gåvan accepteras och tas emot av alla som tror på Kristus. Rättfärdiggörelsen är fullkomlig och kan aldrig förbättras eller utvecklas. De som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristi fullkomliga rättfärdighet. Helgelsen däremot är den helige Andes verk som gradvis omformar vårt liv. Det är något pågående och därför alltid ofullkomligt på den här sidan graven. Rättfärdiggörelsen innefattar ingen mänsklig gärning utan är helt och fullt Guds gärning och gåva. Helgelsen innefattar och motiverar vårt pånyttfödda sinne, vår vilja och vårt hjärta, men där finns mycket svaghet livet ut.

När en människa blir pånyttfödd genom vatten och Ande innebär det inte att en fullt mogen, helgad och stark kristen blivit född. Det är på samma sätt med pånyttfödelsen som med våra kroppar. Vi föds små och svaga och växer sakta. Så är det också med vårt nya liv i Kristus. Vi föds som andliga småbarn som behöver den rena andliga mjölken för att växa. Döpta barn får lära sig de första bibelberättelserna som hjälper dem att växa och mogna som kristna. Döpta vuxna får lära sig trosartiklarna och börja läsa evangelierna.

Med denna andliga mat får vi smaka att Herren är god. På samma sätt som vi inte kan läsa oss till hur god mat smakar så är det med Bibelns undervisning. Evangeliets budskap är inte en rent intellektuell affär. Bibelns undervisning är det enda som verkligen tröstar skuldtyngda samveten. Genom Bibelns undervisning får vi erfara att Herren är god. Rättfärdiggjorda genom tron har vi frid med Gud. Guds undervisning ger glädje åt hjärtat. Evangeliet ger oss ett fast hopp. Men observera att Petrus talar om den ”rena andliga mjölken”. Det är bara Guds rena och oförfalskade ord som kan ge oss ett fast hopp. Det är underligt att så många kristna fortsätter tillhöra kyrkor som blandar Bibelns undervisning med människors tankar som ligger i tiden. Hur ska en mix av rent och orent få en kristen att mogna i tro? Det blir ju snarare en fälla för tron. Gud har genom århundradena med stor omsorg och möda, genom sina tjänare och till sist genom sin Son, till priset av mycket lidande, gett oss sitt rena ord. Då ska vi inte nöja oss med mindre än att kräva att det också lärs rent och klart i och av kyrkan.

Med detta som grund manar Petrus oss att växa upp. Med Guds kraft sätts vi i stånd att välja vad slag människor vi ska vara. Petrus vill att vi ska välja att leva i harmoni med Guds vilja. Det innebär att vi ska lägga bort all

Ondska – det är en grym attityd som inte bryr sig om människors lidande. Istället ska vi vara barmhärtiga och bära varandras bördor.

Falskhet – det är att ljuga för skaffa sig fördelar eller komma undan ansvar. Istället ska vi i kärlek förkunna sanningen.

Hyckleri – det är att bara spela vänskap och omsorg men dölja sina verkliga känslor. Istället ska vi älska varandra uthålligt, av rent hjärta.

Avund – det är att avundas andra människor och vara missnöjd med sin egen lott i livet. Det är att vara förbittrad på Gud för att han inte gett dig vad du tycker dig vara värd, som om du förtjänat något bättre. Lär dig istället uppmärksamma alla Guds välsignelser, de timliga, de andliga, de eviga, och tacka vår kärleksfulle Fader.

Förtal – det är att förringa och tala illa om andra. Istället ska vi uppmuntra och uppbygga varandra.

Det är evangeliet som ger oss kraft att förkasta det onda och välja det goda. Må Jesus ge oss kraft att leva till hans ära den korta tid vi väntar hans återkomst. Amen.

Låt oss be!
Käre Jesus, tack för att du renat oss från syndens skuld och befriat oss från syndens makt och gett oss ett fast hopp om liv tillsammans med dig. Hjälp oss visa vår tacksamhet i ord och gärningar. Ge oss kraft att förkasta det onda och välja det goda. Hjälp oss att alltid ha målet för våra liv klart för oss: våra själars frälsning och det himmelska arv som vi fått från Gud och som ingen kan ta ifrån oss. Amen.

Skriv en kommentar